Regulament intern

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

BUCURESTI

                                                                  Nr. 1611 / 05.09.2019

                                                                                    

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORDINE

INTERIOARA

 

ANUL SCOLAR 2019 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatut / validat in Consiliul Profesoral din   05.09.2019

Validat/aprobat in Consiliul de Administratie din 05.09.2019

 

 

 

Prezentul regulament contine norme privind organizarea si functionarea Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti, în conformitate cu :

ü Legea învatamântului nr.1/2011

ü Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin  O.M.E.N. nr. 3027/2018 .

ü Legea 86/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii;

ü Legea nr. 53/24.01.2007 - Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare ;

ü OMECT nr.140920.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar.

ü O.M.E.N.C.S Nr. 4742 / 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului

ü O.M.E.N.C.S. Nr. 6134 / 2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatilr de invatamant preuniversitar ;

 

NOTĂ : Intreg  personalul liceului (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), elevii şi părinţii (reprezentanţii legali) au obligatia să-şi însuşească şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar ,a Statutului Elevului precum şi prevederile prezentului Regulament de ordine interioară (R.O.I.).

 

DIRECTOR ,

Stoica Aurora Manuela

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  A LICEULUI  TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Regulamentul intern de organizare si functionare a LICEULUI TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si particular,fiind elaborat in conformitate cu Legea Invatamantului nr.1/2011                                       .       
Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si parintii care vin în contact cu unitatea de învatamânt “Liceului Teoretic International de Informatica” Bucuresti          .
Art.3. (1) LICEUL  TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA  BUCURESTI , ca unitate particulara de învatamânt preuniversitar , este organizat si functioneaza în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, a prezentului regulament si a deciziilor Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti. .
          (2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administratie, cu participarea cadrelor didactice existente în scoala si cuprinde reglementari specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii în “Liceului Teoretic International de Informatica” Bucuresti, în concordanta cu prevederile legale, în vigoare .                             .
          (3) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitatii de învatamânt, pentru elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora.
Art.4. În incinta unitatii de învatamânt sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, orice forma de activitate care încalca normele convietuirii sociale, care pun în pericol sanatatea fizica, psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
Art.5. (1) Anul scolar începe la 1 septembrie 2019 si se încheie la 31 august 2020.
            (2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice
           (3) În situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamitati naturale etc. cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinate                                          .
           (4) Suspendarea cursurilor scolare se poate face la nivelul unitatii de învatamânt, la cererea directorului, dupa consultarea cu cadrele didactice din unitate                     ;
           (5) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pâna la sfârsitul semestrului, respectiv al anului scolar. Aceste masuri se stabilesc prin decizie a directorului unitatii/unitatilor de învatamânt.

Art. 6. În rezolvarea problemelor şcolii  , altele decat cele de natura didactica si disciplinara ,vor fi atraşi şi implicaţi si alti  factori precum : familia, Comitetul de părinţi pe clasă, Comitetul reprezentativ al părinţilor, Consiliul elevilor, Comunitatea locala.

Art. 7. Consiliul de administratie poate modifica in timpul anului scolar prezentul regulament in domeniul organizatoric si administrativ in urma aparitiei unor situatii speciale a caror rezolvare este urgenta si a caror efecte ar perturba buna desfasurare a activitatii in scoala.

Art. 8. In Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti procesul instructiv-educativ se desfasoara in limba romana (gimnaziu) si in limba romana/limba engleza (liceu).

CAPITOLUL II


ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVATAMÂNT

Art. 1. Unitatea scolara cuprinde : ciclul gimnazial si ciclul liceal. Invatamantul liceal se organizeaza pe clase avand forma de invatamant la zi, ambele cicluri de invatamant   desfasurandu-se cu plata.

Art. 2. Structura pe profiluri, numar de clase, numarul de elevi  la clasa se stabilesc anual de catre conducerea unitatii scolare, cu avizul Consiliului profesoral si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 3.  Înscrierea la Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti învatamântul  gimnazial si liceal  se face în urma unei solicitari scrise din partea parintelui / tutorelui legal. Unitatea isi rezerva dreptul de a aproba cererile de inscriere in urma sustinerii unui test preliminar la lb.romana, matematica si lb.engleza sau alte discipline de studiu considerate relevantedin Planul –cadru al invatamantului preuniversitar.  

Art. 4. În învatamântul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu. Activitatea de învatamânt pe grupe de studiu se reglementeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale .                   .
Art. 5. (1) La înscrierea în învatamântul gimnazial si liceal, continuitatea studiului limbilor moderne se asigura în functie de oferta educationala a unitatii de învatamânt                                 .           (2) La înscrierea în clasa a IX-a , în pentru a evita împartirea excesiva a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unitatii de învatamânt poate interveni pentru inversarea ordinii de studiere a celor doua limbi sau chiar pentru schimbarea lor.
Art. 6. (1) În învatamântul gimnazial si liceal, în cadrul aceluiasi profil/specializare, clasele se constituie în functie de oferta educationala a unitatii de învatamânt si de limbile moderne care se studiaza. .
             (2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia scolii, al limbilor moderne sau pentru situatii speciale, clasele pot fi împartite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuata numai în situatia în care studiul cu întreaga clasa nu este posibil                   .
            (3) O grupa de studiu contine minimum 8 elevi;

Art.7. (1) Programul şcolii se desfăşoară zilnic (în zilele lucrătoare) între orele 8:30 – 15:25 (gimnaziu) si 8:15–15:30 (liceu) si AR-Colentina într-un singur schimb .                           .
           (2) În învatamântul gimnazial si liceal ora de curs este de 50 iar pauzele de 10 minute, cu exceptia primei pause care este de 15 minute –Liceu si a pauzei de masa care este de 30 de minute .

           (3) Dupa orele de curs profesorii pot desfasura activitati extrascolare cu clasele dupa un program stabilit si adus la cunostinta conducerii unitatii si aprobat de catre C.A. al unitatii.

Art. 8. Accesul în unitatea de învăţământ este permis astfel:

            (1) Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se eliberează la punctul de control ( toate masurile specifice fiind prevazute in Procedura speciala privind accesul persoanelor in unitatea scolara) .

(2) Accesul autovehicolelor în incinta liceului va fi permis astfel :

A. în cazul unor intervenţii (salvare, pompieri, poliţie, salubrizare, jandarmerie, remedierea defecţiunilor electrice, gaz, apă, telefonie);

B. în cazul autovehiculelor care desfăşoară servicii pentru şcoală;

C. autoturismelor  personale ale  angajaţilor şcolii, în baza unui tabel aprobat de conducerea şcolii şi înaintat serviciului de paza de la poarta  ;

D. pentru autoturismele  autorităţilor cu drept de îndrumare şi control.

E. elevii nu au voie să parcheze în curtea şcolii autoturismul propriu decat cu aprobarea directorului unitatii scolare.

(3) Intreg personalul scolii intra/iese din unitate pe la punctul de control/acces cu obligatia utilizarii Cardului personalizat atat la venirea cat si la plecarea din unitate .

Art. 9. Este interzis accesul în incinta şcolii a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive, pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uşor inflamabile. Se interzice accesul cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a şcolii.

   Art. 10. Elevii pot părăsi şcoala, în timpul desfăşurării programului şcolar, doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite - adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, permisiune scrisa de la un director al unitatii scolare,  învoire scrisă de la părinte, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate. De asemenea, elevii mai pot pleca de la şcoală şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal  plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie.

  Accesul si iesirea elevilor din incinta unitatii se face pe baza de Carduri personalizate . Toti elevii scolii au obligatia de a viza Cardul la punctul de control/acces atat la intrarea in scoala cat si la parasirea acesteia .

    Art.11. Conducerea Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti , cu aprobarea Consiliului de Administratie si Consiliului profesoral , isi rezerva dreptul de a nu prelungi / incheia Contracte de studii cu parintii / tutorii/sustinatorii legali  ai elevilor , anuntand in acest sens persoanele respective la sfarsitul anului scolar .

 

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT

Sectiunea 1
Dispozitii generale

Art. 1. (1) Conducerea unitatilor de învatamânt preuniversitar este asigurata în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si   Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin  O.M.E.N. nr. 3027/2018  .

           (2) La nivelul unitatii de învatamânt , functioneaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii în educatie, conform prevederilor legale în vigoare.

Sectiunea a 2- a
Directorul

Art. 2. (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de învatamânt, în conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotarârile Consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, precum si cu alte reglementari legale

            (2) Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, în baza reperelor stabilite si comunicate în teritoriu de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
             (3) Directorul reprezinta unitatea de învatamânt în relatiile cu terte persoane fizice si juridice, în limitele competentelor prevazute de lege                                                         .
            (4) Directorul trebuie sa manifeste loialitate fata de unitatea de învatamânt, credibilitate si responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitatile angajatilor, sa încurajeze si sa sustina colegii, în vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea în unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de învatamânt                      .
           (5) Directorul are drept de îndrumare si control asupra activitatii întregului personal salariat al unitatii de învatamânt; el colaboreaza cu personalul cabinetului medical .
           (6) Vizitarea unitatii de învatamânt si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare / extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de învatamânt, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de învatamânt.
Art. 3. Drepturile si obligatiile directorului unitatii scolare sunt cele prevazute de lege, de prezentul regulamentele elaborate de catre MEN precum si de prevederile prezentului regulament.
Art. 4. (1) Reprezentantul desemnat de fondatori conduce Consiliul de Administratie , iar directorul / reprezentantul numit prezinta rapoarte semestriale si anuale :                                    .
              (2) În cazul în care hotarârile acestor organisme încalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor .

              (3) Directorul numeste, prin decizie, componenta comisiilor pentru examenele de corigente, amânari sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul / managerul (persoana desemnata de fondatori ) sau directorul adjunct
Art. 5. În realizarea functiei de conducere, directorul are urmatoarele atributii:
          a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste politica educationala a acesteia                                                                                                                                     
         b) este direct responsabil împreuna cu directorii adjuncti de calitatea educatiei furnizate de unitatea de învatamânt                                 ;
         c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de învatamânt similare din Uniunea Europeana sau din alte zone                                            ;
         d) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala                                               ;
         e) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul profesoral, si aprobat de consiliul de administratie                                         ;
        f) numeste dirigintii la clase si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, care este si seful comisiei dirigintilor, în urma consultarii directorilor adjuncti /sefilor de catedra/ ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuitatii si al performantei                                 ;
       g) stabileste componenta formatiunilor de studiu                                     ;
       h) în baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, sefii compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora                            ;
       i) numeste, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unitatii de învatamânt, pe care îl verifica si îl aproba                                                        ;
       j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa faca parte din consiliul de administratie si solicita Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al parintilor si, dupa caz, Consiliului local, desemnarea reprezentantilor lor în consiliul de administratie al unitatii de învatamânt                                           ;
      k) stabileste , prin fisa postului , atributiile directorului/directorilor adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie                        ;
      l) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca                                        ;
      m) elaboreaza, dupa consultarea directorilor adjuncti /sefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învatamânt, urmarind respectarea principiului continuitatii;
      n) asigura împreuna cu directorii adjuncti , prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învatamânt, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare                          ;
      o) elaboreaza împreuna cu directorii adjuncti , instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control si evaluare a tuturor activitatilor care se desfasoara în unitatea de învatamânt. Instrumentele respective se aproba în Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unitatii scolare;
      p) controleaza, cu sprijinul directorilor adjuncti si ai sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an scolar, directorul efectueaza saptamânal 3-4 asistente la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe semestru. La asistentele efectuate sau la unele activitati ale catedrelor, directorul este însotit, de regula, de seful de catedra                           ;
    r) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic;
    s) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate în anexa prezentului regulament                                  ;
    t) aproba graficul desfasurarii tezelor semestriale                                  ;
    u) coordoneaza activitatile de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participa la olimpiade, concursuri, competitii sportive si festivaluri nationale si internationale;
    v) aproba regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învatamânt                             :
    w) îndeplineste atributiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N.C.S.
Art.6 Directorul unitatii de învatamânt îndeplineste si urmatoarele atributii:
        a) numeste si controleaza personalul care raspunde de sigiliul unitatii de învatamânt;
        b) raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii                                ;
        c) raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta scolara                             ;
       d) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive a unitatii de învatamânt                                  ;
       e) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale ;
       f) raspunde de corectitudinea încadrarii personalului                              ;
       g) supune, spre aprobare, Consiliului de administratie o lista de prioritati care vizeaza completarea si modernizarea bazei materiale si sportive, reparatii, îmbogatirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare;
       h) raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din învatamântul obligatoriu;
       i) raspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor, în unitatea de învatamânt;
        j) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savârsite de personalul unitatii de învatamânt, în limita prevederilor legale în vigoare                                ;
       k) aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament si de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare savârsite de elevi                          .
Art.7 Anual, directorul elaboreaza un raport general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara pe care o conduce. Raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara este prezentat în consiliul profesoral si în Consiliul reprezentativ al parintilor. Un rezumat al acestuia, continând principalele constatari, va fi facut public, inclusiv prin afisare clasica si/sau electronica                                      .
Art.8 (1) Directorul adjunct îsi desfasoara activitatea în subordinea directorului, care îi elaboreaza fisa postului, în concordanta cu atributiile stabilite de legislatia în vigoare si prin regulamentul intern, îi evalueaza activitatea si îi acorda calificativul anual; acesta raspunde în fata directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de îndrumare, evaluare si control, pentru activitatea proprie, conform fisei postului.
           (2) Directorul adjunct raspunde de activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de învatamânt si îndeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade determinate, precum si pe cele stabilite prin fisa postului si prin regulamentul intern al unitatii de învatamânt si preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia                           .
          (3) Directorul adjunct avizeaza activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale scolii.


Sectiunea a 3-a
Consiliul profesoral

Art.9 (1) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare , cu norma de baza în unitatea de învatamânt respectiva, titular si suplinitor si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitatii de învatamânt este obligat sa participe la sedintele consiliului profesoral, atunci când se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci când este invitat, absentele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
            (2) La sedintele consiliului profesoral, directorul invita, în functie de tematica dezbatuta, reprezentanti desemnati ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale si ai   partenerilorsociali.
           (3) Consiliul profesoral se întruneste la începutul si la sfârsitul fiecarui semestru. De asemenea, acesta se întruneste în urmatoarele situatii: când directorul considera necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociatiei parintilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administratie.
          (4) Consiliul profesoral poate fi convocat în sedinta extraordinara si la cererea a minimum o treime din numarul membrilor sai                                .
          (5) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara.
          (6) Directorul unitatii de învatamânt numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral                                                .
         (7) La sfârsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si invitatii, în functie de situatie, au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Directorul unitatii de învatamânt raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a hotarârilor sedintei respective                                    .
         (8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistreaza în unitatea de învatamânt pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, directorul unitatii de învatamânt stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului paginilor si a registrului                              .
         (9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însotit, în mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza într-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitatii de învatamânt.

Art.10 - Consiliul profesoral are urmatoarele atributii                                   :
         a) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara;
         b) dezbate, avizeaza si propune Consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare a scolii                                              ;
         c) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum si eventuale completari sau modificari ale acestora                           ;
         d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administratie si actualizeaza, daca este cazul, componenta acestuia                                ;
        e) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învatamânt;
        f) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare învatator/diriginte, precum si situatia scolara dupa încheierea sesiunii de amânari, diferente si corigente;
       g) numeste comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savârsite de personalul salariat al unitatii de învatamânt, conform legislatiei în vigoare                           ;
       h) stabileste sanctiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament si ale regulamentului intern;
      i) decide asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savârsesc abateri;
      j) decide asupra acordarii recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitatii de învatamânt, conform reglementarilor în vigoare                                    ;
      k) valideaza oferta de discipline optionale pentru anul scolar în curs                                              

      l) avizeaza proiectul planului de scolarizare                         

     m) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practica si de predare, care solicita acordarea salariului de merit, a gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfasurate de acesta;
     n) dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de învatamânt, în sedinta la care participa cel putin 2/3 din personalul salariat al unitatii de învatamânt                                   ;
     o) dezbate, la solicitarea M.E.N., a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza activitatea instructiv-educativa si transmite inspectoratului scolar propuneri de modificare sau de completare;
     p) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatii instructiv-educative din unitatea de învatamânt                     .
Art. 11 (1) Sedintele consiliului profesoral al unitatii de învatamânt se constituie legal în prezenta a 2/3 din numarul total al membrilor                                .
               (2) Hotarârile se iau prin vot deschis sau secret, în functie de optiunea membrilor, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al acestora si sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unitatii de învatamânt.

 

Sectiunea a 4-a
Consiliul de administratie

Art.12 Consiliul de administratie are rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ.
Art.13Atributiile Consiliului de administratie sunt                     :
            a) asigura respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale deciziilor inspectorului scolar general;
            b) administreaza terenurile si cladirile în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt preuniversitar si prin preluare de la vechiul consiliu de administratie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unitatii de învatamânt                               .
           c) aproba planul de dezvoltare a scolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, dupa dezbaterea si avizarea sa în consiliul profesoral                                  ;
           d) aproba Regulamentul intern al unitatii de învatamânt, dupa ce a fost dezbatut în Consiliul profesoral   ;
           e) elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de învatamânt, pentru personalul nedidactic, în vederea acordarii calificativelor anuale                            ;
           f) acorda calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara, a analizei sefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente functionale;
           g) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitatea de învatamânt;
           h) controleaza periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea sefilor de catedre/comisii metodice                     ;
           i) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei în vigoare        ;
           j) aproba strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitatii scolare;
           k) valideaza raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara si promoveaza masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare
Art. 14 Membrii consiliului de administratie form,at din 9 membrii coordoneaza si raspund de domenii de activitate, pe baza delegarii de sarcini stabilite de presedintele consiliului, prin decizie                     .
Art. 15 (1) În învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general obligatoriu,consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local, conform Legii 1/2011.

             (2) Personalul didactic de predare care face parte din consiliul de administratie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calitati manageriale si performante profesionale deosebite.
             (3) Presedintele consiliului de administratie este persoana desemnata de fondatori .
             (4) Presedintele consiliului de administratie invita în scris, cu 48 de ore înainte de data sedintei, membrii consiliului de administratie si observatorii, care nu fac parte din personalul scolii.
             (5) Secretarul consiliului de administratie este numit prin decizie si are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului de administratie                                     .
            (6) La sfârsitul fiecarei sedinte a consiliului de administratie, toti membrii si invitatii, daca exista, au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Presedintele consiliului raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a hotarârilor sedintei respective                                            .
           (7) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie”, care se înregistreaza în unitatea de învatamânt pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, presedintele stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului paginilor si a registrului                                       .
           (8) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie este însotit, în mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza în biroul directorului, într-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele si la secretarul consiliului                            .
Art. 16 (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar, precum si ori de câte ori considera necesar directorul sau o treime din membrii acestuia si este legal constituit în prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este convocat si la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumatate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parintilor/asociatiei de parinti                             .
              (2) Hotarârile consiliului de administratie se iau prin vot, cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

 

 

Sectiunea a 5-a
Catedrele/comisiile metodice

Art.17  În cadrul unitatii de învatamânt, comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare  .                           .
 Art.18Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele               :
       a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de învatamânt si strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia scolii;
       b) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale                                  ;
       c) consiliaza cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale                              ;
       d) elaboreaza instrumentele de evaluare si notare                              ;
       e) analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor                                ;
       f) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul în care se realizeaza evaluarea elevilor                                 ;
       g) organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale                                     ;
       h) organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare;
       i) seful de catedra / comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice                                         ;
       j) seful de catedra / comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat                                        
       k) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de învatamânt, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc                                .;
       l) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite în unitatea de învatamânt                             ;
       m) elaboreaza informari, semestrial si la cererea directorului, asupra activitatii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezinta în consiliul profesoral                                  ;
       n) implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specific                        .
Art.19 (1) Seful catedrei / comisiei metodice raspunde în fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor acesteia                                   .
              (2) Seful catedrei / comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniti, sau la cei în activitatea carora se constata disfunctii în procesul de predare-învatare sau în relatia profesor-elev                                        .
             (3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin o data la doua saptamani, dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de învatamânt, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei considera ca este necesar.

Sectiunea a 6-a
Consiliul clasei

Art.20 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din învatamântul primar, din liderul elevilor clasei respective.
           (2) Presedintele consiliului clasei este dirigintele                                 .
Art.21 Consiliul clasei îsi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase având ca principale obiective:
          a) armonizarea cerintelor instructiv - educative ale personalului didactic de predare cu solicitarile elevilor si ale parintilor , în concordanta cu cerintele curriculumului scolar , pentru îmbunatatirea procesului instructiv-educativ                                     ;
          b) evaluarea progresului scolar al elevilor                                ;
          c) stabilirea modalitatilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învatare;
          d) organizarea de activitati suplimentare pentru elevii capabili de performante scolare.
Art.22Consiliul clasei are urmatoarele atributii                          :
         a) analizeaza, semestrial, progresul scolar si comportamentul fiecarui elev                           ;
         b) analizeaza volumul temelor pentru acasa si ia masuri de corelare a acestora între diferitele,discipline;
         c) stabileste masuri de asistenta educationala, atât pentru elevii cu probleme de învatare sau de comportament, cât si pentru elevii cu rezultate deosebite                             ;
        d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în functie de comportarea acestora în unitatea de învatamânt si în afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00                                             ;
        e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite                                             ;
        f) participa la întâlniri cu parintii si elevii, cel putin o data pe semestru si ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui / învatatorului, sau a cel putin 1 / 3 dintre parintii elevilor clasei;
       g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul intern;
       h) elaboreaza, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev si informeaza, în scris, parintele                                           .
Art. 23 (1) Coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin învatatori/diriginti, numiti de directorul unitatii de învatamânt, dintre cadrele didactice de predare de prestigiu si cu experienta, care predau la clasa respective                                   .
              (2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu aceasta responsabilitate                                          .
             (3) Dirigintele îsi proiecteaza si îsi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de învatamânt si în acord cu particularitatile educationale ale clasei respective , pe baza planificarii calendaristice                                            .
             (4) Dirigintele întocmeste, dupa consultarea profesorilor clasei, a parintilor si a elevilor, planificarea semestriala si anuala, care va cuprinde componentele activitatii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei Nationale                                          .
             (5) Se interzice desfasurarea altor activitati în timpul orei de dirigentie decât cele prevazute în planificarea calendaristica sau în planul anual al unitatii de învatamânt .
             (6) In cazuri justificate , dirigintele poate desfasura alte activitati educative cu elevii, care nu sunt cuprinse în planificarea calendaristica , numai cu aprobarea directorului unitatii de învatamânt .
Art.24Dirigintele are urmatoarele atributii                                       :
           a)coordoneaza activitatea consiliului clasei                                             ;
           b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizeaza sarcini si organizeaza, împreuna cu acesta, colectivul de elevi al clasei                                                   ;
         c) colaboreaza cu toti profesorii clasei si, dupa caz, cu consilierul scolar, în vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
         d) preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia                                  ;
         e) prezinta, elevilor si parintilor, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern;
         f) organizeaza, împreuna cu consilierul scolar, actiuni de orientare scolara si profesionala;
         g) informeaza elevii si pe parintii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testarile nationale, la bacalaureat, la admiterea în licee si în scoli de arte si meserii, precum si la certificarea competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor, dupa finalizarea învatamântului obligatoriu                                 ;
         h) urmareste frecventa elevilor, cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului, saptamânal                                         ;
         i) motiveaza absentele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau, dupa caz, eliberate de medicul de familie, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale parintilor, aprobate de director                                        ;
        j) analizeaza, periodic, situatia la învatatura a elevilor, monitorizeaza îndeplinirea îndatoririlor scolare de catre toti elevii, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii;
        k) sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor în afara clasei si a unitatii de învatamânt;
        l) informeaza, în scris, familiile elevilor, în legatura cu situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare, neîncheierea situatiei scolare sau repetentie                      ;
       m) stabileste, împreuna cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au savârsit abaterigrave;
       n) felicita, în scris, parintii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la învatatura sau în cadrul activitatilor extrascolare; înmâneaza elevilor diplome si premii la festivitatea organizata la sfârsitul fiecarui an scolar                                             ;
       o) organizeaza întâlniri si discutii cu parintii, care se pot desfasura pe grupe, individual sau în plen, se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar al copiilor lor si-i informeaza pe acestia despre absentele si comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de corigente, de amânare a încheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare                                                   ,
       p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu legislatia în vigoare                                        ;
       q) aplica elevilor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute în prezentul regulament;
       r) recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elevilor la activitati în cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, în afara unitatii de învatamânt;
      s) completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizica a acestuia;
      t) calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, potrivit prevederilor prezentului regulamentului intern; consemneaza în carnetele de elev mediile semestriale si anuale                                                              .
    u) proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati educative, de consiliere si de orientare scolara si profesionala, în functie de particularitatile colectivului de elevi                            ;
    v) prezinta consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.


CAPITOLUL IV
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

Art. 1. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii Sttitifice adopta standarde, standarde de referinta, indicatori de performanta, precum si metodologia de asigurare a calitatii.
              (2) În baza metodologiei elaborate de M.E.N., unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii                                     .
Art. 2. (1) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de directorul adjunct al unitatii.                                                                                                               (2) Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde, în numar relativ egal:
           a) reprezentanti ai corpului profesoral                                    ;
           b) reprezentanti ai parintilor si reprezentanti ai elevilor                          ;
  (3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot îndeplini functia de director sau director adjunct în institutia respectiva, cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu respectarea legislatiei în vigoare                                    .
  (4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii:
      a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia în vigoare                                        ;
     b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în unitatea scolara respectiva, pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern                                       ;
     c) elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei                                   ;
     d) coopereaza cu agentia româna specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V
PARINTII

Sectiunea 1
Dispozitii generale

Art. 1. (1) Parintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii obiectivelor educationale                                    .
           (2) Parintii/tutorii legali ai elevilor au obligatia , cel putin o data pe luna sa se prezinte la scoala si sa discute în cadru organizat sau în timpul consultatiilor pedagogice, cu dirigintele clasei pentru a cunoaste evolutia copilului ( situatia la învatatura si purtare , frecventa la scoala )
          (3) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure frecventa scolara a elevului în învatamântul obligatoriu.

 

Sectiunea a 2-a
Comitetul de parinti al clasei

Art. 2. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege în fiecare an în adunarea generala a parintilor elevilor clasei, convocata de diriginte, care prezideaza sedinta                                    .
            (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului scolar                                                    .
            (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri;
           (4) Dirigintele clasei convoaca adunarea generala a parintilor la începutul fiecarui semestru si la încheierea anului scolar. De asemenea, dirigintele/ învatatorul sau presedintele comitetului de parinti al clasei pot convoca adunarea generala a parintilor ori de câte ori este necesar                                     .
           (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei în adunarea generala a parintilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al parintilor, în consiliul profesoral si în consiliul clasei                                                              .
Art.3 Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii                                        :
             a) ajuta dirigintii în activitatea de cuprindere în învatamântul obligatoriu a tuturor copiilor de vârsta scolara si de îmbunatatire a frecventei acestora                                                ;
             b) sprijina unitatea de învatamânt si dirigintele în activitatile educative , de consiliere si de orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor                                                          c) sprijina dirigintele în organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare;
             d) are initiative si se implica în îmbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei;
             e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala.
            f) sprijina conducerea unitatii de învatamânt si dirigintele în întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de învatamânt.
Art.4 (1) Comitetul de parinti al clasei tine legatura cu unitatea de învatamânt, prin dirigintele clasei.
          (2) Comitetul de parinti al clasei poate propune, în adunarea generala, daca se considera necesar, o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de învatamânt                                          .
           (3) Contributia prevazuta la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie                                                                .
         (4) Contributia prevazuta la alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti, fara implicarea cadrelor didactice                                               
         (5) Este interzisa implicarea elevilor în strângerea de fonduri , cu exceptia celor care se stabilesc in cadrul Consiliului elevilor pentru sustinerea de activitati ale Consiliului care le opereazaexclusiv                                
        
         (6) Fondurile banesti ale comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului, însusite de catre comitet.
        (7) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de învatamânt nu atrage dupa sine drepturi în plus pentru anumiti elevi                                .
         (8) Se interzice initierea, de catre scoala sau de catre parinti, a oricarei discutii cu elevii în vederea colectarii si administrarii fondurilor comitetului de parinti.

 

Sectiunea a 3-a
Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti

Art.5 La nivelul fiecarei unitati de învatamânt functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor.
Art.6 (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de învatamânt este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase                                     .
            (2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. (1) îsi desemneaza reprezentantii sai în organismele de conducere ale scolii                                   .
Art.7 (1) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa în asociatie cu personalitate juridica, conform reglementarilor în vigoare                                       .
           (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza în conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei.

Art.8 Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii:
          a) sustine unitatea de învatamânt în activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor                                                   ;
          b) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din învatamântul obligatoriu si încadrarea în munca a absolventilor                                                 ;
         c) propune unitatilor de învatamânt discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii                                    ;
         d) identifica surse de finantare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii, la nivelul careia se constituie, modul de folosire a acestora                             ;
         e) sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de învatamânt si institutiile cu rol educativ în plan local                                  ;
         f) sustine unitatile de învatamânt în derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar                                   ;
         g) se preocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural             ;
         h) sustine unitatea de învatamânt în organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;
         i) sustine conducerea unitatii scolare în organizarea si în desfasurarea consultatiilor cu parintii, pe teme educationale                                           ;
         j) conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire                                                                ;
        k) sprijina conducerea unitatii de învatamânt în întretinerea si modernizarea bazei materiale;
        l) are initiative si se implica în îmbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor.
Art.9 (1) Comitetele de parinti ale claselor /Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizari etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate pentru:
           a) modernizarea si întretinerea patrimoniului unitatii de învatamânt, a bazei materiale si sportive;
           b) acordarea de premii si de burse elevilor                                     ;
           c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare                                       ;;
          d) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de învatamânt sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor                                                                 .
              (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri                          .
              (3) Fondurile colectate în conditiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor, din proprie initiativa, sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de învatamânt                                                             .
Art.10 (1) Colectarea si administrarea sumelor destinate întretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a unitatii de învatamânt, se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor.
             (2)Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri                                           .
             (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria initiativa sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de învatamânt                                                    ..
            (4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de învatamânt stabileste suma de bani care poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente, la solicitarea consiliului de administratie al unitatii de învatamânt..

 

CAPITOLUL VI
EVALUAREA
 

Sectiunea 1
Evaluarea rezultatelor elevilor

Art. 1 a) Evaluarea rezultatelor la învatatura se realizeaza în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în vacantele scolare, conform prevederilor MEN                                        .
              b) Consemnarea în catalogul clasei a notelor obtinute prin probe scrise si practice se va face în termen de 15 zile lucratoare de la data evaluarii elevilor ; în caz contrar , notele acordate nu se mai consemneaza în catalogul scolar si nu pot influenta alte evaluari                                 .
Art. 2 Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmareste                                               :
     a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învatare                                          ;
     b) fixarea si sistematizarea cunostintelor                                                ;
     c) stimularea elevilor cu ritm lent de învatare sau cu alte dificultati în dobândirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor                                              ;
     d) stimularea pregatirii elevilor capabili de performanta                                               .
Art. 3 Instrumentele de evaluare se stabilesc în functie de vârsta si de particularitatile psiho-pedagogice ale elevilor si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi                                                                                a)  lucrari scrise                                                                           ;
b)  activitati practice;

c)  referate si proiecte                                                                               ;
d)  interviuri                                                                     

 e)  portofolii                                                                    ;
 f)  alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de MEN ori de inspectoratul scolar                                         .
Art. 4. (1) În învatamântul preuniversitar, evaluarile se concretizeaza, de regula, prin note de la 10 la 1                                                                          .
             (2) Notele  acordate se comunica, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog si în carnetul de elev, de catre profesorul care le acorda si se comenteaza cu parintii.
           (3) Numarul de note acordate fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza, trebuie sa fie cel putin egal cu numarul saptamânal de ore de curs prevazut în planul de învatamânt. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamâna, la care numarul minim de note/calificative este de doua                                                      .
           (4) Elevii aflati în situatie de corigenta vor avea cu cel putin o nota/ un calificativ în plus fata de numarul de note/calificative prevazut la alin. (4) al prezentului articol, ultima nota/ultimul calificativ fiind acordat, de regula, în ultimele doua saptamâni ale semestrului.
          (5) Disciplinele la care se sustin teze se stabilesc de MEN. Tezele se sustin începând cu a doua jumatate a semestrului                                                    .
          (6) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestriala, se analizeaza cu elevii într-o ora scolara special destinata si se trec în catalog cu cel putin doua saptamâni înaintea încheierii semestrului.
          (7) Tezele se pastreaza în scoala pâna la sfârsitul anului scolar si pot fi consultate de parintii elevilor, în prezenta profesorului care preda disciplina de studiu respectiva si care a acordat nota.

Art.5 La nivelul fiecărei comisii metodice se vor elabora teste predictive pentru clasele V-XI, la toate disciplinele. Rezultatele vor fi analizate şi discutate la nivelul comisiilor metodice ; notele nu se trec în catalog, doar in cazul in care parintele sau elevul solicita acest lucru.

Art.6 Subiectele la lucrările scrise semestriale vor fi elaborate de fiecare profesor pentru clasele la care predă, în funcţie de profilul acestora; ele vor avea un nivel  de dificultate gradat şi vor avea înscris punctajul corespunzător fiecărei cerinţe. Profesorul este obligat să dea toate detaliile cu privire la modul de acordare a punctajului sau a modului de corectare, atunci când elevul sau părintele acestuia solicită acest lucru.

Art.7 Lucrările scrise curente (extemporalele) se corectează de către profesor în cel mult 3 săptămâni din ziua în care au fost date, apoi se dau elevilor pentru ca aceştia să poată vedea greşelile care justifică nota. Profesorul este obligat să dea toate lămuririle necesare cerute de elevi sau de părinţii acestora.

Art.8 Pentru a preveni pierderea sau falsificarea unor lucrări, profesorul poate decide păstrarea acestora la şcoală, însă este obligat să le arate elevilor, părinţilor, şefului de catedră sau directorului,  dacă se  solicită acest lucru.

Art.9 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul fiecărui semestru. Se consideră abatere ţinerea notelor de către cadrele didactice în caietele personale  şi trecerea lor în catalog în ultimele zile ale semestrului.

Art.10 Fiecare comisie metodică poate utiliza şi alte  instrumente de evaluare a performanţelor elevilor în afara celor prevăzute de ROFUIP, dacă acestea au fost dezbătute în cadrul comisiei, acceptate de toţi membrii ei şi aprobate de conducerea şcolii.

Art.11 Toate testele date de profesori  trebuie să se regăsească în mapa profesorului sau a comisiei metodice pentru a putea fi consultate în cazul unor contestaţii.

 

Sectiunea a 2-a
Încheierea situatiei scolare

Art.12                                                                                                                                                                                 (1)La sfârsitul fiecarui semestru si la încheierea anului scolar, profesorii au obligatia sa încheie situatia scolara a elevilor.

 (2) La sfârsitul fiecarui semestru, dirigintele consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev                                        .
Art.13 (1) La fiecare disciplina de studiu, media semestriala se considera legal constituita daca este calculata din numarul de note prevazut de prezentul regulament                                  .
            (2) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor înscrise în catalog, cu exceptia notei de la teza, medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire                                     .       (3) La disciplinele de studiu, la care nu se sustine teza, media semestriala se obtine prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodica la cel mai apropiat numar întreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului                                   .
            (4) La disciplinele de studiu, la care se sustine teza, media semestriala se calculeaza astfel: ,,media semestriala=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezinta media la evaluarea periodica, iar ,,T” reprezinta nota obtinuta la teza. Nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat numar întreg; la o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
          (5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculata cu doua zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeste. La disciplina de învatamânt educatie fizica si sport, media anuala se poate încheia si cu media/calificativul de pe un singur semestru, daca elevul a fost scutit medical pe celalalt semestru.
         (6) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele                                             ..
Art.14 Mediile semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu se consemneaza în catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina respectiva, iar mediile/calificativele la purtare de catre diriginti                                                              .
Art.15 (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport. Acestor elevi nu li se acorda note si nu li se încheie media la aceasta disciplina, în semestrul sau în anul în care sunt scutiti medical                                                 .
          (2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza în catalog, la rubrica respectiva, „scutit medical în semestrul ” sau „scutit medical în anul scolar ”, specificându-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia                                                                          (3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina în echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, având însa încaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele lor de la aceste ore se consemneaza în catalog si genereaza efectele prevazute de legislatia în vigoare                                                                 .
          (4) În timpul orei de educatie fizica si sport, elevilor scutiti medical, pentru o fireasca integrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj        cronometrare, masurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, distribuirea si recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive usoare etc.
Art.16 Sunt declarati promovati elevii care, la sfârsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu cel putin media anuala 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media anuala 6,00.
Art.17 Sunt declarati amânati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau la mai multe discipline de studiu/module din urmatoarele motive:
         a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care preda disciplina respectiva, poate decide încheierea situatiei scolare a elevilor care absenteaza motivat, din cauza unor afectiuni grave, mentionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciaza ca fiind justificate, cu conditia ca, dupa revenirea la scoala, acestia sa participe regulat la cursuri si sa poata fi evaluati. Deciziile luate în aceste cazuri se mentioneaza într-un proces-verbal, care ramâne la dosarul care contine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral                                          ;
        b) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii de învatamânt, în urma unor solicitari oficiale, pentru perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, cantonamente si pregatire specializata, interne si internationale;
        c) au beneficiat de bursa de studiu, în strainatate, recunoscuta de M.E.N.C.S.;
       d) au urmat studiile, pentru o perioada determinata de timp, în alte tari                            .
Art.18 (1) Elevii declarati amânati pe semestrul I îsi vor încheia situatia scolara în primele patru saptamâni de la revenirea la scoala, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
             (2) Încheierea situatiei scolare a elevilor amânati pe semestrul al doilea sau amânati anual se face într-o perioada stabilita de conducerea unitatii de învatamânt, înaintea sesiunii de corigente. Elevii amânati, care nu promoveaza la una sau doua discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situatiei scolare, se pot prezenta la sesiunea de corigente                                                .Art.19 (1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amânati care nu promoveaza examenul de încheiere a situatiei scolare la cel mult doua discipline de studio                                  .      

(2) Pentru elevii corigenti, se organizeaza, anual, o singura sesiune de examene, într-o perioada stabilita de MEN                        .
Art.20.(1)Sunt declarati repetenti                                           :
         a) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de învatamânt                         
         b) elevii care au obtinut la purtare media anuala mai mica de 6,00                      
         c) elevii corigenti care nu se prezinta la examen sau care nu promoveaza examenul la cel putin o disciplina                                       ;
         d) elevii amânati care nu se prezinta la sesiunea de încheiere a situatiei scolare, la cel putin o disciplina                                       ;
         e) elevii exmatriculati, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele scolare „repetent prin exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt sau în alta”.
Art. 21. (1) Elevii declarati repetenti se pot înscrie în anul scolar urmator în clasa pe care o repeta, la Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti sau la alta unitate de învatamânt , în limita efectivului de elevi/clasa. În situatia în care formatiunile de studiu sunt constituite la limita maxima prevazuta de lege si scolarizarea nu se poate realiza cu respectarea limitei de 20 de elevi la clasa, efectivul maxim poate fi depasit cu 1–2 elevi/clasa                                        .
              (2) Pentru elevii din învatamântul liceal declarati repetenti la sfârsitul primului an de studii, reînscrierea se poate face si peste cifra de scolarizare aprobata, de regula în limita efectivului de 20 de elevi la clasa. Exceptiile de la regula se analizeaza si se aproba, în situatii speciale, de catre inspectoratele scolare                                   .
              (3) Elevul care nu frecventeaza cursurile de zi ale unei clase din învatamântul obligatoriu, depasind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se afla în situatia de abandon scolar. Elevul aflat în situatia de abandon scolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învatamânt seral, cu frecventa redusa sau la distanta, pentru care se constituie formatiuni aparte , la alta unitate de învatamânt                                  .
              (4) Tinerii care au depasit vârsta scolara cu mai mult de 4 ani îsi pot completa educatia de baza, prin parcurgerea unor programe de tip „A doua sansa”, conform metodologiei MEN.
Art. 22 (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învatamânt din alta tara, pot dobândi calitatea de elev în România, numai dupa echivalarea de catre MEN a studiilor urmate în strainatate si dupa sustinerea examenelor de diferente, în perioada stabilita de directorul unitatii de învatamânt                                    .
             (2) Elevii din învatamântul obligatoriu, prevazuti la alin. (1), care nu au acte de studii, vor fi evaluati la o unitate de învatamânt nominalizata de inspectoratul scolar, dupa care se stabileste clasa în care pot fi înscrisi, potrivit rezultatelor evaluarii si vârstei.
             (3) Examenele de diferente si clarificarea situatiei scolare au loc în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în tara. Pâna la promovarea examenelor de diferente, elevii mentionati la alin. (1) pot audia cursurile, fara a fi înscrisi în catalog                             .
           (4) Dupa promovarea tuturor examenelor de diferenta, elevul este înscris în clasa pentru care a sustinut examenele                                     .
          (5) Daca elevul nu promoveaza cel putin doua examene de diferenta, acesta este evaluat pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza un singur examen de diferenta, se acorda o singura reexaminare. În cazul în care nu promoveaza nici la reexaminare, elevul este evaluat pentru o clasa inferioara                                   .
         (6) Pentru copiii care nu cunosc limba româna, înscrierea în învatamântul românesc se face conform reglementarilor MEN                                         .
         (7) Copiilor lucratorilor migranti li se aplica prevederile legale în vigoare privind accesul la învatamântul obligatoriu din România al copiilor lucratorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, precum si cele ale alin. (2) din prezentul articol.
        (8) Elevilor straini (cetateni straini de origine româna, cetateni romani cu domiciliul în strainatate si cetateni straini care nu sunt de origine româna), li se aplica precizarile MEN privind scolarizarea elevilor straini in învatamântul preuniversitar din România.
Art. 23. (1) Elevilor înscrisi la Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti care urmeaza sa continue studiile în alte tari, pentru o perioada determinata de timp, li se rezerva locul.
        (2) Încheierea situatiei scolare a acestei categorii de elevi, declarati amânati, se face, dupa revenirea în tara, la disciplinele de învatamânt neechivalate de MEN.                 .
Art. 24 (1) Consiliul profesoral valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, în sedinta de încheiere a cursurilor semestriale si anuale, iar secretarul consiliului o consemneaza, în procesul-verbal, mentionându-se numele celor promovati, corigenti, repetenti, amânati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00                                       .
             (2) Situatia scolara a elevilor corigenti, amânati sau repetenti se comunica, în scris, parintilor/ tutorilor legali, de catre diriginte/învatator, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecarui semestru/an scolar                                               .
             (3) Pentru elevii amânati sau corigenti, învatatorul/dirigintele comunica parintilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfasurare a examenelor de corigenta si perioada de încheiere a situatiei scolare                                     .
            (4) Situatia scolara anuala a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afiseaza la avizierul unitatii de învatamânt, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
            (5) În alte situatii decât cele prevazute în prezentul regulament, niciun document scolar nu poate fi facut public fara acordul elevului/absolventului, daca este major, sau al parintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului  , precum si conform legislatiei nationale si a U.E. privind protectia datelor cu character personal -
 Legea nr.677/2011, modificata si completata si Legea nr. 102 / 2005 , Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

                                     

Sectiunea a 3-a
Examenele organizate de unitatile de învatamânt

Art.25(1) Examenele organizate de Liceul Teoretic International de Informatica sunt                                                 a) examen de corigenta, pentru elevii declarati corigenti la încheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânati;
                    b) examen de încheiere a situatiei scolare, pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau annual                                                  ;
                   c) examen de diferente, pentru elevii a caror înscriere în unitatea de învatamânt este conditionata de promovarea unor astfel de examene                                   .;
Art.26(1) MEN stabileste perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta.
           (2) Directorul unitatii de învatamânt stabileste perioada de desfasurare a examenelor, pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfasoara înaintea examenelor de corigenta                                   .
          (3) Desfasurarea examenelor de diferenta, în urma transferarii de la o unitate de învatamânt la alta, are loc, de regula, în vacantele scolare                                                             .
          (4) Perioadele pentru celelalte examene de diferenta sunt precizate în  prezentul regulament.
Art.27 (1) La examenele de diferenta pentru elevii care solicita transferul de la o unitate de învatamânt la alta, nu se acorda reexaminare                                       .
            (2) Dupa încheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de învatamânt au dreptul sa solicite reexaminare. Aceasta se acorda de catre director, în cazuri justificate, o singura data, dupa consultarea învatatorului sau a profesorului si la solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigenta. Reexaminarea se desfasoara în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii cursurilor noului an scolar. Comisia de reexaminare se numeste de catre director.
 Art.28.(1)Toate examenele se desfasoara dupa aceeasi metodologie                                             .
             (2) Pentru elevii declarati corigenti sau amânati anual, examinarea se face din toata materia studiata de elevi în anul scolar, conform programei scolare a clasei sau grupei respective.
             (3) Pentru elevii amânati pe un semestru, examinarea se face numai din materia acelui semestru.
             (4) Pentru elevii care sustin examene de diferente, examinarea se face din toata materia studiata în anul scolar sau dintr-o parte a acesteia, în functie de situatie.
             (5) Disciplinele la care se dau examene de diferenta sunt cele prevazute în trunchiul comun al specializarii clasei si care nu au fost studiate de candidat. Se da examen, separat, pentru fiecare an de studiu                                     .
             (6) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii.
             (7) În cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei în care se transfera. La disciplinele optionale în curs de desfasurare, parintele/tutorele legal al elevului care nu a împlinit 18 ani îsi asuma responsabilitatea însusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pâna în momentul transferului. În foaia matricola, se trec mediile obtinute la optionalele studiate la unitatea de învatamânt de la care se transfera                                     .
Art.29 (1) Pentru desfasurarea examenelor, exista trei tipuri de probe: scrise, orale si practice. La toate examenele se sustin, de regula, doua din cele trei probe, proba scrisa si proba orala.
               (2) Proba practica se sustine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activitati.
               (3) Directorul unitatii de învatamânt stabileste, prin decizie interna, componenta comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Fiecare comisie are un presedinte si doi profesori examinatori                                          .
Art.30 (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de catre doi profesori de aceeasi specialitate sau de specialitati înrudite                                   .
             (2) Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre profesori este cel care a predat elevului disciplina de învatamânt în timpul anului scolar. În absenta temeinic motivata a acestuia, examinarea se face de catre un alt profesor de specialitate/învatator din scoala, numit de directorul unitatii de învatamânt, sau de catre un profesor/învatator de la o alta unitate de învatamânt, numit de inspectorul scolar general, la solicitarea întemeiata a directorului unitatii de învatamânt. Daca directorul unitatii de învatamânt apreciaza ca între elev si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, examinarea poate fi facuta de o comisie stabilita de director si avizata de inspectorul de specialitate                                              .
Art.31 (1) Proba scrisa a examenelor are o durata de 90 de minute pentru învatamântul secundar , din momentul transcrierii subiectelor pe tabla sau al primirii de catre elev a foii cu subiecte. Proba scrisa contine doua variante de subiecte, din care elevul trateaza o singura varianta, la alegere                                                           .
            (2) Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog profesor-elev, pe baza de bilete de examen. Numarul biletelor de examen este de doua ori mai mare decât numarul elevilor care sustin examenul la disciplina respectiva. Fiecare bilet contine doua subiecte. Elevul poate schimba de cel mult doua ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scaderea notei acordate de catre fiecare examinator, cu câte un punct                                              .
           (3) Fiecare profesor examinator acorda elevului cate o nota la fiecare proba sustinuta de acesta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fractionare. Media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe, rotunjita la nota întreaga cea mai apropiata, reprezinta nota finala la examenul de corigenta, acordata de profesorul examinator; fractiunile de 50 sutimi se rotunjesc în favoarea elevului                                                            .       (4) Media obtinuta de catre elev la examenul de corigenta este media aritmetica, nerotunjita, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale, acordate de cei doi examinatori, nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face presedintele comisiei                              ..
Art.32   (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, daca obtine cel putin media5,00                    
              (2) Sunt declarati promovati anual, elevii care obtin la fiecare disciplina la care sustin examenul de corigenta cel putin media 5,00.
              (3) La examenul de corigenta, la cel de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati anual si la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina studiata un an scolar complet, media obtinuta constituie media anuala a disciplinei respective si intra în calculul mediei generale anuale                                          .
             (4) La examenul de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva.
Art.33 Elevii corigenti sau amânati, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data ulterioara, stabilita de director, dar nu mai târziu de începutul noului an scolar. În situatii exceptionale, respectiv internari în spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar poate aproba sustinerea examenului si dupa începerea cursurilor noului an scolar.
Art.34 (1) Rezultatele obtinute la examenele de încheiere a situatiei, la examenele pentru elevii amânati si la examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneaza în catalogul de examen de catre profesorii examinatori si se trec în catalogul clasei de catre secretariatul scolii, în termen de maximum cinci zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an scolar                                    .
            (2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferenta se consemneaza în catalogul de examen, de catre examinatori, iar în registrul matricol si, în catalogul clasei, de catre secretarul scolii                                              .
          (3) În catalogul de examen, se consemneaza notele acordate la fiecare proba, nota finala acordata de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului                                     .
          (4) Presedintele comisiei preda secretarului unitatii de învatamânt toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrarile scrise si însemnarile elevilor la proba orala. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului scolar                                     .
          (5) Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de încheiere a situatiei pentru elevii amânati, precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza a doua zi dupa încheierea sesiunii de examen si se consemneaza în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului scolar                       .
Art.35(1) Dupa terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situatiei, de corigenta sau de reexaminare, dirigintele consemneaza în catalog situatia scolara a elevilor care au participat la aceste examene                                         .
          (2) Lucrarile scrise si foile cu însemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt, timp de un an.

 

 

CAPITOLUL VII

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

 

Art.1 Personalul didactic de predare , personalul didactic auxiliar si nedidactic are urmatoarele indatoriri :
(1) trebuie sa prezinte calitati morale, sa fie apt din punct de vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii                                .
(2) are obligatia de a participa la programe de formare continua, în conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile în vigoare, pentru fiecare categorie                                                                    (3) trebuie sa aiba o tinuta morala demna, în concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil                           .
 (4) are obligatia sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, Directia de protectie a copilului, în legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului/copilului                                          .
 (5) trebuie sa dovedeasca respect si consideratie în relatiile cu elevii, parintii/reprezentantii legali ai acestora                                                    .
      (6) îi este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia                                   .
     (7) îi este interzisa aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a colegilor                                             .
     (8) îi este interzisa conditionarea evaluarii elevilor / prestatia didactica la clasa / realizarii de lucrari / de obtinerea oricarui tip de avantaje, de la elevi sau de la parintii/ apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sanctioneaza cu excluderea din învatamânt / desfacerea contractului de munca                                     .
    (9) este obligat sa prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, Acordului comun, încheiat de MEN cu Ministerul Sanatatii si Familiei si cu Casa de Asigurari: avizul pentru examenul clinic, eliberat de catre medicul de familie, examenul pulmonar, suportat de catre Consiliul Local, examenul psihologic, realizat de catre personalul de specialitate din Centrele de Asistenta psihopedagogica din cadrul sistemului de învatamânt judetean                                  .
Art.2 Personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar are drepturile si obligatiile prevazute în Legea privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare                                       .
Art.3 Personalul didactic de predare si didactic auxiliar trebuie sa pastreze confidentialitatea discutiilor din consiliul profesoral / de administratie / comisii metodice                                                        .Art.4Personalului didactic de predare îi este interzis                              :
          (1) sa paraseasca sala de clasa / sala de desfasurare a activitatii / sala sau terenul de sport , în timpul desfasurarii activitatilor didactice                                        ;
          (2) sa foloseasca telefonul mobil în timpul desfasurarii activitatilor didactice                                 :     (3) sa elimine elevii din clasa / sala de desfasurare a activitatii                       ;
          (4) sa învoiasca elevii din timpul activitatilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale, decât cu acordul scris al parintilor                             ;
          (5) sa vicieze ora de curs / activitatea didactica cu discutii care nu se refera la tematica activitatii didactice                                   ;
          (6) sa motiveze absentele elevilor carora nu le este diriginte                           .
Art. 5 Personalul didactic de predare este obligat sa se prezinte la serviciu cu 10 minute înaintea începerii activitatilor didactice de predare                                         ;
Art.6 Pentru rezolvarea unor probleme familiare deosebite/urgente , directorul unitatii de învatamânt poate aproba învoirea pentru o zi a cadrelor didactice / didactice auxiliare / nedidactice pe baza unei cereri scrise . In asemenea situatii , cadrele didactice au obligatia de a-si asigura suplinirea tuturor activitatilor didactice cu cadre didactice de aceeasi specializare sau alte specialitati .
Art.7 In cazul unor îmbolnaviri ale cadrelor didactice de predare / didactice auxiliare si nedidactice, acestea au obligatia de a anunta directorul unitatii de învatamânt . Cadrele didactice vor depune toate eforturile pentru a-si asigura suplinirea la activitatile didactice de baza .
Art. 8 (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului si managerului unitatii de învatamânt.
             (2) Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de învatamânt si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
             (3) Secretariatul asigura permanenta pe întreaga perioada de desfasurare a orelor de curs.
             (4) Secretarul aduce condica în cancelarie si o ia la sfârsitul orelor. Secretarul descuie si încuie fisetul, în care se pastreaza cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, dupa ce a verificat, împreuna cu profesorul/ învatatorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor.
            (5) Secretarul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare                                .
            (6) În perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat.
            (7) Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul MEN                             .
           (8) Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara în învatamântul preuniversitar”, aprobat prin ordinul MENCS

            (9) Evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare, aprobat prin ordinul MEN, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996                                        .
Art.9(1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de învatamânt.
         (2) Serviciul de contabilitate al unitatii de învatamânt este subordonat directorului, asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de învatamânt, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare                                .
         (3) Contabilitatea îndeplineste orice sarcini financiar-contabile încredintate de director sau stipulate expres în acte normative                                         .
Art.10 (1) Întregul inventar mobil si imobil al unitatii de învatamânt se trece în registrul inventar si în evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de învatamânt se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale                                .
            (2) Programul personalului auxiliar se stabileste de catre managerul unitatii, potrivit nevoilor unitatii de învatamânt si se aproba de director                                    .
Art.11(1)Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de învatamânt.
           (2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii / centrului de documentare, asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii.
           (3)Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt                                    :
                        a) îndruma lectura / studiul / documentarea / elaborarea lucrarilor elevilor si profesorilor , punând la dispozitia acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le înlesneasca o orientare rapida în colectiile bibliotecii / centrului de documentare                                         ;
                       b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic si didactic auxiliar       ;
                      c) participa la toate cursurile specifice de formare continua                     .
                      d) organizeaza si participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de manuale etc.

Art. 12 (1) Laborantul si inginerul de sistem sunt subordonati directorului unitatii de învatamânt.
              (2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate în fisele de post aprobate de director.

 

PERSONALUL DIDACTIC

Cadrele didactice au drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea Nr. 1 / 2011 , Legea privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar .

1.      Profesori – Drepturi

 

Ø  Cadrele didactice au dreptul de a participa la activitati de perfectionare profesionala si in timpul anului scolar. In acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administratie, se va stabili durata absentei permise si conditiile de acoperire a orelor / materiei.

Ø  Profesorii pot aduce la cunostinta directorilor sau a Consiliului de administratie recomandarile, observatiile si doleantele lor, verbal sau in scris.

Ø  Au dreptul de a solicita sprijinul conducerii unitatii de invatamant in solutionarea unor situatii de criza in relatiile cu elevii sau cu parintii acestora;

 

 

2.      Profesori – Indatoriri

 

Ø  Trebuie sa prezinte calitati morale, sa fie apt din punct de vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii.

Ø  Personalul didactic de predare este obligat sa se prezinte la serviciu cu minim 15 minute înaintea începerii activitatilor didactice de predare ;

Ø  Personalul didactic are obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor, Metodologiilor si Programelor in vigoare.

Ø  Respectarea configuraţiei curriculare aprobate, programele de dezvoltare a şcolii, oferta extracurriculară stabilită, proiectul managerial al şcolii, strategia promoţională ;

Ø  Prezentarea la termen a documentelor şcolare (planificări, portofolii, rapoarte, agende de lucru )

Ø  Să completeze şi să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor şcolare: cataloage,condica de prezenţă, precum şi rapoartele de autoevaluare, evaluare, etc.;

Ø  Respectarea orarului şcolii stabilit la începutul anului şcolar şi validat de Consiliul Profesoral ;

Ø  Respectarea duratei orei de curs şi a pauzei ;

Ø  Să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lui pentru consemnarea absenţelor, să nu permită apropierea elevilor de catalog ;

Ø  modificarea notelor sau absenţelor de către un elev, în timpul unei ore de curs, reprezintă o abatere foarte gravă de la regulamentul şcolar, atât pentru elev cât şi pentru profesorul care a favorizat  acest fapt, fie din neatenţie, fie cu bună ştiinţă.

Ø  Întârzierile repetate de la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la regulament  şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Ø  Evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor elevilor se va face periodic, ritmic si printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora (inteligenta, imaginatie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le va aplica.

Ø  Ii este interzisa conditionarea evaluarii elevilor / prestatia didactica la clasa / realizarii de lucrari / de obtinerea oricarui tip de avantaje, de la elevi sau de la parintii/ apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora.

Ø  Au obligatia de a discuta tezele cu elevii si de a le trece în catalog cu cel putin 2 saptamâni înainte de finalul semestrului. Tezele nu se dau acasa elevilor, iar cadrele didactice vor justifica nota parintilor (la cererea acestora)

Ø  Sunt obligati sa examineze cel  putin o data în ultimele doua saptamâni ale semestrului elevii aflati în situatii de corigenta; în cazul neprezentarii acestora vor fi consemnate absente  în catalog

Ø  Raspund  de corectitudinea încheierii situatiei scolare la disciplina predata

Ø  Selectarea şi gradarea judicioasă a temelor pentru acasă, asigurandu-se astfel respectarea dreptului elevului la timp liber şi la odihnă ;

Ø  Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare

activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă;

Ø  Monitorizarea strictă a frecvenţei şi a ţinutei şcolare, a stării de disciplină reflectată în relaţia cadru didactic-elev, elev-elev, elev-comunitate ;

Ø  Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog la toţi elevii absenţi, li se va/vor reţine din salariu ora/orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată durata programului lor, inclusiv în timpul orei neefectuate.

Ø  Profesorii au obligatia de a comunica cu familiile elevilor in mod periodic si de cate ori este necesar.

Ø  Abaterile disciplinare ale elevilor vor fi dezbătute de către profesorul diriginte numai în Consiliul clasei, cu mult tact, fără a crea o presiune suplimentară asupra elevului care a greşit.

Ø  Sunt interzise aplicarea pedepselor corporale pentru elevi ;

Ø  Dirigintele trebuie să manifeste discreţie în relaţia cu elevii săi  şi  nu are voie să dezbată în cancelarie  problemele unui elev sau ale familiei  acestuia.

Ø  Nici un profesor nu are voie să se substituie dirigintelui clasei şi să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog ; toate aceste informaţii   se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predau.

Ø  Profesorii nu au voie să folosească adresele elevilor  şi numerele de telefon înscrise în catalog decât dacă au acordul dirigintelui clasei.

Ø  Profesorii nu au voie să cheme la şcoală părinţii unor elevi pentru situaţii de indisciplină înregistrate la orele de curs  la care predau ; pentru astfel de situaţii profesorul informează dirigintele sau directorul şcolii, acestea fiind singurele persoane abilitate  să  decidă chemarea la şcoală a părinţilor sau tutorilor legali ai elevilor.

Ø  Ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia.

Ø  Cadrele didactice nu au voie sa motiveze absentele elevilor carora nu le este diriginte.

Ø  Modalitatea de adresare, atat catre colegi cat si catre elevi si parinti, trebuie sa fie civilizata si sa vadeasca respect si intelegere pentru interlocutor.

Ø   Intreg personalul didactic are obligatia sa contribuie la cresterea prestigiului institutiei si promovarea imaginii liceului.

Ø  Serviciul pe şcoală  este obligatoriu pentru toţi profesorii şi reprezintă un indicator important al evaluării activităţii.

Ø  Personalul didactic nu trebuie sa participe la nici o activitate, in liceu sau in afara sa, care ar aduce atingere bunului renume al Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti :

Ø  Este interzisă desfăşurarea de acţiuni de propagandă politică sau de prozelitism religios ;

Ø  Este interzisă crearea de formaţiuni politice în instituţia şcolară ;

Ø  Tinuta cadrelor didactice va fi decenta(  de tip office) , conform precizarilor detaliate din “ Teacher Planner “  şi corespunzătoare scopului muncii desfăşurate în această instituţie ;

Ø  Indeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite

Ø  Profesorii diriginţi au obligaţiile prevăzute  de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ø  Participarea la consiliile de administraţie/profesorale, şedintele de catedră, activităţile metodice, instruirile profesionale şi pedagogice, cursurilor  de formare organizate de conducerea şcolii,  Casa Corpului Didactic etc. ; preocuparea pentru propria perfecţionare;

Ø  Pentru rezolvarea unor probleme familiare deosebite/urgente , directorul unitatii de învatamânt poate aproba învoirea cadrelor didactice pe baza unei cereri scrise .In asemenea situatii , cadrele didactice au obligatia de a-si asigura suplinirea tuturor activitatilor didactice cu cadre didactice de aceeasi specializare sau alte specialitati .

Ø  In cazul unor îmbolnaviri ale cadrelor didactice de predare acestea au obligatia de a anunta directorul unitatii de învatamânt in cel mai scurt timp. Cadrele didactice vor depune toate eforturile pentru a-si asigura suplinirea la activitatile didactice de baza .

Ø  Concediile medicale se depun la secretariatul şcolii în termen de maximum trei zile de la reluarea activităţii.

Ø  Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate, cu respectarea normelor P.S.I.şi a legislaţiei în vigoare.

Ø  Neîndeplinirea corect şi la timp a sarcinilor precum şi încălcarea dispoziţiilor atât cele menţionate în ROFUIP cât şi cele menţionate în pre zentul regulament duce sancţionarea cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru fiecare abatere constatată.

Ø  În cazul în care se constată abateri repetate, cadrul didactic va fi chemat în faţa comisiei de disciplină a unităţii, unde, în funcţie de gravitate, se vor propune sancţiuni conform Statutului Personalului Didactic.

Ø  Functia de profesor la Liceul International de Informatica este privita ca un privilegiu ce trebuie onorat printr-o inalta tinuta morala, profesionala si umana.

 

3.      Profesori - Sanctiuni

ABATERI

PRIMA DATA

DE MAI MULTE ORI

INTARZIERE LA ORE

Notarea in condica de prezenta

-Atentionare in fata Consiliului Profesoral si a Consiliului de Administratie
-neplata orei daca intarzierea depaseste 10 minute

ABSENTA NEMOTIVATA DE LA ORE

Neplata orei

-Neplata orelor       
  -Diminuarea calificativului anual
   -Sanctiune salariala stabilita de Consiliul de Administratie, la recomandarea Consiliului de etica si disciplina din ICHB

ABSENTA NEMOTIVATA DE LA CONSILIUL PROFESORAL

Avertisment verbal

-Atentionare in fata Consiliului deAdministratie            
 -Diminuarea calificativului anual

ATITUDINE NECORESPUNZATOARE FATA DE COLEGI SAU FATA DE ELEVI

Avertisment verbal

-Atentionare in fata Consiliului Profesoral
   -Diminuarea calificativului anual

 

Toate sancţiunile aplicate personalului angajat al şcolii sunt comunicate în scris acestora

de către serviciul secretariat al şcolii.

 

4.      Profesori - Recompense

 

Ø  Evidentierea in Consiliul Profesoral;

Ø  Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul scolii sau de la sponsori pentru rezultate remarcabile;

PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC :

1. Angajaţii serviciului secretariat au obligaţia:

Ø         să respecte programul de lucru;

Ø          să sigure permanenţa în şcoală  pe durata unui program care incepe la 8.00 şi se termină la 17,00 ;

Ø         să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de amabilitate, de atitudine plină de tact şi  de răbdare ;

Ø         să păstreze ordinea în spaţiul de lucru, să lucreze cu atenţie, să asigure confidenţialitatea tuturor  informaţiilor  legate de elevi şi de familile acestora, să nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi, profesori sau părinţi, decât persoanelor autorizate.

Ø         să-şi paroleze calculatoarele şi  să nu transmită parola nimănui; în cazul în care persoane din şcoală sau din afara şcolii solicită anumite  informaţii, aceastea vor fi furnizate  numai cu acordul directorului, numai dacă este cazul şi numai de  către persoana care le gestionează.

Ø         în holul secretariatului se va amenaja un spaţiu cu toate informaţiile utile părinţilor, elevilor, profesorilor, precum şi cu materiale pentru redactarea  unor cereri.

Ø         să nu fumeze sau să permită fumatul în birourile de lucru.

Ø         să nu  lase nesupravegheate birourile de lucru sau fişetele cu documente.

Ø         să prezinte  cabinetului medical, la începutul fiecărui an şcolar, analizele medicale care să ateste starea de sănătate necesară pentru instituţiile de învăţământ.

Ø         să informeze managerul si directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia.

Ø         să primească şi să transmită în timp util către  manager si directori sau şefii de catedre, toate fax-urile , mailurile sau documentele de interes pentru institutie.

2. Bibliotecarul :

Ø  afişează şi  respectă  un program de lucru  care să permită accesul la bibliotecă al  elevilor şi profesorilor din ambele ture.

Ø  informează directorul ori de cate ori acesta solicita referir cu privire numărului de elevi şi de profesori care folosesc serviciul bibliotecii.

Ø  colaborează cu şeful comisiei «  Limba română şi limbi clasice » cu care  organizează activităţi comune.

Ø  ţine legătura cu toţi şefii de comisii cărora le prezintă oferte  de carte, manuale, reviste,  etc.

Ø  organizează activităţi  specifice – lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane etc.

Ø  poate intra la clase pentru a-i informa pe elevi despre anumite evenimente sau apariţii literare.

3. Personalul de îngrijire are obligaţia :

Ø  să-şi desfăşoare activitatea conform fişei postului, după un program bine stabilit, pe care  să-l respecte.

Ø  să poarte echipament de protecţie.

Ø  să asigure curăţenia spaţiilor fie înainte de începerea cursurilor, fie  după terminarea acestora.

Ø  să nu intre în conflict cu elevii.

Ø  să manifeste discreţie atunci  când elevii sunt la grupurile sanitare.

Ø  să nu părăsească serviciul pentru rezolvarea unor probleme personale.

Ø  să nu folosească pentru curăţenie substanţe toxice sau expirate care să pună în pericol elevii sau pe ceilalţi angajaţi ai şcolii;

Ø  să informeze conducerea şcolii ori de câte ori constată nereguli sau defecţiuni ale instalaţiilor.

 

CAPITOLUL  VIII

ELEVII

Sectiunea 1
Dobândirea calitatii de elev

Art.1 Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, care este înscrisa unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta, are calitatea de elev                                                   .
Art.2 (1) În învatamântul ciclul gimnazial si liceal calitatea de elev se dobândeste în urma solicitarii scrise adresate de parinti sau tutori legali catre “Liceul international de Informatica “ Bucuresti  si a incheierii unui Contract de studii annual cu Liceul International de Informatica Bucuresti .Pentru clasele gimnaziale cu predare intensiva a unei limbi straine , înscrierea este conditionata de promovarea unui test de aptitudini / cunostinte a limbii straine studiate, conform legislatiei în vigoare                                            .
            (2) Elevii promovati vor fi înscrisi in anul solar urmator prin incheierea unui nou contract de studii                                      .
           (3) Elevii repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reînscriere, din învatamântul de zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelasi nivel, ciclu de învatamânt , în urmatorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev.

Sectiunea a 2-a
Exercitarea calitatii de elev

Art.1 (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente în programul fiecarei unitati de învatamânt                                        .
          (2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre învatator/profesor, care consemneaza, în mod obligatoriu, fiecare absenta                                    .
Art.2 (1) Absentele datorate îmbolnavirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate                                    .
          (2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte                             :
a) adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie si avizata de medicul scolar (daca exista) ; documentul trebuie adus si predat dirigintelui clasei in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la revenirea elevului la cursuri                           ;                                                    b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(a) de medicul scolar (daca exista)documentul trebuie adus si predat dirigintelui clasei in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la revenirea elevului la cursuri                                     
c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitatii de învatamânt si aprobata de acesta, în urma consultarii cu dirigintele/învatatorul clasei.
         (3) Motivarea absentelor se face de catre învatator sau diriginte, în ziua prezentarii actelor justificative.
         (4) În cazul elevilor minori, parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor                                  .
         (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate de catre parinte / sustinatorul legal , la secretariatul scolii , în termen de maxim 5 zile lucratoare de la reluarea activitatii elevului . Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi pastrate de catre învatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar , la secretariatul scolii. Serviciul secretariat primeste actele doveditoare pentru motivarea absentelor zilnic              .
        (6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului, care are în evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor                                .
        (7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.

        (8) Conform legislatiei scolare , parintele / tutorele legal poate solicita  motivarea absentelor pentru o perioada de maximum 5 zile pe semestru pentru situatii de natura personala / familiala  , pe baza unei Cereri in acest sens care se aproba de catre Directorul unitatii si se pastreaza la Dosarul Dirigintelui pana la sfarsitul anului scolar ;Cererea are regimul stabilit la Alineatul (5)                                                

Sectiunea a 3-a
Drepturile elevilor

Art.1 (1) Elevii Liceului International de Informatica Bucuresti se bucura de toate drepturile constitutionale.
          (2) Nicio activitate organizata în unitatea de învatamânt nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor

          (3) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.

         (4) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

         (5) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

         (6) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;                 
         (7) Elevii au
dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise. I n vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise,  elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

c) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.

        (8) Elevii au dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

(9) Elevii au dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale;

(10) Elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;

(11) Elevii au dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an

 (12)Elevii au dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;

 (13) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;

(14) Elevii au dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.

 (15) Elevii au dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(16) Elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;

(17) Elevii au dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;

(18) Elevii au dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;

(19) Elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;

(20) Elevii au dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

(21) Elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar s;

(22) Elevii au dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;

 (23) Elevii au dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;

(24) Elevii au dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

(25) Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

 (26) Elevii au dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,

(27) Elevii au dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 (28) Elevii au dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;

(29) Elevii au dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ.

 (30) Elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Art.2 (1) Elevii “Liceului Teoretic International de Informatica” Bucuresti pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii, acordate de scoala sau sponsori.Unitatea scolara poate acorda reduceri de la taxa de scolararizare in functie de performantele solare obtinute.


Art.3 (1) Conducerea unitatii poate pune la dispozitia elevilor scolii, bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora                                   .
          (2) Elevii pot lua masa la cantina scolii, contracost                                                  .

Art.4 Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense, pentru rezultate deosebite obtinute la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civica exemplara. La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea   profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.

Art.5. Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;

 b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;;

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;

d) elevilor LiceuluiTeoretic International de Informatica Bucuresti le este garantata, conform legii, libertatea de asociere în cercuri si în asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitatii de învatamânt  :

 - Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusa decât acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare într-o societate democratica, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora.
- Dreptul la reuniune se exercita în afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi sustinute în unitatea de învatamânt, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise, oficiale privind asigurarea, de catre organizatori, a securitatii persoanelor si a bunurilor.

-  În cazul în care continutul activitatilor care se desfasoara în unitatea de învatamânt particular contravine principiilor susmentionate, directorul unitatii de învatamânt poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati.                                                                                   

e) Moduri de asociere în vederea reprezentarii drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

-  consiliul elevilor;

-  asociaţiile reprezentative ale elevilor;

 f) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de Statutul Elevului;

g) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ;

h) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

       
Art.6
(1) La nivelul Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti se constituie Consiliul Elevilor, format din liderii elevilor claselor IX--XII                                      .
          (2) Liderul elevilor ales la nivelul unei clase trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii :
                  a) sa nu aiba nota scazuta la purtare                                                                 ;
                  b)sa aiba o frecventa foarte buna la activitatile didactice                                                                ;                 c)sa aiba media generala a anului scolar anterior peste 9.00                    ;
          (3) Consiliul elevilor functioneaza în baza unui regulament propriu                  .
          (4) Consiliul elevilor îsi desemneaza reprezentantii, elevi din clasele IX-XII, pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.
Art.7. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de  scoala                                            
Art.8. (1) În “Liceul Teoretic  International de Informatica” Bucuresti, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii, este garantata .                                 
          (2) În cazul în care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea si moralitatea, drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara al unitatii de învatamânt, directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora.                                        .
Art. 9.Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:

 a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;

Art. 10 (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.

             (2) Se aplică dispozițiile Procedurii nr. 6777/24.03.2017, ”Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional” tuturor profesioniștilor care interacționează cu copii cu dizabilități și/sau CES personalului din unitatea noastră școlară, respectiv : personalul din Liceul Teoretic International de Informatica, psihopedagogului școlar, membrilor comisiei de orientare școlară și profesională.

Art.11. (1)Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este cadru didactic titular, numirea acestuia se face pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

                (2) Decizia (anexa 8 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017) este nominală și se comunică personal cadrului didactic responsabil de caz în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, însoțită de Fișa de atribuții (anexa 9 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017)

               (3) Pentru fiecare copil cu CES, responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale elaborează Planul de servicii individualizat, în colaborare cu echipa multidisciplinară, din care fac parte :

- Profesorul itinerant și de sprijin, responsabil de caz serviciipsihoeducaționale

- Profesorul consilier de la cabinetul de asistență psihoeducațională

- Dirigintele și alte cadre didactice de la clasă, după caz

             (4) Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este  profesorul  de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă;

             (5) Atribuțiile responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale (din Fișa de atribuții a responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale, anexa 9 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017):

 

 

 

 

Sectiunea a 4-a
Îndatoririle elevilor

Art.1 Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare .                                      .
Art.2 (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta  în unitatea de învatamânt.                                                           .
           (2) Elevii au obligatia sa pastreze curatenia în spatiile de învatamânt , grupuri sanitare, curtea scolii.                                                     .
           (3) Elevii care întârzie la activitatile didactice vor fi pusi absenti în catalog                                                              (4) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte :                                  
 a)legile statului;
 b)regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si regulamentul intern                                    
 c) regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii                          
 d) normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;
 e) normele de protectie civila                                 
 f) normele de protectie a mediului                             
 g) regulamentul de organizare si functionare al bibliotecii                                 
 h) regulamentul de organizare si functionare al centrului de documentare  , regulamentele de organizare si functionare ale Cantinei scolare si Internatului                                                                                      

           (5) Dupa perioada de absente motivate/nemotivate , la revenirea în scoala , elevul are obligatia de a recupera cunostintele predate de catre profesor în perioada cât acesta ( elevul ) a absentat
Art.3 Este interzis elevilor  :                                    

 - sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc                                         - sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt                    
-
sa aduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
- sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de învatamânt sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor                          
 -sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt                                                   
 - sa detina si sa consume, în perimetrul unitatii de învatamânt si în proximitatea acestuia, droguri, bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc                               
- sa introduca, în perimetrul unitatii de învatamânt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de învatamânt                               

- sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic                    
- sa utilizeze telefoanele celulare sau alte dispositive electronice în timpul orelor de curs –fara acordul profesorului , al examenelor si al concursurilor;
- sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unitatii de învatamânt                                     
-  sa aiba tinuta, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare               

- sa aiba tunsori excentrice                                                           

-fetele sa-si vopseasca strident parul , sa aiba un machiaj strident ,sa poarte fuste si/sau bluze foarte scurte                      
- baietii trebuie sa poarte parul tuns normal sau avand o lungime maxima pana in zona umerilor caz in care el trebuie prins/legat, sa nu poarte parul vopsit si/sau  dat cu gel sau facut „ tepi “, impletit , cercei .                           

- sa poarte în scoala pantaloni scurti   ,  pantaloni de trening( in afara orei / activitatilor de educatie fizica si sport, fara blugi rupti
- sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt                                                    
- sa paraseasca perimetrul unitatii de învatamânt în timpul programului scolar    , sa paraseasca perimetruunitatii temporar fara acordul conducerii scolii                           
- sa intre în perimetrul unitatii de învatamânt cu patine cu rotile / scutere / biciclete / autoturisme  
- sa nu salute personalul didactic si nedidactic al scolii si sa nu le acorde prioritate în zonele comune de acces ale scolii  

- sa comande produse alimentare din afara unitatii in timpul programului scolar                                                        
- sa intre in unitatea scolara fara uniforma scolii ( tricou de culoare grena cu sigla Lic. International de Informatica Bucuresti / tricou de culoare neagra cu sigla scolii pentru elevii alesi in Consiliul reprezentativ al elevilor ) .

Art.4. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte profesorilor/învatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, pentru informare în legatura cu situatia scolara

Art.5.   Elevilor care utilizeaza telefoanele mobile sau alte dispozitive  in timpul orei fara acordul profesorului li se poate solicita sa depuna aceste obiecte la catedra pe parcursul orei ,de catre profesorul clasei ,pentru a evita deranjarea desfasurarii orei de curs in bune conditii.

                                        

Sectiunea a 5-a
Recompensarea elevilor – prevederi interne

Art.1 Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense                :
          a) evidentiere în fata colegilor clasei ;                                           ;
          b) evidentiere, de catre director, în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral;
         c) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat ;                                                                 ;
         d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori;                                                         ;
         e) premii, diplome, medalii;                                           ;
         f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tara si din strainatate                                       ;
         g) premiul de onoare al unitatii de învatamânt                                .
Art.2 (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de învatamânt, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului scolii.
           (2) Se pot acorda premii elevilor care                                  :
                 a) au obtinut primele trei medii generale pe clasa, dar nu mai mici de 9.00; pentru urmatoarele trei medii se pot acorda mentiuni                                   ;
                 b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu                                   ;
                 c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local, judetean, national sau international                                 ;
                 d) s-au remarcat prin fapte de înalta tinuta morala si civica                                  ;
                 e) au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.
Art.3 Unitatea de învatamânt si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitatii locale etc.

 

Sectiunea a 6-a
Sanctiunile aplicate elevilor

Art.1 (1) Elevii care savârsesc fapte prin care se încalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati în functie de gravitatea acestora.                            .
          (2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele                           

             a) observatia individuala                                           ;
             b) Avertisment scris                                                          ;
             c) retragerea temporara sau definitiva a bursei                                         ;
             d) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile                                    ;
             e) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala                                 ;                             
             f) mutarea disciplinara la o alta unitate de învatamânt, cu acceptul conducerii unitatii primitoare;
              g) preavizul de exmatriculare                                          ;
              h) exmatricularea 

              i) neincheierea Contractului de studii cu unitatea pentru anul scolar urmator                                       
          (3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, parintilor/reprezentantului legal.
Art.2(1) Observatia individuala consta în dojenirea elevului                                      .
         (2) Sanctiunea se aplica de diriginte/învatator sau director                                     .
         (3) Sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare                             ..
Art.3 (1) Avertismentul scris consta în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de catre diriginte/învatator si director si înmânarea documentului parintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura                                       .
         (2) Sanctiunea se înregistreaza în catalogul clasei, precizându-se numarul documentului.
         (3) Sanctiunea se consemneaza în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârsitul semestrului sau al anului scolar                                              .
         (4) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare                                   .
Art.4 (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului                                         .
          (2) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare    

                                          
Art.5 (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin înmânarea, în scris, a sanctiunii, de catre diriginte/învatator si director parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub semnatura                                                             .
          (2) Sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor, în catalogul clasei si în registrul matricol                                              .
          (3) Sanctiunea se consemneaza în raportul consiliului clasei, la sfârsitul semestrului sau al anului scolar                                             .
         (4) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare.
Art.6 (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste, în scris, de diriginte si director, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate pe un an scolar si se înmâneaza parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub semnatura.
          (2) Sanctiunea se aplica elevilor din sistemul de învatamânt liceal, cu exceptia elevilor din învatamântul obligatoriu                                           .
          (3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor si în catalogul clasei si se mentioneaza în raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar                                  .      (4) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare                                             .
Art.7 (1) Exmatricularea consta în eliminarea, pâna la sfârsitul anului scolar, a elevului din unitatea de învatamânt în care acesta a fost înscris                                   ,.
           (2) Exmatricularea poate fi                                  :
                 a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în acelasi an de studio                                        ;
                 b) exmatriculare fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt                                  ;           c) exmatriculare din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere, pentru o perioada de timp                                              .
Art.8 (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în acelasi an de studiu, se aplica elevilor din învatamântul secundar superior, pentru abateri grave, prevazute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de învatamânt                                             .
            (2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar                                        .
           (3) Sanctiunea se aproba, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Daca motivul sanctionarii îl reprezinta absentele nejustificate, aprobarea este conditionata de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare                                        .       (4) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol                                 .
           (5) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnatura, de catre dirigintele clasei                                 .
          (6) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00                              .
Art.9  (1) Exmatricularea fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt se aplica elevilor din învatamântul secundar superior pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral                                    .
             (2) Aplicarea sanctiunii se aproba de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului                                       .
            (3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol.
           (4) Sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnatura, de catre dirigintele clasei                                        .
            (5) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00.
Art.10. (1) Exmatricularea din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere pentru o perioada de timp, se aplica elevilor din învatamântul secundar superior pentru abateri deosebit de grave                                              .
              (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se fac de catre MEN, la propunerea motivata a consiliului profesoral                                              .
              (3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta al elevilor si în registrul matricol                          .
              (4) Sanctiunea se comunica, de catre MEN, în scris, sub semnatura, parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani .Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00                                .
Art.11 (1) Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune da dovada de un comportament reprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamâni de scoala pâna la încheierea semestrului/anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate anula                            .
            (2) Anularea este decisa de cel care a aplicat sanctiunea                                   .
Art.12 Pentru toti elevii din învatamântul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina/modul, va fi scazuta nota la purtare cu câte un punct.
Art.13 (1) Parintii elevilor vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de învatamânt platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
            (2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, revenind întregii clase                                               .
            (3) În cazul distrugerii/ deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achita contravaloarea acestuia.
           (4) În cazul surprinderii elevilor care fumeaza în incinta / perimetrul scolii , acestora li se va scadea nota la purtare cu un punct ; daca fapta se repeta , elevul va fi pus în discutia consiliului profesorilor clasei si dirigintele va propune sanctionarea elevului              .
Art.14 (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor se adreseaza, în scris, consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii                  .
            (2) Contestatia se solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de învatamânt                                                           .
            (3)Hotarârea consiliului de administratie este definitiva                                .
Art.15 Sanctiunea prevazuta la art. 12 este definitiva si poate fi contestata, în conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Sectiunea a-7-a

 ELEVII – prevederi interne

 

Art.1 Sancţiunile specificate în această secţiune reprezinta măsurile minime aplicate. Elevul poate să primească o altă sancţiune în funcţie de gravitatea abaterii disciplinare.

Art.2 Elevul trebuie să aiba în şi în afară şcolii un comportament civilizat, să ştie că în afară reprezintă Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucuresti.

Art.3 Elevul  trebuie să fie în clasă cel târziu la ora 08:15 (inceperea primei ore de curs).

Art.4 Elevul  este obligat sa frecventeze cursurile şi sa participe la activităţile existente în programul unitaţii.

Art.5 Elevului care are probleme cu frecventa la cursuri i se scade cate un punct la purtare pentru fiecare 10 absente nemotivate  pe semestru sau la 10 % absente nemotivate  la o disciplina.

Art.6 Elevul care acumuleaza 20 de absente nemotivate primeste Avertisment scris.

Art.7 Elevul poate parasi scoala in urmatoarele conditii: numai cu bilet de voie dat de catre directorul adjunct sau în lipsa acestuia de catre profesorul de serviciu,  în prezenţa profesorului de educaţie fizică (atunci cand au ora de educatie fizica)  sau în pauză de masă pentru a servi  masa la cantina.

Art.8 Elevul care paraseste scoala  fără învoire sau însoţitor primeşte observaţie individuală.

Art.9  Imbracamintea si uniforma:

             

Scoala a prevazut o uniforma pe care elevii au obligatia sa o poarte in orice imprejurare, in cazul in care conducerea scolii nu dispune altfel.

 

 

Art.10 Calculatorul si  internetul  pot  fi utilizatete doar in scop educational oricare alta utilizare atrage pedeapsa in functie de gravitatea faptei.

Art.11 Elevul  care gaseste bunuri materiale in incinta scolii ce nu ii apartin, va  anunta imediat pe  directorul adjunct, profesorul de servici sau dirigintele clasei.

Art.12 Şcoala nu-şi asumă responsabilitatea pentru  pierderea sau distrugerea obiectelor personale aduse la şcoala.

Art. 13 Niciun obiect personal nu va fi lăsat la şcoala in timpul vacanţelor.

Art. 14 Orice obiect gasit nu va fi păstrat mai mult de un semestru pentru a fi revendicat.

Art.15 Toate regulile mai sus enuntate se vor aplica in toate activitatile educative, de indrumare, culturale si sociale din cadrul clasei.

Art.16 Preavizul de exmatriculare se intocmeste in scris de catre dirigintele clasei sau de catre directorul unitatii pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15 % din totalul orelor la o singura disciplina si se inmaneaza parintelui. Sanctiunea se consemneaza in registrul matricol si in catalogul clasei si este insotita de scaderea notei la purtare.

Art.17 Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator se aplica pentru un numar de 40 absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau 30 % din totalul orelor la o singura disciplina cumulate pe un an scolar. Sanctiunea se aproba in consiliul profesoral, fiind conditionata de emiterea, in prealabil, a preavizului de exmatriculare si se comunica parintelui elevului.

Art.18 Elevul poate fi controlat in geanta si buzunare de catre conducerea liceului pentru a preveni  introducerea in scoala de obiecte sau  substante  interzise elevilor.

Art.19 Elevul cu nota scazuta la purtare sub nota zece (10.00) pierde dreptul de a avea orice reducere din taxele scolare pentru urmatorul an  scolar.

Art.20  Elevii care vor avea nota la purtare  scazuta semestrial si /sau anual nu vor putea reinnoi contractul cu scoala, pentru anul scolar urmator.

Art.21 Parintii pot semna un bilet de invoire pentru motivarea a nu mai mult de 5 zile pe semestru in care elevul  a absentat de la scoala. Este necesar ca biletul sa contina motivul pentru care elevul a  absentat si sa fie adus la scoala in maximum 5 zile lucratoare de la data formarii  absentelor. In caz de boala, se va inmana dirigintelui o scutire medicala intr-o perioada de 5 zile de la ultima zi in care elevul  a fost bolnav sau  sub supraveghere medicala. Scutirea/Adeverinta medicala se avizeaza obligatoriu de catre Cabinetul medical al scolii dupa care se va inmana Dirigintelui care va motiva absentele in timpul orei de consiliere.

Art.22 Comisia de disciplina isi rezerva dreptul de a sanctiona elevii cu retinere la scoala dupa cursuri pentru a executa  activitati  comunitare (aranjarea panourilor, curatenia si amenajarea claselor s.a.m.d.). ,masura este aplicabila doar cu acordul parintilor / sustinatorilor legali .

Art.23  La prima ora de curs  , elevii pot intarsia cel mult 5 minute dupa debutul orei de curs , depasirea acestui termen atrage consemnarea elevului ca absent in Catalog si Raportul zilnic . In situatia mentionata , elevul are obligatia sa ramana la ora de curs urmand sa anunte Dirigintele clasei despre situatia aparuta .

Art. 24 Elevii care intarzie frecvent la prima ora de curs vor fi sanctionati conform prezentului Regulament .

Art.25. Pentru abateri repetate de la Regulamentul de Ordine interioara  si primirea de mai multe Avertismente scrise  , cu avizul Consiliului de administratie si aprobarea Consiliului profesoral Directorul unitatii poate decide neincheierea Contractului pentru anul scolar urmator .

Art.26. Pentru incalcarea Regulamentului de Ordine interioara se consemneaza urmatoarele sanctiuni :

1.      Deranjarea in mod repetat a orei - 1 puncte

 1. Folosirea telefonului mobil in timpul orei  -2 puncte
 2. Realizarea de video/fotografii cu telefonul in incinta scolii- 10 puncte
 3. Nepurtarea uniformei - 2 puncte
 4. Nerespectarea codului vestimentar - 1 puncte

6.      Insultarea verbala a cadrelor didactice sau a personalului didactic auxiliar- 10 puncte

 1. Bullying verbal    - 5 puncte
 2. Bullying fizic- 11 puncte
 3. Amenintari - 5 puncte
 4. Modificarea/distrugerea documentelor scolare - 10 puncte
 5. Instigarea la violenta- 10 puncte
 6. Blocarea intrarilor in scoala - 3 puncte
 7. Consumul/posesia tigarilor in scoala - 11 puncte
 8. Consumul/posesia tigarilor electronice in scoala - 11 puncte
 9. Furtul de obiecte - 11 puncte
 10. Refuzul de a intra la ore nemotivat -2 puncte
 11. Distrugerea materialelor scolii sau ale colegilor -5 puncte
 12. Consumul/posesia de bauturi alcoolice in scoala - 11 puncte
 13. Introducerea in scoala a materialelor cu continut politic, pornografic, de instigare la violenta etc. -11 puncte
 14. Introducerea in scoala/posesia de arme, cutite, obiecte contondente, spray lacrimogen etc.-11 puncte

-       Parintii elevilor care acumuleaza 10 puncte vor fi instiintati iar elevii respectivi vor beneficia de consiliere psihologica.  Pentru fiecare 20 de puncte acumulate se va scadea un punct la purtare. Scaderea se va face ca urmare a deciziei consiliului profesoral

Sectiunea a 7-a
Transferul elevilor

Art.1 Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de învatamânt la alta, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si ale prezentului regulamentului intern . Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de învatamânt                                         .Art.2 (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita transferul. În situatii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferati si în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie mentionate anterior                                    .      (2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regula, la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral.
Art.3 În ciclul gimnazial al învatamântului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, dupa cum urmeaza                                                    :
          a) în aceeasi unitate de învatamânt, de la o clasa la alta, în limita efectivelor stabilita la clasa                                        ;
          b) de la o unitate de învatamânt la alta, în limita efectivelor

Art.4 Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.
Art.5 (1)Elevii din învatamântul liceal se pot transfera, pastrând forma de învatamânt, numai cu aprobarea consiliului de administratie , pe baza unor motive bine întemeiate, astfel:
         a) în aceeasi unitate de învatamânt, de la o clasa la alta, cu aceeasi specializare, în limita efectivelor de 20 - 22 de elevi la clasa  , in situatii exceptionale , numarul de elevi/clasa poate fi suplimentat cu acordul C.A. al unitatii .                             ;
         b) în aceeasi unitate de învatamânt, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în limita efectivelor la clasa, dupa promovarea examenelor de diferenta                                 ;
         c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa                                               ;
         d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, dupa promovarea examenelor de diferenta                                            .
Art.6 Transferurile în care se pastreaza forma de învatamânt se pot efectua numai în perioada intersemestriala sau a vacantei de vara                            ;
Art.7 Transferul elevilor în timpul anului scolar se poate efectua, în mod exceptional, în urmatoarele situatii                               :
           a) la schimbarea domiciliului parintilor într-o alta localitate                        ;                    
           b) la recomandarea de transfer, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica                                    ;
Art.8  Dupa aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat sa solicite situatia scolara a elevului în termen de 5 zile. Elevul nu este înscris în catalog pâna la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat.

 

Sectiunea a 8-a
Încetarea calitatii de elev

Art.1 (1) Calitatea de elev înceteaza în urmatoarele situatii              :
          a) la absolvirea studiilor învatamântului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
          b) în cazul exmatriculari                                   ;
          c) în cazul abandonului scolar                            ;
         d) la cererea scrisa a elevului major sau a parintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se considera retrasi                                 ;
         e) în cazul în care elevul înscris/ admis la învatamântul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fara sa justifice absentele.
          (2) Art. 2 lit. b) si d) nu se aplica în învatamântul obligatoriu.

 

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art.1 Prezentul regulament de ordine interioara al “Liceului International de Informatica” Bucuresti intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia în Consiliul Profesoral şi înştiinţarea elevilor se va face sub semnătură de către diriginţii claselor. Absenţa de la şcoală în ziua în care regulamentul este prezentat elevilor nu îi exonerează pe cei absenţi de prevederile acestuia.

Art.2  Prevederile din regulament care contravin următoarelor ordine şi instrucţiuni ale MEN  şi ale Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucuresti devin nule.

Art.3 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora.

Art.4 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi / sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie din cadrul liceului. Modificările şi / sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.

Art.5 Regulamentul de Ordine interioară al şcolii va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar , ori de câte ori va fi cazul, pe articole impuse de situaţie.

Art.6 În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.

Art.7 Se interzice colectarea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (teste nationale, examen de bacalaureat, examene de obtinere a atestatelor de competenta)  conform art. 166 din Regulamentul de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar..

Art.8 Necunoasterea sau ignorarea deliberate a prezentului regulament ca si a tuturor regulamentelor care reglementeaza procesul de invatamant, nu absolva de raspundere si nu pot fi invocate drept scuza.

Art.9. Conform Legii nr.29/2010 , art.3 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant , conditiile de acces in Liceul  Teoretic International de Informatica Bucuresti sunt urmatoarele : profesorii pe baza cardului , elevii pe baza uniformei cu sigla unitatii si cardului de acces , iar vizitatorilor li se permite accesul in scoala doar dupa legitimarea cu un act de identitate , primind apoi ecusonul specific.

Art.10. Parasirea unitatii scolare de catre elevi este permisa in timpul programului scolar doar in urmatoarele conditii :

-       pe baza Biletului de voie ( confirmat de catre parinte/tutore telefonic sau prin Mail catre Secretariatul unitatii ) ,

-       Impreuna cu un parinte/tutore dupa informarea Dirigintelui ,

-       pentru a participa la activitati scolare organizate de catre scoala ,insotit de profesorul organizator/coordonator si cu acordul prealabil al parintelui/tutorelui .

Art.11.Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul de administraţie din data de 05.09.2019 , avand 9 capitole si  49 pagini .

 

 

                                                                                    DIRECTOR

                                            Stoica Aurora Manuela