Regulament intern

LICEUL
TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

BUCURESTI

                                                                 
Nr. 1611 / 05.09.2019

                                                                 
                  

 

 

 

 

 

REGULAMENT
DE ORDINE

INTERIOARA

 

ANUL
SCOLAR 2019 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatut
/ validat in Consiliul Profesoral din  
05.09.2019

Validat/aprobat
in Consiliul de Administratie din 05.09.2019

 

 

 

Prezentul regulament contine norme privind organizarea
si functionarea Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti, în
conformitate cu :

ü Legea învatamântului nr.1/2011

ü Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor
de învatamânt preuniversitar aprobat prin  O.M.E.N. nr.
3027/2018 .

ü Legea 86/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind
asigurarea calitatii;

ü Legea nr. 53/24.01.2007 – Codul muncii , cu
modificarile si completarile ulterioare ;

ü OMECT nr.140920.06.2007 cu privire la Reducerea
fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar.

ü O.M.E.N.C.S Nr. 4742 / 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului

ü O.M.E.N.C.S. Nr. 6134 / 2016 privind interzicerea
segregarii scolare in unitatilr de invatamant preuniversitar ;

 

NOTĂ : Intreg  personalul liceului (didactic, didactic
auxiliar, nedidactic), elevii şi părinţii (reprezentanţii legali) au obligatia
să-şi însuşească şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar ,a Statutului Elevului
precum şi prevederile prezentului Regulament de ordine interioară (R.O.I.).

 

DIRECTOR ,

Stoica Aurora Manuela

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  A LICEULUI  TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA
BUCURESTI

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Regulamentul intern de organizare
si functionare a LICEULUI TEORETIC
INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI cuprinde norme referitoare la
organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si
particular,fiind elaborat in conformitate cu Legea Invatamantului nr.1/2011                                       .       
Art.2. Respectarea regulamentului este
obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare , didactic
auxiliar, nedidactic, pentru elevii si parintii care vin în contact cu unitatea
de învatamânt “Liceului Teoretic
International de Informatica” Bucuresti         
.
Art.3. (1) LICEUL  TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA  BUCURESTI , ca unitate particulara de
învatamânt preuniversitar , este organizat si functioneaza în baza legislatiei
generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei
Nationale si Cercetarii Stiintifice, a prezentului regulament si a deciziilor Inspectoratului
scolar al Municipiului Bucuresti. .
          (2) Regulamentul intern este
aprobat de Consiliul de administratie, cu participarea cadrelor didactice existente
în scoala si cuprinde reglementari specifice conditiilor concrete de
desfasurare a activitatii în “Liceului
Teoretic International de Informatica” Bucuresti, în concordanta cu
prevederile legale, în vigoare .                             .
          (3) Respectarea regulamentului
intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitatii de
învatamânt, pentru elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora.
Art.4. În incinta unitatii de
învatamânt sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricaror
formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda
politica si prozelitism religios, orice forma de activitate care încalca
normele convietuirii sociale, care pun în pericol sanatatea fizica, psihica a elevilor,
a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
Art.5. (1) Anul scolar începe la 1
septembrie 2019 si se încheie la 31 august 2020.
            (2) Structura anului scolar,
respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor
de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii
stiintifice
           (3) În situatii obiective, ca
de exemplu: epidemii, calamitati naturale etc. cursurile scolare pot fi
suspendate pe o perioada determinate       
                                  .
           (4) Suspendarea cursurilor
scolare se poate face la nivelul unitatii de învatamânt, la cererea
directorului, dupa consultarea cu cadrele didactice din unitate                     ;
           (5) Suspendarea cursurilor
este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pâna la
sfârsitul semestrului, respectiv al anului scolar. Aceste masuri se stabilesc
prin decizie a directorului unitatii/unitatilor de învatamânt.

Art. 6.
În rezolvarea problemelor şcolii  , altele
decat cele de natura didactica si disciplinara ,vor fi atraşi şi implicaţi si alti  factori precum : familia, Comitetul
de părinţi pe clasă, Comitetul reprezentativ al părinţilor, Consiliul elevilor,
Comunitatea locala.

Art. 7.
Consiliul de administratie poate modifica in timpul anului scolar prezentul
regulament in domeniul organizatoric si administrativ in urma aparitiei unor
situatii speciale a caror rezolvare este urgenta si a caror efecte ar perturba
buna desfasurare a activitatii in scoala.

Art. 8. In Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti procesul instructiv-educativ se
desfasoara in limba romana (gimnaziu) si in limba romana/limba engleza (liceu).

CAPITOLUL II


ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVATAMÂNT

Art. 1. Unitatea scolara cuprinde : ciclul gimnazial si ciclul
liceal. Invatamantul liceal se organizeaza pe clase avand forma de invatamant
la zi, ambele cicluri de invatamant   desfasurandu-se
cu plata.

Art. 2. Structura pe profiluri, numar de clase, numarul de
elevi  la clasa se stabilesc anual de
catre conducerea unitatii scolare, cu avizul Consiliului profesoral si cu
respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 3.  Înscrierea la Liceul Teoretic International de Informatica
Bucuresti învatamântul  gimnazial si
liceal  se face în urma unei solicitari
scrise din partea parintelui / tutorelui legal. Unitatea isi rezerva dreptul de
a aproba cererile de inscriere in urma sustinerii unui test preliminar la
lb.romana, matematica si lb.engleza sau alte discipline de studiu considerate
relevantedin Planul –cadru al invatamantului preuniversitar.  

Art. 4. În învatamântul preuniversitar, formatiunile de studiu
cuprind grupe, clase sau ani de studiu. Activitatea de învatamânt pe grupe de
studiu se reglementeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale .                   .
Art. 5. (1) La înscrierea în
învatamântul gimnazial si liceal, continuitatea studiului limbilor moderne se
asigura în functie de oferta educationala a unitatii de învatamânt                                 .           (2) La înscrierea în clasa a IX-a , în pentru
a evita împartirea excesiva a elevilor în grupe de studiu al unor limbi
moderne, directorul unitatii de învatamânt poate interveni pentru inversarea
ordinii de studiere a celor doua limbi sau chiar pentru schimbarea lor.
Art. 6. (1) În învatamântul gimnazial
si liceal, în cadrul aceluiasi profil/specializare, clasele se constituie în
functie de oferta educationala a unitatii de învatamânt si de limbile moderne
care se studiaza. .
             (2) Pentru studiul
disciplinelor din Curriculum la decizia scolii, al limbilor moderne sau pentru
situatii speciale, clasele pot fi împartite în grupe. Constituirea de grupe
poate fi efectuata numai în situatia în care studiul cu întreaga clasa nu este
posibil                   .
            (3) O grupa de studiu contine
minimum 8 elevi;

Art.7. (1) Programul şcolii se
desfăşoară zilnic (în zilele lucrătoare) între orele 8:30 – 15:25 (gimnaziu) si
8:15–15:30 (liceu) si AR-Colentina
într-un singur schimb .                           .
           (2) În învatamântul gimnazial
si liceal ora de curs este de 50 iar pauzele de 10 minute, cu exceptia primei
pause care este de 15 minute –Liceu si a pauzei de masa care este de 30 de
minute .

           (3) Dupa
orele de curs profesorii pot desfasura activitati extrascolare cu clasele dupa
un program stabilit si adus la cunostinta conducerii unitatii si aprobat de
catre C.A. al unitatii.

Art. 8. Accesul în unitatea de învăţământ este permis astfel:

            (1) Accesul părinţilor
este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se
eliberează la punctul de control ( toate masurile specifice fiind prevazute in
Procedura speciala privind accesul persoanelor in unitatea scolara) .

(2) Accesul autovehicolelor
în incinta liceului va fi permis astfel :

A.
în cazul unor intervenţii (salvare, pompieri, poliţie, salubrizare,
jandarmerie, remedierea defecţiunilor electrice, gaz, apă, telefonie);

B.
în cazul autovehiculelor care desfăşoară servicii pentru şcoală;

C.
autoturismelor  personale ale  angajaţilor şcolii, în baza unui tabel
aprobat de conducerea şcolii şi înaintat serviciului de paza de la poarta  ;

D.
pentru autoturismele  autorităţilor cu
drept de îndrumare şi control.

E.
elevii nu au voie să parcheze în curtea şcolii autoturismul propriu decat cu
aprobarea directorului unitatii scolare.

(3)
Intreg personalul scolii intra/iese din unitate pe la punctul de control/acces
cu obligatia utilizarii Cardului personalizat atat la venirea cat si la
plecarea din unitate .

Art. 9.
Este interzis accesul în incinta şcolii a persoanelor
aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a
celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. Se
interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte
contondente, cu substanţe toxice, explozive, pirotehnice, iritant-lacrimogene
sau uşor inflamabile. Se interzice accesul cu publicaţii având caracter obscen
sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice
comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a şcolii.

   Art. 10. Elevii pot părăsi şcoala, în timpul desfăşurării
programului şcolar, doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite – adeverinţă
de la cabinetul medical al şcolii, permisiune scrisa de la un director al
unitatii scolare,  învoire scrisă de la
părinte, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de
sănătate. De asemenea, elevii mai pot pleca de la şcoală şi în cazul în care
părintele/tutorele solicită personal 
plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente
de familie.

  Accesul si iesirea elevilor din incinta
unitatii se face pe baza de Carduri personalizate . Toti elevii scolii au
obligatia de a viza Cardul la punctul de control/acces atat la intrarea in
scoala cat si la parasirea acesteia .

    Art.11. Conducerea Liceului Teoretic
International de Informatica Bucuresti , cu aprobarea Consiliului de
Administratie si Consiliului profesoral , isi rezerva dreptul de a nu prelungi
/ incheia Contracte de studii cu parintii / tutorii/sustinatorii legali  ai elevilor , anuntand in acest sens
persoanele respective la sfarsitul anului scolar .

 

 

CAPITOLUL III

CONDUCEREA UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT

Sectiunea
1
Dispozitii generale

Art. 1. (1)
Conducerea unitatilor de învatamânt preuniversitar este asigurata în
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si   Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt
preuniversitar aprobat prin  O.M.E.N. nr. 3027/2018  .

           (2) La nivelul unitatii de învatamânt ,
functioneaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii în educatie,
conform prevederilor legale în vigoare.

Sectiunea a 2- a
Directorul

Art. 2. (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de
învatamânt, în conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotarârile
Consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, precum si cu alte
reglementari legale

            (2) Directorul este subordonat inspectoratului
scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de
evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, în baza
reperelor stabilite si comunicate în teritoriu de catre Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice.
             (3) Directorul reprezinta
unitatea de învatamânt în relatiile cu terte persoane fizice si juridice, în
limitele competentelor prevazute de lege                                                         .
            (4) Directorul trebuie sa
manifeste loialitate fata de unitatea de învatamânt, credibilitate si
responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitatile angajatilor, sa
încurajeze si sa sustina colegii, în vederea motivarii pentru formare continua
si pentru crearea în unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de
învatamânt                      .
           (5) Directorul are drept de
îndrumare si control asupra activitatii întregului personal salariat al
unitatii de învatamânt; el colaboreaza cu personalul cabinetului medical .
           (6) Vizitarea unitatii de
învatamânt si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare /
extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de învatamânt, se
fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu
drept de control asupra unitatilor de învatamânt.
Art. 3. Drepturile si obligatiile directorului
unitatii scolare sunt cele prevazute de lege, de prezentul regulamentele
elaborate de catre MEN precum si de prevederile prezentului regulament.
Art. 4. (1) Reprezentantul desemnat
de fondatori conduce Consiliul de Administratie , iar directorul /
reprezentantul numit prezinta rapoarte semestriale si anuale :                                    .
              (2) În cazul în care
hotarârile acestor organisme încalca prevederile legale, directorul are dreptul
sa interzica aplicarea lor .

              (3)
Directorul numeste, prin decizie, componenta comisiilor pentru examenele de
corigente, amânari sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul
/ managerul (persoana desemnata de fondatori ) sau directorul adjunct
Art. 5. În realizarea functiei de
conducere, directorul are urmatoarele atributii:
          a) coordoneaza elaborarea
proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste politica
educationala a acesteia                                                                                                                                     

      
  b) este direct responsabil
împreuna cu directorii adjuncti de calitatea educatiei furnizate de unitatea de
învatamânt                                
;
         c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati
de învatamânt similare din Uniunea Europeana sau din alte zone                                            ;
         d)
emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor
politicii educationale si de dezvoltare institutionala                                               ;
         e) propune inspectorului scolar general
proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul profesoral, si aprobat
de consiliul de administratie                                         ;
        f) numeste dirigintii la clase si
coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare,
care este si seful comisiei dirigintilor, în urma consultarii directorilor
adjuncti /sefilor de catedra/ ai comisiilor metodice, cu respectarea
principiului continuitatii si al performantei                                 ;
       g)
stabileste componenta formatiunilor de studiu                                     ;
       h) în
baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice,
comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii,
sefii compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si
solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate
ale acestora                            ;
       i)
numeste, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului
unitatii de învatamânt, pe care îl verifica si îl aproba                                                       
;
       j)
poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa
faca parte din consiliul de administratie si solicita Consiliului elevilor,
Consiliului reprezentativ al parintilor si, dupa caz, Consiliului local,
desemnarea reprezentantilor lor în consiliul de administratie al unitatii de
învatamânt                                           ;
      k)
stabileste , prin fisa postului , atributiile directorului/directorilor
adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe
domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie                        ;
      l) vizeaza fisele posturilor pentru personalul
din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca                                        ;
      m)
elaboreaza, dupa consultarea directorilor adjuncti /sefilor de catedre /comisii
metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învatamânt, urmarind
respectarea principiului continuitatii;
      n)
asigura împreuna cu directorii adjuncti , prin sefii catedrelor si ai
comisiilor metodice, aplicarea planului de învatamânt, a programelor scolare si
a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare                          ;
      o) elaboreaza împreuna cu directorii adjuncti
, instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control
si evaluare a tuturor activitatilor care se desfasoara în unitatea de învatamânt.
Instrumentele respective se aproba în Consiliul de administratie al unitatii de
învatamânt, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul
unitatii scolare;
      p)
controleaza, cu sprijinul directorilor adjuncti si ai sefilor de catedra,
calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an scolar, directorul
efectueaza saptamânal 3-4 asistente la orele de curs, astfel încât fiecare
cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe semestru. La asistentele
efectuate sau la unele activitati ale catedrelor, directorul este însotit, de
regula, de seful de catedra                           ;
    r) monitorizeaza activitatea de
formare continua a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic;
    s) aproba graficul serviciului pe scoala al
personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate în
anexa prezentului regulament                                  ;
    t) aproba graficul desfasurarii tezelor
semestriale                                 
;
    u) coordoneaza activitatile de pregatire
organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care
participa la olimpiade, concursuri, competitii sportive si festivaluri
nationale si internationale;
    v) aproba regulamentele de
functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învatamânt                             :
    w) îndeplineste atributiile stabilite
prin alte metodologii aprobate de M.E.N.C.S.
Art.6 Directorul unitatii de
învatamânt îndeplineste si urmatoarele atributii:
        a) numeste si controleaza
personalul care raspunde de sigiliul unitatii de învatamânt;
        b) raspunde de întocmirea,
eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de
studii                                ;
        c) raspunde de întocmirea,
eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si
gestionarea documentelor de evidenta scolara                             ;
       d) raspunde de realizarea,
utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive
a unitatii de învatamânt                                  ;
       e) se preocupa de atragerea de
resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale ;
       f) raspunde de corectitudinea
încadrarii personalului                              ;
       g) supune, spre aprobare, Consiliului
de administratie o lista de prioritati care vizeaza completarea si modernizarea
bazei materiale si sportive, reparatii, îmbogatirea fondului de carte al
bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare;
       h) raspunde de asigurarea
manualelor scolare pentru elevii din învatamântul obligatoriu;
       i) raspunde de respectarea
conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a
muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor, în unitatea de
învatamânt;
        j) aplica sanctiuni pentru
abaterile disciplinare savârsite de personalul unitatii de învatamânt, în
limita prevederilor legale în vigoare                                ;
       k) aplica sanctiunile prevazute de
prezentul regulament si de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare
savârsite de elevi                         
.
Art.7 Anual, directorul elaboreaza
un raport general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea
scolara pe care o conduce. Raportul general privind starea si calitatea
învatamântului din unitatea scolara este prezentat în consiliul profesoral si
în Consiliul reprezentativ al parintilor. Un rezumat al acestuia, continând
principalele constatari, va fi facut public, inclusiv prin afisare clasica
si/sau electronica                                      .
Art.8 (1) Directorul adjunct îsi
desfasoara activitatea în subordinea directorului, care îi elaboreaza fisa
postului, în concordanta cu atributiile stabilite de legislatia în vigoare si
prin regulamentul intern, îi evalueaza activitatea si îi acorda calificativul
anual; acesta raspunde în fata directorului, a consiliului profesoral, a
consiliului de administratie si a organelor de îndrumare, evaluare si control,
pentru activitatea proprie, conform fisei postului.
           (2) Directorul adjunct
raspunde de activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de
învatamânt si îndeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade
determinate, precum si pe cele stabilite prin fisa postului si prin
regulamentul intern al unitatii de învatamânt si preia toate prerogativele
directorului, în lipsa acestuia                           .
          (3) Directorul adjunct avizeaza
activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si
extrascolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale scolii.


Sectiunea a 3-a
Consiliul profesoral

Art.9 (1) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea
personalului didactic de predare , cu norma de baza în unitatea de învatamânt
respectiva, titular si suplinitor si are rol de decizie în domeniul
instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitatii de învatamânt
este obligat sa participe la sedintele consiliului profesoral, atunci când se
discuta probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci când este
invitat, absentele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
            (2) La sedintele consiliului
profesoral, directorul invita, în functie de tematica dezbatuta, reprezentanti
desemnati ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale si
ai   partenerilorsociali.
           (3) Consiliul profesoral se
întruneste la începutul si la sfârsitul fiecarui semestru. De asemenea, acesta
se întruneste în urmatoarele situatii: când directorul considera necesar, la solicitarea
a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumatate plus unu din membrii
Consiliului reprezentativ /Asociatiei parintilor sau la solicitarea a 2/3 din
membrii Consiliul de administratie.
          (4) Consiliul profesoral poate
fi convocat în sedinta extraordinara si la cererea a minimum o treime din
numarul membrilor sai                                .
          (5) Participarea la sedintele
consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta
nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara.
          (6) Directorul unitatii de
învatamânt numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are
atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor
consiliului profesoral                                                .
         (7) La sfârsitul fiecarei
sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si invitatii, în functie de
situatie, au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie.
Directorul unitatii de învatamânt raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de
semnaturi anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a hotarârilor sedintei
respective                                   
.
         (8) Procesele-verbale se scriu
în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se
înregistreaza în unitatea de învatamânt pentru a deveni document oficial, se
leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, directorul unitatii de învatamânt
stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului paginilor si a
registrului                              .
         (9) Registrul de procese-verbale
al consiliului profesoral, este însotit, în mod obligatoriu, de dosarul care
contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele,
liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale,
registrul si dosarul, se pastreaza într-un fiset securizat, ale carui chei se
gasesc la secretarul si la directorul unitatii de învatamânt.

Art.10 – Consiliul profesoral are urmatoarele atributii                                   :
         a) analizeaza si dezbate
raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si raportul general
privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara;
         b) dezbate, avizeaza si propune
Consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare a scolii                                              ;
         c) dezbate si aproba rapoartele
de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum si
eventuale completari sau modificari ale acestora                           ;
         d) alege cadrele didactice care
fac parte din Consiliul de administratie si actualizeaza, daca este cazul,
componenta acestuia                                ;
        e) aproba componenta nominala a
comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învatamânt;
        f) valideaza raportul privind
situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare
învatator/diriginte, precum si situatia scolara dupa încheierea sesiunii de amânari,
diferente si corigente;
       g) numeste comisiile de cercetare
a faptelor care constituie abateri disciplinare, savârsite de personalul
salariat al unitatii de învatamânt, conform legislatiei în vigoare                           ;
       h) stabileste sanctiuni
disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor
legale în vigoare, ale prezentului regulament si ale regulamentului intern;
      i) decide asupra tipului de
sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savârsesc abateri;
      j) decide asupra acordarii
recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitatii de
învatamânt, conform reglementarilor în vigoare                                    ;
      k)
valideaza oferta de discipline optionale pentru anul scolar în curs                                              

      l) avizeaza proiectul planului de scolarizare                         

     m) formuleaza aprecieri sintetice privind
activitatea personalului de instruire practica si de predare, care solicita
acordarea salariului de merit, a gradatiei de merit sau a altor distinctii si
premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii
desfasurate de acesta;
     n)
dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de învatamânt, în sedinta
la care participa cel putin 2/3 din personalul salariat al unitatii de
învatamânt                                  
;
     o) dezbate,
la solicitarea M.E.N., a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa,
proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza activitatea
instructiv-educativa si transmite inspectoratului scolar propuneri de
modificare sau de completare;
     p)
dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatii
instructiv-educative din unitatea de învatamânt                     .
Art. 11 (1) Sedintele consiliului
profesoral al unitatii de învatamânt se constituie legal în prezenta a 2/3 din
numarul total al membrilor                                .
               (2) Hotarârile se iau prin
vot deschis sau secret, în functie de optiunea membrilor, cu cel putin jumatate
plus unu din numarul total al acestora si sunt obligatorii pentru întregul
personal salariat al unitatii de învatamânt.

 

Sectiunea a 4-a
Consiliul de administratie

Art.12 Consiliul
de administratie are rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ.
Art.13Atributiile Consiliului de
administratie sunt                     :
            a) asigura respectarea
prevederilor legislatiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul
Educatiei si Cercetarii si ale deciziilor inspectorului scolar general;
            b) administreaza terenurile
si cladirile în care îsi desfasoara activitatea unitatile de învatamânt
preuniversitar si prin preluare de la vechiul consiliu de administratie,
celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar,
materiale care sunt de drept proprietatea unitatii de învatamânt                               .
           c) aproba planul de dezvoltare
a scolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, dupa dezbaterea si
avizarea sa în consiliul profesoral                                  ;
           d) aproba Regulamentul intern
al unitatii de învatamânt, dupa ce a fost dezbatut în Consiliul profesoral   ;
           e) elaboreaza fisele si
criteriile de evaluare specifice unitatii de învatamânt, pentru personalul
nedidactic, în vederea acordarii calificativelor anuale                            ;
           f) acorda calificative anuale
pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul
general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara, a
analizei sefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente
functionale;
           g) stabileste componenta si
atributiile comisiilor de lucru din unitatea de învatamânt;
           h) controleaza periodic
parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor, solicitând rapoarte
sintetice din partea sefilor de catedre/comisii metodice                     ;
           i) aproba acordarea burselor
scolare, conform legislatiei în vigoare       
;
           j) aproba strategia de
dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitatii scolare;
           k) valideaza raportul general
privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara si promoveaza
masuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare
Art. 14 Membrii consiliului de
administratie form,at din 9 membrii coordoneaza si raspund de domenii de
activitate, pe baza delegarii de sarcini stabilite de presedintele consiliului,
prin decizie                     .
Art. 15 (1) În învăţământul particular şi confesional, în
componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai
fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de
persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general
obligatoriu,consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al
consiliului local, conform Legii 1/2011.

             (2)
Personalul didactic de predare care face parte din consiliul de administratie,
este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti
membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calitati manageriale si
performante profesionale deosebite.
             (3) Presedintele consiliului
de administratie este persoana desemnata de fondatori .
             (4) Presedintele consiliului
de administratie invita în scris, cu 48 de ore înainte de data sedintei,
membrii consiliului de administratie si observatorii, care nu fac parte din
personalul scolii.
             (5) Secretarul consiliului
de administratie este numit prin decizie si are atributia de a redacta lizibil
si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului de administratie                                     .
            (6) La sfârsitul fiecarei
sedinte a consiliului de administratie, toti membrii si invitatii, daca exista,
au obligatia sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie.
Presedintele consiliului raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi
anuleaza valabilitatea punerii în aplicare a hotarârilor sedintei respective                                            .
           (7) Procesele-verbale se scriu
în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie”, care se
înregistreaza în unitatea de învatamânt pentru a deveni document oficial, se
leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, presedintele stampileaza si semneaza,
pentru autentificarea numarului paginilor si a registrului                                       .
           (8) Registrul de
procese-verbale ale consiliului de administratie este însotit, în mod
obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte,
programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele
doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza în biroul
directorului, într-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele
si la secretarul consiliului                            .
Art. 16 (1) Consiliul de
administratie se întruneste lunar, precum si ori de câte ori considera necesar
directorul sau o treime din membrii acestuia si este legal constituit în
prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie
este convocat si la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a
jumatate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al
parintilor/asociatiei de parinti                             .
              (2) Hotarârile consiliului
de administratie se iau prin vot, cu jumatate plus unu din numarul membrilor
prezenti.

 

 

Sectiunea a 5-a
Catedrele/comisiile metodice

Art.17  În cadrul unitatii
de învatamânt, comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe
discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare  .                           .
 Art.18Atributiile
catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele               :
       a) elaboreaza propunerile pentru
oferta educationala a unitatii de învatamânt si strategia acesteia, cuprinzând
obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia
scolii;
       b) elaboreaza programe de
activitati semestriale si anuale                                  ;
       c) consiliaza cadrele didactice,
în procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor
semestriale                              ;
       d) elaboreaza instrumentele de
evaluare si notare                             
;
       e) analizeaza periodic
performantele scolare ale elevilor                                ;
       f) monitorizeaza parcurgerea
programei la fiecare clasa si modul în care se realizeaza evaluarea elevilor                                 ;
       g) organizeaza si raspunde de
desfasurarea recapitularilor finale                                     ;
       h) organizeaza activitati de
pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare;
       i) seful de catedra / comisie
metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice                                         ;
       j) seful de catedra / comisie
metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si
propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în
baza unui raport bine documentat                                        
       k) organizeaza activitati de
formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de învatamânt,
lectii demonstrative, schimburi de experienta etc                                .;
       l) seful de catedra sau un membru
desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de
predare din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice
nou venite în unitatea de învatamânt                             ;
       m) elaboreaza informari,
semestrial si la cererea directorului, asupra activitatii catedrei/comisiei
metodice, pe care le prezinta în consiliul profesoral                                  ;
       n) implementeaza si amelioreaza
standardele de calitate specific                        .
Art.19 (1) Seful catedrei / comisiei
metodice raspunde în fata directorului si a inspectorului de specialitate de
activitatea profesionala a membrilor acesteia                                   .
              (2) Seful catedrei /
comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de
director si de a efectua asistente la orele de curs, în special la profesorii
stagiari, la cei nou veniti, sau la cei în activitatea carora se constata
disfunctii în procesul de predare-învatare sau în relatia profesor-elev                                        .
             (3) Sedintele catedrei/comisiei
metodice se tin o data la doua saptamani, dupa o tematica aprobata de
directorul unitatii de învatamânt, sau ori de câte ori directorul ori membrii
catedrei / comisiei considera ca este necesar.

Sectiunea a 6-a
Consiliul clasei

Art.20 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea
personalului didactic de predare care preda la clasa respectiva, din cel putin
un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si, pentru toate
clasele, cu exceptia celor din învatamântul primar, din liderul elevilor clasei
respective.
           (2) Presedintele consiliului
clasei este dirigintele                                 .
Art.21 Consiliul clasei îsi
desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase având ca principale obiective:
          a) armonizarea cerintelor
instructiv – educative ale personalului didactic de predare cu solicitarile
elevilor si ale parintilor , în concordanta cu cerintele curriculumului scolar
, pentru îmbunatatirea procesului instructiv-educativ                                     ;
          b) evaluarea progresului scolar
al elevilor                               
;
          c) stabilirea modalitatilor de
sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învatare;
          d) organizarea de activitati
suplimentare pentru elevii capabili de performante scolare.
Art.22Consiliul clasei are
urmatoarele atributii                         
:
         a) analizeaza, semestrial,
progresul scolar si comportamentul fiecarui elev                           ;
         b) analizeaza volumul temelor
pentru acasa si ia masuri de corelare a acestora între diferitele,discipline;
         c) stabileste masuri de
asistenta educationala, atât pentru elevii cu probleme de învatare sau de
comportament, cât si pentru elevii cu rezultate deosebite                             ;
        d) propune notele la purtare
pentru fiecare elev al clasei, în functie de comportarea acestora în unitatea
de învatamânt si în afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea
mediilor mai mici de 7,00                                             ;
        e) propune recompense pentru
elevii cu rezultate deosebite                                             ;
        f) participa la întâlniri cu
parintii si elevii, cel putin o data pe semestru si ori de câte ori este
nevoie, la solicitarea dirigintelui / învatatorului, sau a cel putin 1 / 3
dintre parintii elevilor clasei;
       g) propune dirigintelui,
directorului sau consiliului profesoral, dupa caz, sanctiunile disciplinare
prevazute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul intern;
       h) elaboreaza, semestrial,
aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev si
informeaza, în scris, parintele                                           .
Art. 23 (1) Coordonarea activitatii
claselor de elevi se realizeaza prin învatatori/diriginti, numiti de directorul
unitatii de învatamânt, dintre cadrele didactice de predare de prestigiu si cu
experienta, care predau la clasa respective                                   .
              (2) Functia de diriginte
devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu aceasta
responsabilitate                                          .
             (3) Dirigintele îsi
proiecteaza si îsi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de
planul anual al unitatii de învatamânt si în acord cu particularitatile
educationale ale clasei respective , pe baza planificarii calendaristice                                            .
             (4) Dirigintele întocmeste,
dupa consultarea profesorilor clasei, a parintilor si a elevilor, planificarea
semestriala si anuala, care va cuprinde componentele activitatii educative, în
acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa
elaborata de Ministerul Educatiei Nationale                                          .
             (5) Se interzice
desfasurarea altor activitati în timpul orei de dirigentie decât cele prevazute
în planificarea calendaristica sau în planul anual al unitatii de învatamânt .
             (6) In cazuri justificate ,
dirigintele poate desfasura alte activitati educative cu elevii, care nu sunt
cuprinse în planificarea calendaristica , numai cu aprobarea directorului
unitatii de învatamânt .
Art.24Dirigintele are urmatoarele
atributii                                      
:
           a)coordoneaza activitatea
consiliului clasei                                             ;
           b) numeste, prin consultarea
elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizeaza sarcini si organizeaza,
împreuna cu acesta, colectivul de elevi al clasei                                                  
;
         c) colaboreaza cu toti
profesorii clasei si, dupa caz, cu consilierul scolar, în vederea armonizarii
influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
         d) preia, pe baza de
proces-verbal, sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora
le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia                                  ;
         e) prezinta, elevilor si
parintilor, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern;
         f) organizeaza, împreuna cu
consilierul scolar, actiuni de orientare scolara si profesionala;
         g) informeaza elevii si pe
parintii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testarile
nationale, la bacalaureat, la admiterea în licee si în scoli de arte si meserii,
precum si la certificarea competentelor profesionale si la metodologia de
continuare a studiilor, dupa finalizarea învatamântului obligatoriu                                 ;
         h) urmareste frecventa elevilor,
cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului,
saptamânal                                         ;
         i) motiveaza absentele elevilor,
pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau, dupa caz,
eliberate de medicul de familie, precum si în baza cererilor personale,
motivate, ale parintilor, aprobate de director                                        ;
        j) analizeaza, periodic, situatia
la învatatura a elevilor, monitorizeaza îndeplinirea îndatoririlor scolare de
catre toti elevii, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu
parintii;
        k) sprijina organizarea si
desfasurarea activitatilor elevilor în afara clasei si a unitatii de
învatamânt;
        l) informeaza, în scris,
familiile elevilor, în legatura cu situatiile de corigenta, sanctionari
disciplinare, neîncheierea situatiei scolare sau repetentie                      ;
       m) stabileste, împreuna cu
consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta în scris
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii
care au savârsit abaterigrave;
       n) felicita, în scris, parintii
sau tutorii elevilor, pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la
învatatura sau în cadrul activitatilor extrascolare; înmâneaza elevilor diplome
si premii la festivitatea organizata la sfârsitul fiecarui an scolar                                             ;
       o) organizeaza întâlniri si
discutii cu parintii, care se pot desfasura pe grupe, individual sau în plen,
se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza
progresul scolar al copiilor lor si-i informeaza pe acestia despre absentele si
comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de corigente, de amânare
a încheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare                                                  
,
       p) propune consiliului de
administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu
legislatia în vigoare                     
                  ;
       q) aplica elevilor, pe baza consultarii cu
directorul, sanctiunile prevazute în prezentul regulament;
       r)
recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elevilor la
activitati în cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice,
în afara unitatii de învatamânt;
      s) completeaza catalogul clasei si raspunde de
exactitatea datelor înscrise si de starea fizica a acestuia;
      t) calculeaza media generala semestriala si
anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului
scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor,
potrivit prevederilor prezentului regulamentului intern; consemneaza în
carnetele de elev mediile semestriale si anuale                                                              .
    u) proiecteaza, organizeaza si
desfasoara activitati educative, de consiliere si de orientare scolara si
profesionala, în functie de particularitatile colectivului de elevi                            ;
    v) prezinta consiliului profesoral,
spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a
elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.


CAPITOLUL IV
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

Art. 1. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii Sttitifice adopta
standarde, standarde de referinta, indicatori de performanta, precum si
metodologia de asigurare a calitatii.
              (2) În baza metodologiei
elaborate de M.E.N., unitatea scolara elaboreaza si adopta propria strategie si
propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea
calitatii                                    
.
Art. 2. (1) Comisia pentru evaluarea
si asigurarea calitatii este formata din 9 membri. Conducerea ei operativa este
asigurata de directorul adjunct al unitatii.                                                                                                               (2)
Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde, în numar
relativ egal:
           a) reprezentanti ai corpului
profesoral                                    ;
           b) reprezentanti ai parintilor
si reprezentanti ai elevilor                          ;
  (3) Membrii comisiei pentru evaluarea
si asigurarea calitatii nu pot îndeplini functia de director sau director
adjunct în institutia respectiva, cu exceptia persoanei care asigura conducerea
ei operativa. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea
calitatii poate fi remunerata, cu respectarea legislatiei în vigoare                                    .
  (4)
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are urmatoarele atributii:
      a) elaboreaza si coordoneaza
aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,
aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si criteriilor
prevazute de legislatia în vigoare                                        ;
     b) elaboreaza anual un raport de
evaluare interna privind calitatea educatiei în unitatea scolara respectiva, pe
baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea
învatamântului din unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta tuturor
beneficiarilor, prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului
extern                                      
;
     c) elaboreaza propuneri de
îmbunatatire a calitatii educatiei                                   ;
     d) coopereaza cu agentia româna
specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme
abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V
PARINTII

Sectiunea 1
Dispozitii generale

Art. 1. (1) Parintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a
colabora cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii obiectivelor
educationale                                   
.
           (2) Parintii/tutorii legali ai
elevilor au obligatia , cel putin o data pe luna sa se prezinte la scoala si sa
discute în cadru organizat sau în timpul consultatiilor pedagogice, cu
dirigintele clasei pentru a cunoaste evolutia copilului ( situatia la
învatatura si purtare , frecventa la scoala )
          (3) Parintele, tutorele legal
instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure
frecventa scolara a elevului în învatamântul obligatoriu.

 

Sectiunea a 2-a
Comitetul de parinti al clasei

Art. 2. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege în fiecare an
în adunarea generala a parintilor elevilor clasei, convocata de diriginte, care
prezideaza sedinta                                    .
            (2) Convocarea adunarii
generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc în primele 30
zile de la începerea cursurilor anului scolar                                                   
.
            (3) Comitetul de parinti al
clasei se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri;
           (4) Dirigintele clasei convoaca
adunarea generala a parintilor la începutul fiecarui semestru si la încheierea
anului scolar. De asemenea, dirigintele/ învatatorul sau presedintele
comitetului de parinti al clasei pot convoca adunarea generala a parintilor ori
de câte ori este necesar                                     .
           (5) Comitetul de parinti al
clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei în adunarea generala a
parintilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al parintilor, în
consiliul profesoral si în consiliul clasei                                                             
.
Art.3 Comitetul de parinti al clasei
are urmatoarele atributii                                        :
             a) ajuta dirigintii în
activitatea de cuprindere în învatamântul obligatoriu a tuturor copiilor de
vârsta scolara si de îmbunatatire a frecventei acestora                                               
;
             b) sprijina unitatea de
învatamânt si dirigintele în activitatile educative , de consiliere si de
orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor                                                       
  c) sprijina dirigintele în
organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare;
             d) are initiative si se implica
în îmbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei;
             e) atrage persoane fizice
sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe
de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din
scoala.
            f) sprijina conducerea
unitatii de învatamânt si dirigintele în întretinerea, dezvoltarea si
modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de învatamânt.
Art.4 (1) Comitetul de parinti al
clasei tine legatura cu unitatea de învatamânt, prin dirigintele clasei.
          (2) Comitetul de parinti al
clasei poate propune, în adunarea generala, daca se considera necesar, o suma
minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la întretinerea,
dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de
învatamânt                                          .
           (3) Contributia prevazuta la
alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în
nici un caz, exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul
regulament si de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicati cu
privire la continutul acestui articol este obligatorie                                                                .
         (4) Contributia prevazuta la
alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de
parinti, fara implicarea cadrelor didactice                                               
         (5) Este interzisa implicarea elevilor
în strângerea de fonduri , cu exceptia celor care se stabilesc in cadrul
Consiliului elevilor pentru sustinerea de activitati ale Consiliului care le
opereazaexclusiv                                

        
         (6) Fondurile banesti ale
comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a
propunerii dirigintelui sau a directorului, însusite de catre comitet.
        (7) Sponsorizarea clasei sau a
unitatii de învatamânt nu atrage dupa sine drepturi în plus pentru anumiti
elevi                                .
         (8) Se interzice initierea, de
catre scoala sau de catre parinti, a oricarei discutii cu elevii în vederea
colectarii si administrarii fondurilor comitetului de parinti.

 

Sectiunea a 3-a
Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti

Art.5 La nivelul fiecarei unitati de învatamânt functioneaza
Consiliul reprezentativ al parintilor.
Art.6 (1) Consiliul reprezentativ al
parintilor din unitatea de învatamânt este compus din presedintii comitetelor
de parinti ai fiecarei clase                                     .
            (2) Consiliul reprezentativ
al parintilor prevazut la alin. (1) îsi desemneaza reprezentantii sai în
organismele de conducere ale scolii                                   .
Art.7 (1) Consiliul reprezentativ al
parintilor poate decide constituirea sa în asociatie cu personalitate juridica,
conform reglementarilor în vigoare                                       .
           (2) Consiliul reprezentativ al
parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza în conformitate
cu propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei.

Art.8 Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti
are urmatoarele atributii:
          a) sustine unitatea de
învatamânt în activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de
integrare sociala a absolventilor                                                   ;
          b) propune masuri pentru
scolarizarea elevilor din învatamântul obligatoriu si încadrarea în munca a
absolventilor                                                
;
         c) propune unitatilor de
învatamânt discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la
decizia scolii                                    ;
         d) identifica surse de finantare
extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii, la nivelul
careia se constituie, modul de folosire a acestora                             ;
         e) sprijina parteneriatele
educationale dintre unitatile de învatamânt si institutiile cu rol educativ în
plan local                                 
;
         f) sustine unitatile de
învatamânt în derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului
scolar                                   ;
         g) se preocupa de conservarea,
promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor în plan
local, de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural             ;
         h) sustine unitatea de
învatamânt în organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;
         i) sustine conducerea unitatii
scolare în organizarea si în desfasurarea consultatiilor cu parintii, pe teme
educationale                                           ;
         j) conlucreaza cu comisiile de
ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile
nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionarii situatiei
elevilor care au nevoie de ocrotire                                                               
;
        k) sprijina conducerea unitatii
de învatamânt în întretinerea si modernizarea bazei materiale;
        l) are initiative si se implica
în îmbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor.
Art.9 (1) Comitetele de parinti ale
claselor /Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage
resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii,
sponsorizari etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara
si strainatate, care vor fi utilizate pentru:
           a) modernizarea si
întretinerea patrimoniului unitatii de învatamânt, a bazei materiale si
sportive;
           b) acordarea de premii si de
burse elevilor                                     ;
           c) sprijinirea financiara a
unor activitati extrascolare                                       ;;
          d) alte activitati care privesc bunul mers al
unitatii de învatamânt sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor                                                                
.
              (2) Personalul didactic nu
opereaza cu aceste fonduri                          .
              (3) Fondurile colectate în
conditiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor
parintilor, din proprie initiativa, sau în urma consultarii consiliului de
administratie al unitatii de învatamânt                                                            
.
Art.10 (1) Colectarea si
administrarea sumelor destinate întretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei
materiale a unitatii de învatamânt, se face numai de catre consiliul
reprezentativ al parintilor.
             (2)Personalul didactic nu
opereaza cu aceste fonduri                                           .
             (3) Fondurile colectate de
consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia
acestuia, din propria initiativa sau în urma consultarii consiliului de
administratie al unitatii de învatamânt                                                   
..
            (4) Adunarea generala a
asociatiei parintilor din unitatea de învatamânt stabileste suma de bani care
poate sa se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor
si care sa fie folosita pentru situatii urgente, la solicitarea consiliului de
administratie al unitatii de învatamânt..

 

CAPITOLUL VI
EVALUAREA
 

Sectiunea 1
Evaluarea rezultatelor elevilor

Art. 1 a) Evaluarea rezultatelor la învatatura se realizeaza în
mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în vacantele scolare, conform prevederilor
MEN                                       
.
              b)
Consemnarea în catalogul clasei a notelor obtinute prin probe scrise si practice
se va face în termen de 15 zile lucratoare de la data evaluarii elevilor ; în
caz contrar , notele acordate nu se mai consemneaza în catalogul scolar si nu
pot influenta alte evaluari                                 .
Art. 2 Fiecare semestru cuprinde si
perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobândite de elevi. În
aceste perioade se urmareste                                               :
     a) ameliorarea rezultatelor
procesului de predare-învatare                                          ;
     b) fixarea si sistematizarea
cunostintelor                                               
;
     c) stimularea elevilor cu ritm lent
de învatare sau cu alte dificultati în dobândirea cunostintelor, deprinderilor
si atitudinilor                                              ;
     d) stimularea pregatirii elevilor
capabili de performanta                                               .
Art. 3 Instrumentele de evaluare se
stabilesc în functie de vârsta si de particularitatile psiho-pedagogice ale
elevilor si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi                                                                             
  a)  lucrari
scrise                                                                     
     ;
b)  activitati practice;

c)  referate si
proiecte                                                                              
;
d)  interviuri                                                            
        

 e)  portofolii                                                                    ;
 f)  alte instrumente stabilite de
catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de MEN ori de
inspectoratul scolar                                         .
Art. 4. (1) În învatamântul
preuniversitar, evaluarile se concretizeaza, de regula, prin note de la 10 la 1                                                                         
.
             (2) Notele  acordate se comunica, în mod obligatoriu,
elevilor, se trec în catalog si în carnetul de elev, de catre profesorul care
le acorda si se comenteaza cu parintii.
           (3) Numarul de note acordate
fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza,
trebuie sa fie cel putin egal cu numarul saptamânal de ore de curs prevazut în
planul de învatamânt. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamâna,
la care numarul minim de note/calificative este de doua                                                      .
           (4) Elevii aflati în situatie
de corigenta vor avea cu cel putin o nota/ un calificativ în plus fata de
numarul de note/calificative prevazut la alin. (4) al prezentului articol,
ultima nota/ultimul calificativ fiind acordat, de regula, în ultimele doua
saptamâni ale semestrului.
          (5) Disciplinele la care se
sustin teze se stabilesc de MEN. Tezele se sustin începând cu a doua jumatate a
semestrului                                                   
.
          (6) Notele la teze, cu o
pondere de 25% din media semestriala, se analizeaza cu elevii într-o ora
scolara special destinata si se trec în catalog cu cel putin doua saptamâni
înaintea încheierii semestrului.
          (7) Tezele se pastreaza în
scoala pâna la sfârsitul anului scolar si pot fi consultate de parintii
elevilor, în prezenta profesorului care preda disciplina de studiu respectiva
si care a acordat nota.

Art.5
La nivelul fiecărei comisii metodice se vor elabora teste
predictive pentru clasele V-XI, la toate disciplinele. Rezultatele vor fi
analizate şi discutate la nivelul comisiilor metodice ; notele nu se trec
în catalog, doar in cazul in care parintele sau elevul solicita acest lucru.

Art.6
Subiectele la lucrările scrise semestriale
vor fi elaborate de fiecare profesor pentru clasele la care predă, în funcţie
de profilul acestora; ele vor avea un nivel 
de dificultate gradat şi vor avea înscris punctajul corespunzător
fiecărei cerinţe. Profesorul este obligat să dea toate detaliile cu privire la
modul de acordare a punctajului sau a modului de corectare, atunci când elevul
sau părintele acestuia solicită acest lucru.

Art.7 Lucrările scrise curente (extemporalele) se corectează
de către profesor în cel mult 3 săptămâni din ziua în care au fost date, apoi
se dau elevilor pentru ca aceştia să poată vedea greşelile care justifică nota.
Profesorul este obligat să dea toate lămuririle necesare cerute de elevi sau de
părinţii acestora.

Art.8 Pentru a preveni pierderea sau falsificarea unor
lucrări, profesorul poate decide păstrarea acestora la şcoală, însă este
obligat să le arate elevilor, părinţilor, şefului de catedră sau
directorului,  dacă se  solicită acest lucru.

Art.9 Evaluarea rezultatelor elevilor se
realizează în mod ritmic pe parcursul fiecărui semestru. Se consideră abatere ţinerea notelor de către cadrele
didactice în caietele personale  şi
trecerea lor în catalog în ultimele zile ale semestrului.

Art.10
Fiecare comisie metodică poate utiliza şi alte 
instrumente de evaluare a performanţelor elevilor în afara celor
prevăzute de ROFUIP, dacă acestea au fost dezbătute în cadrul comisiei,
acceptate de toţi membrii ei şi aprobate de conducerea şcolii.

Art.11 Toate
testele date de profesori  trebuie să se
regăsească în mapa profesorului sau a comisiei metodice pentru a putea fi
consultate în cazul unor contestaţii.

 

Sectiunea a 2-a
Încheierea situatiei scolare

Art.12                                                                                                                                                                                 (1)La
sfârsitul fiecarui semestru si la încheierea anului scolar, profesorii au
obligatia sa încheie situatia scolara a elevilor.

 (2) La sfârsitul
fiecarui semestru, dirigintele consulta consiliul clasei pentru elaborarea
aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev                                        .
Art.13 (1) La fiecare disciplina de
studiu, media semestriala se considera legal constituita daca este calculata
din numarul de note prevazut de prezentul regulament                                  .
            (2) Media la evaluarea
periodica este media aritmetica a notelor înscrise în catalog, cu exceptia
notei de la teza, medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire                                     .       (3) La disciplinele de studiu, la care nu
se sustine teza, media semestriala se obtine prin rotunjirea mediei de la
evaluarea periodica la cel mai apropiat numar întreg. La o diferenta de 50 de
sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului                                   .
            (4) La disciplinele de
studiu, la care se sustine teza, media semestriala se calculeaza astfel:
,,media semestriala=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezinta media la evaluarea
periodica, iar ,,T” reprezinta nota obtinuta la teza. Nota astfel obtinuta se
rotunjeste la cel mai apropiat numar întreg; la o diferenta de 50 de sutimi,
rotunjirea se face în favoarea elevului.
         
(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a
celor doua medii semestriale, calculata cu doua zecimale exacte. Aceasta nu se
rotunjeste. La disciplina de învatamânt educatie fizica si sport, media anuala
se poate încheia si cu media/calificativul de pe un singur semestru, daca
elevul a fost scutit medical pe celalalt semestru.
         (6) Media anuala generala se
calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de la toate
disciplinele                                             ..
Art.14 Mediile semestriale si anuale
la fiecare disciplina de studiu se consemneaza în catalog de catre cadrul
didactic care a predat disciplina respectiva, iar mediile/calificativele la
purtare de catre diriginti                                                              .
Art.15 (1) Elevii scutiti de efort
fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport.
Acestor elevi nu li se acorda note si nu li se încheie media la aceasta
disciplina, în semestrul sau în anul în care sunt scutiti medical                                                
.
          (2) Pentru elevii scutiti
medical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza în catalog, la
rubrica respectiva, „scutit medical în semestrul ” sau „scutit medical în anul
scolar ”, specificându-se documentul medical, numarul si data eliberarii
acestuia                                                                         
(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa
vina în echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, având însa
încaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele lor de la aceste ore se
consemneaza în catalog si genereaza efectele prevazute de legislatia în vigoare                                                                 .
          (4) În timpul orei de educatie
fizica si sport, elevilor scutiti medical, pentru o fireasca integrare în
colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj        cronometrare, masurare, supraveghere,
înregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, distribuirea si
recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive
usoare etc.
Art.16 Sunt declarati promovati
elevii care, la sfârsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu
cel putin media anuala 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media
anuala 6,00.
Art.17 Sunt declarati amânati,
semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara
la una sau la mai multe discipline de studiu/module din urmatoarele motive:
         a) au absentat, motivat sau
nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut într-un
semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului
care preda disciplina respectiva, poate decide încheierea situatiei scolare a
elevilor care absenteaza motivat, din cauza unor afectiuni grave, mentionate ca
atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le
apreciaza ca fiind justificate, cu conditia ca, dupa revenirea la scoala,
acestia sa participe regulat la cursuri si sa poata fi evaluati. Deciziile
luate în aceste cazuri se mentioneaza într-un proces-verbal, care ramâne la
dosarul care contine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral                                          ;
        b) au fost scutiti de frecventa
de catre directorul unitatii de învatamânt, în urma unor solicitari oficiale,
pentru perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale,
cultural-artistice si sportive, cantonamente si pregatire specializata, interne
si internationale;
        c) au beneficiat de bursa de
studiu, în strainatate, recunoscuta de M.E.N.C.S.;
       d) au urmat studiile, pentru o
perioada determinata de timp, în alte tari                            .
Art.18 (1) Elevii declarati amânati
pe semestrul I îsi vor încheia situatia scolara în primele patru saptamâni de
la revenirea la scoala, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
             (2) Încheierea situatiei
scolare a elevilor amânati pe semestrul al doilea sau amânati anual se face
într-o perioada stabilita de conducerea unitatii de învatamânt, înaintea
sesiunii de corigente. Elevii amânati, care nu promoveaza la una sau doua
discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situatiei scolare, se pot
prezenta la sesiunea de corigente                                               
.Art.19 (1) Sunt declarati
corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline
de studiu, precum si elevii amânati care nu promoveaza examenul de încheiere a
situatiei scolare la cel mult doua discipline de studio                                  .      

(2) Pentru elevii corigenti, se
organizeaza, anual, o singura sesiune de examene, într-o perioada stabilita de MEN                        .
Art.20.(1)Sunt declarati repetenti                                           :
         a) elevii care au obtinut medii
anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de învatamânt                         
         b) elevii care au obtinut la
purtare media anuala mai mica de 6,00                      
         c)
elevii corigenti care nu se prezinta la examen sau care nu promoveaza examenul
la cel putin o disciplina                                       ;
         d)
elevii amânati care nu se prezinta la sesiunea de încheiere a situatiei
scolare, la cel putin o disciplina                                       ;
         e) elevii exmatriculati, cu drept de
reînscriere; acestora li se înscrie în documentele scolare „repetent prin
exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt sau în
alta”.
Art. 21. (1) Elevii declarati
repetenti se pot înscrie în anul scolar urmator în clasa pe care o repeta, la Liceul
Teoretic International de Informatica Bucuresti sau la alta unitate de
învatamânt , în limita efectivului de elevi/clasa. În situatia în care
formatiunile de studiu sunt constituite la limita maxima prevazuta de lege si
scolarizarea nu se poate realiza cu respectarea limitei de 20 de elevi la clasa,
efectivul maxim poate fi depasit cu 1–2 elevi/clasa                                        .
              (2) Pentru elevii din
învatamântul liceal declarati repetenti la sfârsitul primului an de studii,
reînscrierea se poate face si peste cifra de scolarizare aprobata, de regula în
limita efectivului de 20 de elevi la clasa. Exceptiile de la regula se
analizeaza si se aproba, în situatii speciale, de catre inspectoratele scolare                                   .
              (3) Elevul care nu
frecventeaza cursurile de zi ale unei clase din învatamântul obligatoriu,
depasind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se afla în situatia
de abandon scolar. Elevul aflat în situatia de abandon scolar poate fi înscris,
la cerere, în forme de învatamânt seral, cu frecventa redusa sau la distanta,
pentru care se constituie formatiuni aparte , la alta unitate de învatamânt                                  .
              (4) Tinerii care au depasit
vârsta scolara cu mai mult de 4 ani îsi pot completa educatia de baza, prin
parcurgerea unor programe de tip „A doua sansa”, conform metodologiei MEN.
Art. 22 (1) Elevii care au urmat
cursurile într-o unitate de învatamânt din alta tara, pot dobândi calitatea de
elev în România, numai dupa echivalarea de catre MEN a studiilor urmate în
strainatate si dupa sustinerea examenelor de diferente, în perioada stabilita
de directorul unitatii de învatamânt                                    .
             (2) Elevii din învatamântul
obligatoriu, prevazuti la alin. (1), care nu au acte de studii, vor fi evaluati
la o unitate de învatamânt nominalizata de inspectoratul scolar, dupa care se
stabileste clasa în care pot fi înscrisi, potrivit rezultatelor evaluarii si
vârstei.
             (3) Examenele de diferente
si clarificarea situatiei scolare au loc în cel mult 60 de zile de la data
înapoierii în tara. Pâna la promovarea examenelor de diferente, elevii
mentionati la alin. (1) pot audia cursurile, fara a fi înscrisi în catalog                             .
           (4) Dupa promovarea tuturor
examenelor de diferenta, elevul este înscris în clasa pentru care a sustinut
examenele                                     .
          (5) Daca elevul nu promoveaza
cel putin doua examene de diferenta, acesta este evaluat pentru o clasa
inferioara. Daca elevul nu promoveaza un singur examen de diferenta, se acorda
o singura reexaminare. În cazul în care nu promoveaza nici la reexaminare,
elevul este evaluat pentru o clasa inferioara                                   .
         (6) Pentru copiii care nu cunosc
limba româna, înscrierea în învatamântul românesc se face conform
reglementarilor MEN                                         .
         (7) Copiilor lucratorilor
migranti li se aplica prevederile legale în vigoare privind accesul la
învatamântul obligatoriu din România al copiilor lucratorilor migranti
proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, precum si cele ale alin. (2)
din prezentul articol.
        (8) Elevilor straini (cetateni
straini de origine româna, cetateni romani cu domiciliul în strainatate si
cetateni straini care nu sunt de origine româna), li se aplica precizarile MEN
privind scolarizarea elevilor straini in învatamântul preuniversitar din
România.
Art. 23. (1) Elevilor înscrisi la Liceul Teoretic International de Informatica
Bucuresti care urmeaza sa continue studiile în alte tari, pentru o perioada
determinata de timp, li se rezerva locul.
        (2) Încheierea situatiei scolare
a acestei categorii de elevi, declarati amânati, se face, dupa revenirea în
tara, la disciplinele de învatamânt neechivalate de MEN.                 .
Art. 24 (1) Consiliul profesoral
valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, în sedinta de încheiere a
cursurilor semestriale si anuale, iar secretarul consiliului o consemneaza, în
procesul-verbal, mentionându-se numele celor promovati, corigenti, repetenti,
amânati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici
de 7,00                                      
.
             (2) Situatia scolara a
elevilor corigenti, amânati sau repetenti se comunica, în scris, parintilor/
tutorilor legali, de catre diriginte/învatator, în cel mult 10 zile de la
încheierea fiecarui semestru/an scolar                                               .
             (3) Pentru elevii amânati
sau corigenti, învatatorul/dirigintele comunica parintilor/tutorilor legali, în
scris, programul de desfasurare a examenelor de corigenta si perioada de
încheiere a situatiei scolare                                     .
            (4) Situatia scolara anuala a
tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afiseaza la avizierul
unitatii de învatamânt, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
            (5) În alte situatii decât
cele prevazute în prezentul regulament, niciun document scolar nu poate fi facut
public fara acordul elevului/absolventului, daca este major, sau al
parintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind
protectia si promovarea drepturilor copilului  , precum si conform legislatiei nationale si a
U.E. privind protectia datelor cu character personal –  Legea
nr.677/2011
, modificata si completata si Legea
nr. 102 / 2005
, Regulamentul (UE)
2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date Directiva (UE) 2016/680
referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice
desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

                                     

Sectiunea a 3-a
Examenele organizate de unitatile de învatamânt

Art.25(1) Examenele organizate de Liceul Teoretic International de
Informatica sunt                                                
a) examen de corigenta, pentru elevii declarati corigenti la încheierea
cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea
examenelor din sesiunea pentru elevii amânati;
                    b) examen de
încheiere a situatiei scolare, pentru elevii declarati amânati pe semestrul al
doilea sau annual                             
                    ;
                   c) examen de
diferente, pentru elevii a caror înscriere în unitatea de învatamânt este
conditionata de promovarea unor astfel de examene                                   .;
Art.26(1) MEN stabileste perioadele
de desfasurare a examenelor de corigenta.
           (2) Directorul unitatii de
învatamânt stabileste perioada de desfasurare a examenelor, pentru elevii
declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se
desfasoara înaintea examenelor de corigenta                                   .
          (3) Desfasurarea examenelor de
diferenta, în urma transferarii de la o unitate de învatamânt la alta, are loc,
de regula, în vacantele scolare                                                             .
          (4) Perioadele pentru celelalte
examene de diferenta sunt precizate în  prezentul regulament.
Art.27 (1) La examenele de diferenta
pentru elevii care solicita transferul de la o unitate de învatamânt la alta,
nu se acorda reexaminare                                       .
            (2) Dupa încheierea sesiunii
de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de învatamânt
au dreptul sa solicite reexaminare. Aceasta se acorda de catre director, în
cazuri justificate, o singura data, dupa consultarea învatatorului sau a
profesorului si la solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui
legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afisarea
rezultatelor examenului de corigenta. Reexaminarea se desfasoara în termen de 2
zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii
cursurilor noului an scolar. Comisia de reexaminare se numeste de catre
director.
 Art.28.(1)Toate
examenele se desfasoara dupa aceeasi metodologie                                             .
             (2) Pentru elevii declarati
corigenti sau amânati anual, examinarea se face din toata materia studiata de
elevi în anul scolar, conform programei scolare a clasei sau grupei respective.
             (3) Pentru elevii amânati pe un
semestru, examinarea se face numai din materia acelui semestru.
             (4) Pentru elevii care
sustin examene de diferente, examinarea se face din toata materia studiata în
anul scolar sau dintr-o parte a acesteia, în functie de situatie.
             (5) Disciplinele la care se
dau examene de diferenta sunt cele prevazute în trunchiul comun al
specializarii clasei si care nu au fost studiate de candidat. Se da examen,
separat, pentru fiecare an de studiu      
                              .
             (6) Nu se sustin examene de
diferenta pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii.
             (7) În cazul elevilor
transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei în care se
transfera. La disciplinele optionale în curs de desfasurare, parintele/tutorele
legal al elevului care nu a împlinit 18 ani îsi asuma responsabilitatea
însusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pâna în
momentul transferului. În foaia matricola, se trec mediile obtinute la
optionalele studiate la unitatea de învatamânt de la care se transfera                                     .
Art.29 (1) Pentru desfasurarea
examenelor, exista trei tipuri de probe: scrise, orale si practice. La toate
examenele se sustin, de regula, doua din cele trei probe, proba scrisa si proba
orala.
               (2) Proba practica se
sustine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activitati.
               (3) Directorul unitatii de
învatamânt stabileste, prin decizie interna, componenta comisiilor si datele de
desfasurare a examenelor. Fiecare comisie are un presedinte si doi profesori
examinatori                                          .
Art.30 (1) La toate examenele,
evaluarea elevilor se face de catre doi profesori de aceeasi specialitate sau
de specialitati înrudite                                   .
             (2) Pentru examinarea
elevilor corigenti, unul dintre profesori este cel care a predat elevului
disciplina de învatamânt în timpul anului scolar. În absenta temeinic motivata
a acestuia, examinarea se face de catre un alt profesor de
specialitate/învatator din scoala, numit de directorul unitatii de învatamânt,
sau de catre un profesor/învatator de la o alta unitate de învatamânt, numit de
inspectorul scolar general, la solicitarea întemeiata a directorului unitatii
de învatamânt. Daca directorul unitatii de învatamânt apreciaza ca între elev
si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii,
examinarea poate fi facuta de o comisie stabilita de director si avizata de inspectorul
de specialitate                                              .
Art.31 (1) Proba scrisa a examenelor
are o durata de 90 de minute pentru învatamântul secundar , din momentul
transcrierii subiectelor pe tabla sau al primirii de catre elev a foii cu
subiecte. Proba scrisa contine doua variante de subiecte, din care elevul trateaza
o singura varianta, la alegere                                                          
.
            (2) Proba orala a examenelor
se desfasoara prin dialog profesor-elev, pe baza de bilete de examen. Numarul
biletelor de examen este de doua ori mai mare decât numarul elevilor care
sustin examenul la disciplina respectiva. Fiecare bilet contine doua subiecte.
Elevul poate schimba de cel mult doua ori biletul de examen. Fiecare schimbare
atrage scaderea notei acordate de catre fiecare examinator, cu câte un punct                                              .
           (3) Fiecare profesor
examinator acorda elevului cate o nota la fiecare proba sustinuta de acesta.
Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi
fractionare. Media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe, rotunjita
la nota întreaga cea mai apropiata, reprezinta nota finala la examenul de
corigenta, acordata de profesorul examinator; fractiunile de 50 sutimi se
rotunjesc în favoarea elevului                                                            .       (4) Media obtinuta de catre elev la
examenul de corigenta este media aritmetica, nerotunjita, a notelor finale
acordate de cei doi examinatori. Între notele finale, acordate de cei doi
examinatori, nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. În caz contrar,
medierea o face presedintele comisiei                              ..
Art.32  
(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen,
daca obtine cel putin media5,00              
     
              (2) Sunt declarati promovati anual, elevii
care obtin la fiecare disciplina la care sustin examenul de corigenta cel putin
media 5,00.
              (3) La examenul de corigenta, la cel de
încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati anual si la examenul de
diferenta care echivaleaza o disciplina studiata un an scolar complet, media
obtinuta constituie media anuala a disciplinei respective si intra în calculul
mediei generale anuale                                          .
             (4) La examenul de încheiere a
situatiei scolare pentru elevii amânati pe semestrul al doilea sau la examenul
de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru,
media obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina
respectiva.
Art.33 Elevii corigenti sau amânati,
care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în
cel mult cinci zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data
ulterioara, stabilita de director, dar nu mai târziu de începutul noului an
scolar. În situatii exceptionale, respectiv internari în spital, imobilizari la
pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar poate aproba sustinerea
examenului si dupa începerea cursurilor noului an scolar.
Art.34 (1) Rezultatele obtinute la
examenele de încheiere a situatiei, la examenele pentru elevii amânati si la
examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneaza în
catalogul de examen de catre profesorii examinatori si se trec în catalogul clasei
de catre secretariatul scolii, în termen de maximum cinci zile de la afisarea
rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an scolar                                    .
            (2) Rezultatele obtinute de
elevi la examenele de diferenta se consemneaza în catalogul de examen, de catre
examinatori, iar în registrul matricol si, în catalogul clasei, de catre
secretarul scolii                                              .
          (3) În catalogul de examen, se
consemneaza notele acordate la fiecare proba, nota finala acordata de fiecare
profesor examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev
la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de
catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa terminarea
examenului                                    
.
          (4) Presedintele comisiei preda
secretarului unitatii de învatamânt toate documentele specifice acestor
examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrarile scrise si însemnarile
elevilor la proba orala. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea
examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului scolar                                     .
          (5) Rezultatul la examenele de
corigenta si la examenele de încheiere a situatiei pentru elevii amânati,
precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza a doua zi dupa
încheierea sesiunii de examen si se consemneaza în procesul-verbal al
consiliului profesoral de la începutul anului scolar                       .
Art.35(1) Dupa terminarea sesiunii
de examen, de încheiere a situatiei, de corigenta sau de reexaminare,
dirigintele consemneaza în catalog situatia scolara a elevilor care au
participat la aceste examene                                         .
          (2) Lucrarile scrise si foile
cu însemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza în arhiva
unitatii de învatamânt, timp de un an.

 

 

CAPITOLUL VII

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

 

Art.1
Personalul didactic de predare , personalul didactic auxiliar si nedidactic are
urmatoarele indatoriri :
(1) trebuie sa prezinte calitati morale, sa fie apt din punct de vedere
medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii                                .
(2) are obligatia de a participa la programe de formare continua, în
conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile în vigoare, pentru
fiecare categorie                                                                    (3) trebuie sa aiba o tinuta morala
demna, în concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o
vestimentatie decenta si un comportament responsabil                           .
 (4) are obligatia sa sesizeze, la
nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata,
Directia de protectie a copilului, în legatura cu aspecte care afecteaza
demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului/copilului                                          .
 (5) trebuie sa dovedeasca respect si
consideratie în relatiile cu elevii, parintii/reprezentantii legali ai acestora                                                   
.
      (6) îi este interzis sa desfasoare
actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima,
privata si familiala a acestuia                                   .
     (7) îi este interzisa aplicarea de
pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor si/sau a
colegilor                                             .
     (8) îi este interzisa conditionarea
evaluarii elevilor / prestatia didactica la clasa / realizarii de lucrari / de
obtinerea oricarui tip de avantaje, de la elevi sau de la parintii/
apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite,
se sanctioneaza cu excluderea din învatamânt / desfacerea contractului de munca                                     .
    (9) este obligat sa prezinte, conform
legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii
privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile
ulterioare, Acordului comun, încheiat de MEN cu Ministerul Sanatatii si
Familiei si cu Casa de Asigurari: avizul pentru examenul clinic, eliberat de
catre medicul de familie, examenul pulmonar, suportat de catre Consiliul Local,
examenul psihologic, realizat de catre personalul de specialitate din Centrele
de Asistenta psihopedagogica din cadrul sistemului de învatamânt judetean                                  .
Art.2 Personalul didactic de predare
si personalul didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar are drepturile
si obligatiile prevazute în Legea privind Statutul Personalului Didactic, cu
modificarile si completarile ulterioare                                       .
Art.3 Personalul didactic de predare
si didactic auxiliar trebuie sa pastreze confidentialitatea discutiilor din
consiliul profesoral / de administratie / comisii metodice                                                        .Art.4Personalului didactic de predare
îi este interzis                             
:
          (1) sa paraseasca sala de clasa
/ sala de desfasurare a activitatii / sala sau terenul de sport , în timpul
desfasurarii activitatilor didactice                                        ;
          (2) sa foloseasca telefonul
mobil în timpul desfasurarii activitatilor didactice                                 :     (3) sa elimine elevii din clasa / sala de
desfasurare a activitatii                       ;
          (4) sa învoiasca elevii din
timpul activitatilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale, decât
cu acordul scris al parintilor                             ;
          (5) sa vicieze ora de curs /
activitatea didactica cu discutii care nu se refera la tematica activitatii
didactice                                   ;
          (6) sa motiveze absentele
elevilor carora nu le este diriginte                           .
Art. 5 Personalul didactic de
predare este obligat sa se prezinte la serviciu cu 10 minute înaintea începerii
activitatilor didactice de predare                                         ;
Art.6 Pentru rezolvarea unor
probleme familiare deosebite/urgente , directorul unitatii de învatamânt poate
aproba învoirea pentru o zi a cadrelor didactice / didactice auxiliare /
nedidactice pe baza unei cereri scrise . In asemenea situatii , cadrele
didactice au obligatia de a-si asigura suplinirea tuturor activitatilor
didactice cu cadre didactice de aceeasi specializare sau alte specialitati .
Art.7 In cazul unor îmbolnaviri ale
cadrelor didactice de predare / didactice auxiliare si nedidactice, acestea au
obligatia de a anunta directorul unitatii de învatamânt . Cadrele didactice vor
depune toate eforturile pentru a-si asigura suplinirea la activitatile
didactice de baza .
Art. 8 (1) Compartimentul de
secretariat este subordonat directorului si managerului unitatii de învatamânt.
             (2) Secretariatul
functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de învatamânt si pentru
alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
             (3) Secretariatul asigura
permanenta pe întreaga perioada de desfasurare a orelor de curs.
             (4) Secretarul aduce condica
în cancelarie si o ia la sfârsitul orelor. Secretarul descuie si încuie
fisetul, în care se pastreaza cataloagele, la începutul/ terminarea orelor,
dupa ce a verificat, împreuna cu profesorul/ învatatorul de serviciu, existenta
tuturor cataloagelor.
            (5) Secretarul completeaza
fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor
documentelor scolare                                .
            (6) În perioada vacantelor
scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat.
            (7) Procurarea, detinerea si
folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul
MEN                             .
           (8) Procurarea, completarea,
eliberarea si evidenta actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile
„Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor
de evidenta scolara în învatamântul preuniversitar”, aprobat prin ordinul MENCS

            (9) Evidenta, selectionarea,
pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea
termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare,
aprobat prin ordinul MEN, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor
Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996                                        .
Art.9(1) Serviciul de contabilitate
este subordonat directorului unitatii de învatamânt.
         (2) Serviciul de contabilitate
al unitatii de învatamânt este subordonat directorului, asigura si raspunde de
organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de
învatamânt, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare                                .
         (3) Contabilitatea îndeplineste
orice sarcini financiar-contabile încredintate de director sau stipulate expres
în acte normative                                         .
Art.10 (1) Întregul inventar mobil
si imobil al unitatii de învatamânt se trece în registrul inventar si în
evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de
învatamânt se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale                                .
            (2) Programul personalului
auxiliar se stabileste de catre managerul unitatii, potrivit nevoilor unitatii
de învatamânt si se aproba de director                                    .
Art.11(1)Bibliotecarul este
subordonat directorului unitatii de învatamânt.
           (2) Bibliotecarul organizeaza
activitatea bibliotecii / centrului de documentare, asigura functionarea
acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii.
           (3)Activitatile de baza ale
bibliotecarului sunt                                    :
                        a) îndruma
lectura / studiul / documentarea / elaborarea lucrarilor elevilor si
profesorilor , punând la dispozitia acestora instrumente de informare,
respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le înlesneasca
o orientare rapida în colectiile bibliotecii / centrului de documentare                                         ;
                       b) sprijina
informarea si documentarea rapida a personalului didactic si didactic auxiliar       ;
                      c) participa la
toate cursurile specifice de formare continua                     .
                      d) organizeaza si
participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, întâlniri
literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau
de colectii de carti, prezentari de manuale etc.

Art.
12

(1) Laborantul si inginerul de sistem sunt subordonati directorului unitatii de
învatamânt.
              (2) Atributiile fiecarei
functii de la alineatul (1) sunt mentionate în fisele de post aprobate de
director.

 

PERSONALUL DIDACTIC

Cadrele didactice au
drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea Nr. 1 / 2011 , Legea privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
.

1.     
Profesori –
Drepturi

 

Ø  Cadrele didactice au dreptul de a participa la activitati de
perfectionare profesionala si in timpul anului scolar. In acest caz, cu acordul
directorilor sau al Consiliului de Administratie, se va stabili durata absentei
permise si conditiile de acoperire a orelor / materiei.

Ø 
Profesorii
pot aduce la cunostinta directorilor sau a Consiliului de administratie
recomandarile, observatiile si doleantele lor, verbal sau in scris.

Ø  Au dreptul de a solicita sprijinul conducerii unitatii de invatamant
in solutionarea unor situatii de criza in relatiile cu elevii sau cu parintii
acestora;

 

 

2.     
Profesori –
Indatoriri

 

Ø  Trebuie sa prezinte calitati morale, sa fie apt din punct de
vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si
colegii.

Ø  Personalul didactic de predare este obligat sa se prezinte
la serviciu cu minim 15 minute înaintea începerii activitatilor didactice de
predare ;

Ø  Personalul didactic are obligatia de a cunoaste si respecta
prevederile Normativelor, Metodologiilor si Programelor in vigoare.

Ø  Respectarea
configuraţiei curriculare aprobate, programele de dezvoltare a şcolii, oferta
extracurriculară stabilită, proiectul managerial al şcolii, strategia
promoţională ;

Ø  Prezentarea la
termen a documentelor şcolare (planificări, portofolii, rapoarte, agende
de lucru )

Ø 

completeze şi să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor şcolare:
cataloage,condica de prezenţă, precum şi rapoartele de autoevaluare, evaluare,
etc.;

Ø  Respectarea
orarului şcolii stabilit la începutul anului şcolar şi validat de Consiliul
Profesoral ;

Ø  Respectarea
duratei orei de curs şi a pauzei ;

Ø  Să vină la timp la orele de curs sau la
serviciul pe şcoală, să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lui pentru
consemnarea absenţelor, să nu permită apropierea elevilor de catalog ;

Ø  modificarea notelor sau
absenţelor de către un elev, în timpul unei ore de curs, reprezintă o abatere
foarte gravă de la regulamentul şcolar, atât pentru elev cât şi pentru
profesorul care a favorizat  acest fapt,
fie din neatenţie, fie cu bună ştiinţă.

Ø  Întârzierile repetate de
la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la
regulament  şi se sancţionează conform
legislaţiei în vigoare.

Ø  Evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor
elevilor se va face periodic, ritmic si printr-o varietate de mijloace,
folosite cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi elevilor
posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora
(inteligenta, imaginatie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa
informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le va
aplica.

Ø  Ii este interzisa conditionarea evaluarii elevilor /
prestatia didactica la clasa / realizarii de lucrari / de obtinerea oricarui
tip de avantaje, de la elevi sau de la parintii/ apartinatorii/reprezentantii
legali ai acestora.

Ø 
Au obligatia de a discuta tezele cu elevii si de
a le trece în catalog cu cel putin 2 saptamâni înainte de finalul semestrului.
Tezele nu se dau acasa elevilor, iar cadrele didactice vor justifica nota
parintilor (la cererea acestora)

Ø 
Sunt obligati sa examineze cel  putin o
data în ultimele doua saptamâni ale semestrului elevii aflati în situatii de
corigenta; în cazul neprezentarii acestora vor fi consemnate absente  în
catalog

Ø 
Raspund  de corectitudinea încheierii
situatiei scolare la disciplina predata

Ø  Selectarea şi
gradarea judicioasă a temelor pentru acasă, asigurandu-se astfel respectarea
dreptului elevului la timp liber şi la odihnă ;

Ø  Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să
desfăşoare

activităţi suplimentare cu elevii capabili de
performanţă;

Ø  Monitorizarea
strictă a frecvenţei şi a ţinutei şcolare, a stării de disciplină reflectată în
relaţia cadru didactic-elev, elev-elev, elev-comunitate ;

Ø  Cadrelor didactice care nu-şi desfăşoară una sau mai multe ore din lipsa
întregului colectiv de elevi şi nu au consemnat absenţele în catalog la toţi
elevii absenţi, li se va/vor reţine din salariu ora/orele astfel neefectuate.
Aceste cadre didactice au obligaţia de a rămâne în şcoală pe toată durata
programului lor, inclusiv în timpul orei neefectuate.

Ø  Profesorii au obligatia de a comunica cu familiile elevilor
in mod periodic si de cate ori este necesar.

Ø  Abaterile disciplinare
ale elevilor vor fi dezbătute de către profesorul diriginte numai în Consiliul
clasei, cu mult tact, fără a crea o presiune suplimentară asupra elevului care
a greşit.

Ø  Sunt interzise aplicarea
pedepselor corporale pentru elevi ;

Ø  Dirigintele trebuie să
manifeste discreţie în relaţia cu elevii săi 
şi  nu are voie să dezbată în
cancelarie  problemele unui elev sau ale familiei  acestuia.

Ø  Nici un profesor nu are
voie să se substituie dirigintelui clasei şi să motiveze absenţe, să comunice
note, să comenteze situaţii din catalog ; toate aceste informaţii   se vor limita la rubrica disciplinei pe care
o predau.

Ø  Profesorii nu au voie să
folosească adresele elevilor  şi numerele
de telefon înscrise în catalog decât dacă au acordul dirigintelui clasei.

Ø  Profesorii nu au voie să
cheme la şcoală părinţii unor elevi pentru situaţii de indisciplină
înregistrate la orele de curs  la care predau ;
pentru astfel de situaţii profesorul informează dirigintele sau directorul
şcolii, acestea fiind singurele persoane abilitate  să 
decidă chemarea la şcoală a părinţilor sau tutorilor legali ai elevilor.

Ø  Ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze
imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia.

Ø  Cadrele didactice nu au voie sa motiveze absentele elevilor
carora nu le este diriginte.

Ø  Modalitatea de adresare, atat catre colegi cat si catre
elevi si parinti, trebuie sa fie civilizata si sa vadeasca respect si
intelegere pentru interlocutor.

Ø   Intreg personalul
didactic are obligatia sa contribuie la cresterea prestigiului institutiei si
promovarea imaginii liceului.

Ø  Serviciul pe şcoală  este obligatoriu pentru toţi profesorii şi
reprezintă un indicator important al evaluării activităţii.

Ø  Personalul didactic nu trebuie sa participe la nici o
activitate, in liceu sau in afara sa, care ar aduce atingere bunului renume al
Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti :

Ø  Este interzisă
desfăşurarea de acţiuni de propagandă politică sau de prozelitism
religios ;

Ø  Este interzisă
crearea de formaţiuni politice în instituţia şcolară ;

Ø  Tinuta cadrelor
didactice va fi decenta(  de tip office)
, conform precizarilor detaliate din “ Teacher Planner “  şi corespunzătoare scopului muncii desfăşurate
în această instituţie ;

Ø 
Indeplinirea
atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite

Ø  Profesorii diriginţi au obligaţiile
prevăzute  de Regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ø  Participarea la
consiliile de administraţie/profesorale, şedintele de catedră, activităţile
metodice, instruirile profesionale şi pedagogice, cursurilor  de formare organizate de conducerea
şcolii,  Casa Corpului Didactic
etc. ; preocuparea pentru propria perfecţionare;

Ø  Pentru rezolvarea
unor probleme familiare deosebite/urgente , directorul unitatii de învatamânt
poate aproba învoirea cadrelor didactice pe baza unei cereri scrise .In
asemenea situatii , cadrele didactice au obligatia de a-si asigura suplinirea
tuturor activitatilor didactice cu cadre didactice de aceeasi specializare sau
alte specialitati .

Ø  In cazul unor
îmbolnaviri ale cadrelor didactice de predare acestea au obligatia de a anunta
directorul unitatii de învatamânt in cel mai scurt timp. Cadrele didactice vor
depune toate eforturile pentru a-si asigura suplinirea la activitatile
didactice de baza .

Ø  Concediile medicale se depun la
secretariatul şcolii în termen de maximum trei zile de la reluarea activităţii.

Ø  Este interzis
consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta
şcolii. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate, cu respectarea
normelor P.S.I.şi a legislaţiei în vigoare.

Ø  Neîndeplinirea corect şi la timp a sarcinilor precum şi încălcarea
dispoziţiilor atât cele menţionate în ROFUIP cât şi cele menţionate în pre
zentul regulament duce sancţionarea cu 0,5 puncte din punctajul calificativului
anual pentru fiecare abatere constatată.

Ø  În cazul în care se constată abateri repetate, cadrul didactic va fi
chemat în faţa comisiei de disciplină a unităţii, unde, în funcţie de
gravitate, se vor propune sancţiuni conform Statutului Personalului Didactic.

Ø  Functia de profesor la Liceul International de Informatica este privita ca un privilegiu ce trebuie onorat printr-o inalta tinuta
morala, profesionala si umana.

 

3.     
Profesori –
Sanctiuni

ABATERI

PRIMA DATA

DE MAI MULTE ORI

INTARZIERE LA ORE

Notarea in condica de prezenta

-Atentionare in fata Consiliului Profesoral si a Consiliului de
Administratie
-neplata orei daca intarzierea depaseste 10 minute

ABSENTA NEMOTIVATA DE LA ORE

Neplata orei

-Neplata orelor       
  -Diminuarea calificativului anual
   -Sanctiune salariala stabilita de
Consiliul de Administratie, la recomandarea Consiliului de etica si
disciplina din ICHB

ABSENTA NEMOTIVATA DE LA CONSILIUL
PROFESORAL

Avertisment verbal

-Atentionare in fata Consiliului deAdministratie            
 -Diminuarea calificativului anual

ATITUDINE NECORESPUNZATOARE FATA DE
COLEGI SAU FATA DE ELEVI

Avertisment verbal

-Atentionare in fata Consiliului
Profesoral
   -Diminuarea calificativului anual

 

Toate
sancţiunile aplicate personalului angajat al şcolii sunt comunicate în scris
acestora

de către serviciul secretariat al şcolii.

 

4.     
Profesori –
Recompense

 

Ø  Evidentierea in Consiliul Profesoral;

Ø  Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul
scolii sau de la sponsori pentru rezultate remarcabile;

PERSONALUL 
DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC :

1. Angajaţii serviciului
secretariat au obligaţia:

Ø        
să respecte programul de lucru;

Ø        
 să sigure permanenţa în şcoală  pe durata unui program care incepe la 8.00 şi
se termină la 17,00 ;

Ø        
să manifeste
respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de
amabilitate, de atitudine plină de tact şi 
de răbdare ;

Ø        

păstreze ordinea în spaţiul de lucru, să lucreze cu atenţie, să asigure
confidenţialitatea tuturor  informaţiilor  legate de elevi şi de familile acestora, să
nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi, profesori sau
părinţi, decât persoanelor autorizate.

Ø        
să-şi
paroleze calculatoarele şi  să nu
transmită parola nimănui; în cazul în care persoane din şcoală sau din afara
şcolii solicită anumite  informaţii,
aceastea vor fi furnizate  numai cu
acordul directorului, numai dacă este cazul şi numai de  către persoana care le gestionează.

Ø        
în
holul secretariatului se va amenaja un spaţiu cu toate informaţiile utile
părinţilor, elevilor, profesorilor, precum şi cu materiale pentru
redactarea  unor cereri.

Ø        

nu fumeze sau să permită fumatul în birourile de lucru.

Ø        

nu  lase nesupravegheate birourile de
lucru sau fişetele cu documente.

Ø        

prezinte  cabinetului medical, la
începutul fiecărui an şcolar, analizele medicale care să ateste starea de
sănătate necesară pentru instituţiile de învăţământ.

Ø        

informeze managerul si directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care
pot prejudicia instituţia.

Ø        

primească şi să transmită în timp util către  manager si directori sau şefii de catedre,
toate fax-urile , mailurile sau documentele de interes pentru institutie.

2. Bibliotecarul :

Ø  afişează şi  respectă 
un program de lucru  care să
permită accesul la bibliotecă al 
elevilor şi profesorilor din ambele ture.

Ø  informează directorul ori de cate ori
acesta solicita referir cu privire numărului de elevi şi de profesori care
folosesc serviciul bibliotecii.

Ø  colaborează cu şeful comisiei « 
Limba română şi limbi clasice » cu care 
organizează activităţi comune.

Ø  ţine legătura cu toţi şefii de comisii
cărora le prezintă oferte  de carte,
manuale, reviste,  etc.

Ø  organizează activităţi  specifice – lansări de carte, întâlniri
literare, simpozioane etc.

Ø  poate intra la clase pentru a-i informa pe
elevi despre anumite evenimente sau apariţii literare.

3. Personalul de îngrijire are obligaţia :

Ø  să-şi desfăşoare activitatea conform fişei postului, după
un program bine stabilit, pe care  să-l
respecte.

Ø  să poarte echipament de protecţie.

Ø 
asigure curăţenia spaţiilor fie înainte de începerea cursurilor, fie  după terminarea acestora.

Ø 
nu intre în conflict cu elevii.

Ø  să manifeste discreţie atunci  când elevii sunt la grupurile sanitare.

Ø 
nu părăsească serviciul pentru rezolvarea unor probleme personale.

Ø 
nu folosească pentru curăţenie substanţe toxice sau expirate care să pună în
pericol elevii sau pe ceilalţi angajaţi ai şcolii;

Ø 
informeze conducerea şcolii ori de câte ori constată nereguli sau defecţiuni
ale instalaţiilor.

 

CAPITOLUL  VIII

ELEVII

Sectiunea 1
Dobândirea calitatii de elev

Art.1 Orice persoana, indiferent de sex, rasa, nationalitate,
apartenenta politica sau religioasa, care este înscrisa unitatea de invatamant
si participa la activitatile organizate de aceasta, are calitatea de elev                                                   .
Art.2 (1) În învatamântul ciclul
gimnazial si liceal calitatea de elev se dobândeste în urma solicitarii scrise
adresate de parinti sau tutori legali catre “Liceul international de
Informatica “ Bucuresti  si a incheierii
unui Contract de studii annual cu Liceul International de Informatica Bucuresti
.Pentru clasele gimnaziale cu predare intensiva a unei limbi straine ,
înscrierea este conditionata de promovarea unui test de aptitudini / cunostinte
a limbii straine studiate, conform legislatiei în vigoare                                            .
            (2) Elevii promovati vor fi
înscrisi in anul solar urmator prin incheierea unui nou contract de studii                                      .
           (3) Elevii repetenti, retrasi sau
exmatriculati cu drept de reînscriere, din învatamântul de zi, se pot
reînmatricula, la cerere, la acelasi nivel, ciclu de învatamânt , în urmatorii
doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev.

Sectiunea a 2-a
Exercitarea calitatii de elev

Art.1 (1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea
cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente în programul
fiecarei unitati de învatamânt                                        .
          (2) Evidenta prezentei elevilor
se face la fiecare ora de curs de catre învatator/profesor, care consemneaza,
în mod obligatoriu, fiecare absenta                                    .
Art.2 (1) Absentele datorate
îmbolnavirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de
forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate                                    .
          (2) Motivarea absentelor se
efectueaza pe baza urmatoarelor acte                             :
a) adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie
si avizata de medicul scolar (daca exista) ; documentul trebuie adus si predat
dirigintelui clasei in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la revenirea
elevului la cursuri                           ;                                                    b)
adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, în cazul în
care elevul a fost internat în spital, avizat(a) de medicul scolar (daca
exista)documentul trebuie adus si predat dirigintelui clasei in termen de cel
mult 5 zile lucratoare de la revenirea elevului la cursuri                                     
c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata
directorului unitatii de învatamânt si aprobata de acesta, în urma consultarii
cu dirigintele/învatatorul clasei.
         (3) Motivarea absentelor se face
de catre învatator sau diriginte, în ziua prezentarii actelor justificative.
         (4) În cazul elevilor minori,
parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta, personal, dirigintelui
actele justificative pentru absentele copilului lor                                  .
         (5) Actele pe baza carora se
face motivarea absentelor vor fi prezentate de catre parinte / sustinatorul
legal , la secretariatul scolii , în termen de maxim 5 zile lucratoare de la
reluarea activitatii elevului . Actele pe baza carora se face motivarea
absentelor vor fi pastrate de catre învatator/diriginte pe tot parcursul anului
scolar , la secretariatul scolii. Serviciul secretariat primeste actele
doveditoare pentru motivarea absentelor zilnic              .
        (6) Toate adeverintele medicale
trebuie sa aiba viza cabinetului, care are în evidenta fisele
medicale/carnetele de sanatate ale elevilor                                .
        (7) Nerespectarea termenului prevazut la
alin. 5 din prezentul articol atrage, de regula, declararea absentelor ca
nemotivate.

        (8) Conform
legislatiei scolare , parintele / tutorele legal poate solicita  motivarea absentelor pentru o perioada de
maximum 5 zile pe semestru pentru situatii de natura personala / familiala  , pe baza unei Cereri in acest sens care se
aproba de catre Directorul unitatii si se pastreaza la Dosarul Dirigintelui
pana la sfarsitul anului scolar ;Cererea are regimul stabilit la Alineatul (5)                                                

Sectiunea a 3-a
Drepturile elevilor

Art.1 (1) Elevii Liceului International de Informatica Bucuresti
se bucura de toate drepturile constitutionale.
          (2) Nicio activitate organizata
în unitatea de învatamânt nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor

          (3) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate
drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi
si cetăţeni.

         (4) Elevii au dreptul la respectarea
imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

         (5) Elevii au dreptul la protecţia
datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

        
(6) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care
respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă
şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;                 
         (7) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluării
lucrărilor scrise. I n vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele
evaluării la lucrările scrise,  elevul
sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate
acţiona, astfel:

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele
sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice
rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) în situaţia în care argumentele prezentate
de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele,
tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii
de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea
probelor orale sau practice.

c) Calificativul sau nota obţinută în urma
contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.

        (8) Elevii au dreptul de a beneficia de
o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a
planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi
prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii
didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a
atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

(9) Elevii au dreptul
de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din
curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de
învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor,
cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale;

(10) Elevii au dreptul
de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a
personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii
de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun
elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie,
limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă,
orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie
socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii
cu potenţial discriminatoriu;

(11) Elevii au dreptul
de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară,
profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la
dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel
puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an

 (12)Elevii au dreptul de proprietate intelectuală
asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie
artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor
contracte dintre părţi;

 (13) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă
şi corectă;

(14) Elevii au dreptul
de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea
obţinerii de trasee flexibile de învăţare.

 (15) Elevii au dreptul de a participa la
cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest
sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;

(16) Elevii au dreptul
de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu
poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici
dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele
manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară,
utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă
normele de moralitate;

(17) Elevii au dreptul
de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte
ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a
istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv,
conform legii;

(18) Elevii au dreptul
de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul
întregului semestru;

(19) Elevii au dreptul
de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile
lucrătoare;

(20) Elevii au dreptul
de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de
învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate
cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;

(21) Elevii au dreptul
de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a
fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la
concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de
unitatea de învăţământ preuniversitar s;

(22) Elevii au dreptul
de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare
şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;

 (23) Elevii au dreptul de a avea acces, la
actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;

(24) Elevii au dreptul
la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile
de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot
promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza
unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar,
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice;

(25) Elevii au dreptul
de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin
fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice
în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.

 (26) Elevii au dreptul de a fi informat
privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,

(27) Elevii au dreptul
de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de
invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 (28) Elevii au dreptul de a avea condiţii de
acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau
tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;

(29) Elevii au dreptul
de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul
unităţii de învăţământ.

 (30) Elevii au dreptul de a le fi consemnată
în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este
interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Art.2 (1) Elevii “Liceului Teoretic International de Informatica”
Bucuresti pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si
financiar pentru studii, acordate de scoala sau sponsori.Unitatea scolara poate
acorda reduceri de la taxa de scolararizare in functie de performantele solare
obtinute.


Art.3 (1) Conducerea unitatii poate
pune la dispozitia elevilor scolii, bazele materiale si bazele sportive pentru
pregatirea organizata a acestora                                   .
          (2) Elevii pot lua masa la cantina
scolii, contracost                                                  .

Art.4 Elevii au dreptul sa fie
evidentiati si sa primeasca premii si recompense, pentru rezultate deosebite
obtinute la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine
civica exemplara. La
sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată,
cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de
învăţământ, la propunerea   profesorului
diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar
al Elevilor.

Art.5.
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de
asociere:

a) dreptul de a forma, adera şi participa la
grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele
elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale,
recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;

 b)
dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără
perturbarea orelor de curs;;

c) dreptul la reuniune, în afara orarului
zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ
preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea
consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi
supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare
într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii
publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi
libertăţile altora;

d) elevilor LiceuluiTeoretic International de Informatica Bucuresti le este
garantata, conform legii, libertatea de asociere în cercuri si în asociatii
stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeaza si
functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitatii de învatamânt  :

 – Exercitarea dreptului la reuniune, conform
art.15 alin. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi
supusa decât acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare
într-o societate democratica, în interesul sigurantei nationale, al ordinii
publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si
libertatile altora.
– Dreptul la reuniune se exercita în afara orarului zilnic, iar activitatile
pot fi sustinute în unitatea de învatamânt, la cererea grupului de initiativa,
numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni
va fi conditionata de acordarea de garantii scrise, oficiale privind
asigurarea, de catre organizatori, a securitatii persoanelor si a bunurilor.

–  În cazul în care continutul activitatilor care
se desfasoara în unitatea de învatamânt particular contravine principiilor
susmentionate, directorul unitatii de învatamânt poate suspenda sau interzice
desfasurarea acestor activitati.                                                                                   

e) Moduri de asociere în vederea reprezentarii
drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:

– 
consiliul elevilor;

– 
asociaţiile reprezentative ale elevilor;

 f) dreptul
de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de
Statutul Elevului;

g) dreptul de a fi ales şi de a alege
reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului
didactic sau administrativ;

h) dreptul de a publica reviste, ziare,
broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din
unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de
a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale
care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau
discriminatorii.

       
Art.6
(1) La nivelul Liceului
Teoretic International de Informatica
Bucuresti se constituie Consiliul Elevilor,
format din liderii elevilor claselor IX–XII                                      .
          (2) Liderul elevilor ales la
nivelul unei clase trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii :
                  a) sa nu aiba nota
scazuta la purtare                                                                 ;
                  b)sa aiba o frecventa
foarte buna la activitatile didactice                                                                ;                 c)sa aiba media generala a
anului scolar anterior peste 9.00                    ;
          (3) Consiliul elevilor
functioneaza în baza unui regulament propriu                  .
          (4) Consiliul elevilor îsi desemneaza reprezentantii,
elevi din clasele IX-XII, pentru a participa la sedintele Consiliului de
administratie al unitatii de învatamânt.
Art.7. Elevii au dreptul sa
participe la activitatile extrascolare organizate de  scoala                                            
Art.8. (1) În “Liceul Teoretic  International de Informatica” Bucuresti,
conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii
scolare proprii, este garantata .                                 
          (2) În cazul în care aceste
reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala, ordinea
publica, sanatatea si moralitatea, drepturile si libertatile cetatenesti sau
prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioara
al unitatii de învatamânt, directorul va suspenda editarea si difuzarea
acestora.                                       
.
Art. 9.Elevii
beneficiază şi de următoarele drepturi:

 a)
dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în
condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate,
conform legii;

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru
informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;

c) dreptul de a le fi înregistrate toate
cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la
clasă în mod nediscriminatoriu;

Art. 10 (1) Copiii/tinerii
cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au
aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.

             (2) Se aplică dispozițiile Procedurii nr. 6777/24.03.2017, ”Managementul de caz pentru copiii
cu CES orientați școlar și profesional”
tuturor profesioniștilor care
interacționează cu copii cu dizabilități și/sau CES personalului din unitatea
noastră școlară, respectiv : personalul din Liceul Teoretic International de
Informatica, psihopedagogului școlar, membrilor comisiei de orientare școlară
și profesională.

Art.11. (1)Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este
cadru didactic titular, numirea acestuia se face pe întreaga perioadă de
valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

                (2) Decizia (anexa
8 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES
orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017)
este nominală și se
comunică personal cadrului didactic responsabil de caz în termen de maximum 2
zile lucrătoare de la emiterea acesteia, însoțită de Fișa de atribuții (anexa
9 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES
orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017)

              
(3) Pentru fiecare copil cu CES, responsabilul de caz servicii
psihoeducaţionale elaborează Planul de servicii individualizat, în colaborare
cu echipa multidisciplinară, din care fac parte :

– Profesorul itinerant și de sprijin,
responsabil de caz serviciipsihoeducaționale

– Profesorul consilier de la cabinetul de
asistență psihoeducațională

– Dirigintele și alte cadre didactice de la
clasă, după caz

             (4)
Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este  profesorul 
de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă;

             (5) Atribuțiile responsabilului de caz servicii
psihoeducaţionale (din Fișa de atribuții a responsabilului de caz servicii
psihoeducaţionale
, anexa 9 la Procedura de sistem privind
managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr.
6777/24.03.2017)
:

 

 

 

 

Sectiunea a 4-a
Îndatoririle elevilor

Art.1 Elevii au
datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de
studiu si de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare .                                      .
Art.2 (1) Elevii trebuie sa aiba o
comportare civilizata si o tinuta decenta  în unitatea de învatamânt.                                                          
.
           (2) Elevii au obligatia sa
pastreze curatenia în spatiile de învatamânt , grupuri sanitare, curtea scolii.                                                     .
           (3) Elevii care întârzie la
activitatile didactice vor fi pusi absenti în catalog                                                              (4) Elevii trebuie sa cunoasca si sa
respecte :                                  

 a)legile statului;
 b)regulamentul de organizare si
functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si regulamentul intern                                    
 c) regulile de circulatie si cele cu
privire la apararea sanatatii                          
 d) normele de tehnica securitatii
muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;
 e) normele de protectie civila                                 
 f) normele de protectie a mediului                             
 g) regulamentul de organizare si
functionare al bibliotecii                                 
 h)
regulamentul de organizare si functionare al centrului de documentare  , regulamentele de organizare si functionare
ale Cantinei scolare si Internatului                                                                                      

           (5) Dupa perioada de absente
motivate/nemotivate , la revenirea în scoala , elevul are obligatia de a recupera
cunostintele predate de catre profesor în perioada cât acesta ( elevul ) a
absentat
Art.3 Este interzis elevilor  :                                    

 – sa distruga documente scolare, precum
cataloage, carnete de elev, foi matricole etc                                         – sa deterioreze bunurile din patrimoniul
unitatii de învatamânt                    
sa aduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt, materiale care, prin
continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea
nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
– sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza
desfasurarea activitatii de învatamânt sau care afecteaza frecventa la cursuri
a elevilor                          
 -sa blocheze caile de acces în spatiile
de învatamânt                                                   

 –
sa detina si sa consume, în perimetrul unitatii de învatamânt si în
proximitatea acestuia, droguri, bauturi alcoolice si tigari si sa participe la
jocuri de noroc                               

– sa introduca, în perimetrul unitatii de învatamânt, orice tipuri de arme
sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin
actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi
si a personalului unitatii de învatamânt                               

– sa posede si sa difuzeze materiale
cu caracter obscen sau pornografic                    
– sa utilizeze telefoanele celulare sau alte dispositive electronice în timpul
orelor de curs –fara acordul profesorului , al examenelor si al concursurilor;
– sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile
în perimetrul unitatii de învatamânt                                     
–  sa aiba tinuta, comportamente si
atitudini ostentative si provocatoare               

– sa aiba tunsori excentrice                                                           

-fetele sa-si vopseasca strident
parul , sa aiba un machiaj strident ,sa poarte fuste si/sau bluze foarte scurte                      
– baietii trebuie sa poarte parul tuns normal sau avand o lungime maxima pana
in zona umerilor caz in care el trebuie prins/legat, sa nu poarte parul vopsit
si/sau  dat cu gel sau facut „ tepi “,
impletit , cercei .                           

– sa poarte în scoala pantaloni scurti   ,  pantaloni
de trening( in afara orei / activitatilor de educatie fizica si sport, fara
blugi rupti
– sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament
fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt                                                    
– sa paraseasca perimetrul unitatii de învatamânt în timpul programului scolar    , sa
paraseasca perimetruunitatii temporar fara acordul conducerii scolii                           
– sa intre în perimetrul unitatii de învatamânt cu patine cu rotile / scutere /
biciclete / autoturisme  
– sa nu salute personalul didactic si nedidactic al scolii si sa nu le acorde
prioritate în zonele comune de acces ale scolii  

– sa comande produse alimentare din
afara unitatii in timpul programului scolar                                                        
– sa intre in unitatea scolara fara uniforma scolii ( tricou de culoare grena
cu sigla Lic. International de Informatica Bucuresti / tricou de culoare neagra
cu sigla scolii pentru elevii alesi in Consiliul reprezentativ al elevilor ) .

Art.4. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev,
sa-l prezinte profesorilor/învatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si
parintilor, pentru informare în legatura cu situatia scolara

Art.5.   Elevilor care utilizeaza telefoanele mobile
sau alte dispozitive  in timpul orei fara
acordul profesorului li se poate solicita sa depuna aceste obiecte la catedra
pe parcursul orei ,de catre profesorul clasei ,pentru a evita deranjarea
desfasurarii orei de curs in bune conditii.

                                        

Sectiunea a 5-a
Recompensarea elevilor – prevederi interne

Art.1 Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea
scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi
urmatoarele recompense                :
          a) evidentiere în fata
colegilor clasei ;                                           ;
          b) evidentiere, de catre
director, în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral;
         c) comunicare verbala sau scrisa
adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este
evidentiat ;                                
                                ;
         d) burse de merit, de studiu sau
alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori;                                                         ;
         e) premii, diplome, medalii;                                           ;
         f) recomandare pentru trimiterea,
cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din tara si din strainatate                                       ;
         g) premiul de onoare al unitatii
de învatamânt                               
.
Art.2 (1) Acordarea premiilor
elevilor la sfârsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de învatamânt,
la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului scolii.
           (2) Se pot acorda premii
elevilor care                                 
:
                 a) au obtinut primele
trei medii generale pe clasa, dar nu mai mici de 9.00; pentru urmatoarele trei
medii se pot acorda mentiuni                                   ;
                 b) s-au distins la una
sau mai multe discipline de studiu                                   ;
                 c) au obtinut
performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activitati
extrascolare desfasurate la nivel local, judetean, national sau international                                 ;
                 d) s-au remarcat prin
fapte de înalta tinuta morala si civica                                  ;
                 e) au
avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.
Art.3 Unitatea de învatamânt si alti
factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local,
national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea
consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor
stiintifice si culturale, a comunitatii locale etc.

 

Sectiunea a 6-a
Sanctiunile aplicate elevilor

Art.1 (1) Elevii care savârsesc fapte prin care se încalca
dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi
sanctionati în functie de gravitatea acestora.                            .
          (2) Sanctiunile
care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele
                          

             a) observatia individuala                                           ;
             b) Avertisment scris                                                          ;
             c) retragerea temporara sau
definitiva a bursei                                         ;
             d) eliminarea de la cursuri
pe o perioada de 3-5 zile                                    ;
             e) mutarea disciplinara la o
clasa paralela, din aceeasi scoala                                 ;                             
             f) mutarea disciplinara la o
alta unitate de învatamânt, cu acceptul conducerii unitatii primitoare;
              g) preavizul de exmatriculare                                          ;
              h)
exmatricularea 

              i)
neincheierea Contractului de studii cu unitatea pentru anul scolar urmator                                       
          (3) Toate sanctiunile aplicate
elevilor sunt comunicate, în scris, parintilor/reprezentantului legal.
Art.2(1) Observatia individuala consta în dojenirea elevului                                      .
         (2) Sanctiunea se aplica de
diriginte/învatator sau director                                     .
         (3) Sanctiunea nu atrage si alte
masuri disciplinare                            
..
Art.3 (1) Avertismentul scris consta în dojenirea elevului, în scris, la
propunerea consiliului clasei sau a directorului, de catre diriginte/învatator
si director si înmânarea documentului parintilor/tutorilor legali, personal,
sub semnatura                                       .
         (2) Sanctiunea se înregistreaza
în catalogul clasei, precizându-se numarul documentului.
         (3) Sanctiunea se consemneaza în
raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârsitul
semestrului sau al anului scolar                                              .

         (4) Sanctiunea este însotita de
scaderea notei la purtare                                   .
Art.4 (1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de director,
la propunerea consiliului clasei sau a directorului                                         .
          (2) Sanctiunea este însotita de
scaderea notei la purtare    

                                          
Art.5 (1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela se aplica prin înmânarea,
în scris, a sanctiunii, de catre diriginte/învatator si director
parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub
semnatura                                                            
.
          (2) Sanctiunea se consemneaza
în registrul de evidenta a elevilor, în catalogul clasei si în registrul
matricol                                              .
          (3) Sanctiunea se consemneaza
în raportul consiliului clasei, la sfârsitul semestrului sau al anului scolar                                             .
         (4) Sanctiunea este însotita de
scaderea notei la purtare.
Art.6 (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste, în scris, de diriginte si
director, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite
discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura
disciplina/modul, cumulate pe un an scolar si se înmâneaza parintelui/tutorelui
legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, sub semnatura.
          (2) Sanctiunea se aplica
elevilor din sistemul de învatamânt liceal, cu exceptia elevilor din
învatamântul obligatoriu                                           .
          (3) Sanctiunea se consemneaza
în registrul de evidenta a elevilor si în catalogul clasei si se mentioneaza în
raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar                                  .      (4) Sanctiunea este însotita de scaderea
notei la purtare                                             .
Art.7 (1) Exmatricularea consta în eliminarea, pâna la sfârsitul anului
scolar, a elevului din unitatea de învatamânt în care acesta a fost înscris                                   ,.
           (2) Exmatricularea poate fi                                  :
                 a) exmatriculare cu
drept de reînscriere, în anul urmator, în aceeasi unitate de învatamânt si în
acelasi an de studio                                        ;
                 b) exmatriculare fara
drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt                                  ;           c) exmatriculare din toate unitatile
de învatamânt, fara drept de reînscriere, pentru o perioada de timp                                              .
Art.8 (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul urmator, în aceeasi
unitate de învatamânt si în acelasi an de studiu, se aplica elevilor din
învatamântul secundar superior, pentru abateri grave, prevazute de prezentul
regulament sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de
învatamânt                                             .
            (2) Sanctiunea se aplica si
pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de
studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de
studiu/modul, cumulate pe un an scolar                                        .
           (3) Sanctiunea se aproba, în
consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului.
Daca motivul sanctionarii îl reprezinta absentele nejustificate, aprobarea este
conditionata de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare                                        .       (4)
Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului
profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în
registrul matricol                                 .
           (5) Sanctiunea se comunica
parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în
scris, sub semnatura, de catre dirigintele clasei                                 .
          (6) Sanctiunea este însotita de
scaderea notei la purtare sub 6,00                              .
Art.9  (1) Exmatricularea
fara drept de reînscriere în aceeasi unitate de învatamânt
se aplica
elevilor din învatamântul secundar superior pentru abateri deosebit de grave,
apreciate ca atare de catre consiliul profesoral                                    .
             (2) Aplicarea sanctiunii se
aproba de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a
directorului                                       .
            (3) Sanctiunea se consemneaza
în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul
clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol.
           (4) Sanctiunea se comunica
parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani, în
scris, sub semnatura, de catre dirigintele clasei                                        .
            (5) Sanctiunea este însotita
de scaderea notei la purtare sub 6,00.
Art.10. (1) Exmatricularea din toate unitatile de învatamânt, fara drept de
reînscriere pentru o perioada de timp
, se aplica elevilor din învatamântul
secundar superior pentru abateri deosebit de grave                                              .
              (2) Aplicarea sanctiunii si
stabilirea duratei se fac de catre MEN, la propunerea motivata a consiliului
profesoral                                              .
              (3) Sanctiunea se
consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în
catalogul clasei, în registrul de evidenta al elevilor si în registrul matricol                          .
              (4) Sanctiunea se comunica,
de catre MEN, în scris, sub semnatura, parintelui/tutorelui legal si elevului,
daca acesta a împlinit 18 ani .Sanctiunea este însotita de scaderea notei la
purtare sub 6,00                               
.
Art.11 (1) Daca elevul caruia i s-a
aplicat o sanctiune da dovada de un comportament reprosabil pe o perioada de
cel putin 8 saptamâni de scoala pâna la încheierea semestrului/anului scolar,
prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se poate
anula                            .
            (2) Anularea este decisa de
cel care a aplicat sanctiunea                                   .
Art.12 Pentru toti elevii din
învatamântul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate, pe semestru,
din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de
ore pe semestru la o disciplina/modul, va fi scazuta nota la purtare cu câte un
punct.
Art.13 (1) Parintii elevilor
vinovati de deteriorarea bunurilor unitatii de învatamânt platesc toate
lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile pentru
înlocuirea bunurilor deteriorate.
            (2) În cazul în care vinovatul
nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva, revenind întregii clase                                               .

            (3) În cazul distrugerii/
deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de
studiu si tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achita
contravaloarea acestuia.
           (4) În cazul surprinderii
elevilor care fumeaza în incinta / perimetrul scolii , acestora li se va scadea
nota la purtare cu un punct ; daca fapta se repeta , elevul va fi pus în
discutia consiliului profesorilor clasei si dirigintele va propune sanctionarea
elevului              .
Art.14 (1) Contestatiile împotriva
sanctiunilor se adreseaza, în scris, consiliului de administratie al unitatii
de învatamânt, în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii                  .
            (2) Contestatia se
solutioneaza în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii
de învatamânt                                                          
.
            (3)Hotarârea consiliului de
administratie este definitiva                                .
Art.15 Sanctiunea prevazuta la art.
12 este definitiva si poate fi contestata, în conformitate cu dispozitiile
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile
ulterioare.

 

Sectiunea a-7-a

 ELEVII – prevederi interne

 

Art.1 Sancţiunile specificate în această secţiune
reprezinta măsurile minime aplicate. Elevul poate să primească o altă sancţiune
în funcţie de gravitatea abaterii disciplinare.

Art.2 Elevul trebuie să aiba în şi în afară şcolii un
comportament civilizat, să ştie că în afară reprezintă Liceul Teoretic Internaţional
de Informatică Bucuresti.

Art.3 Elevul  trebuie să fie în clasă cel târziu
la ora 08:15 (inceperea primei ore de curs).

Art.4 Elevul  este obligat sa frecventeze
cursurile şi sa participe la activităţile existente în programul unitaţii.

Art.5 Elevului care are probleme cu frecventa la
cursuri i se scade cate un punct la purtare pentru fiecare 10 absente
nemotivate  pe semestru sau la 10 % absente nemotivate  la o disciplina.

Art.6 Elevul care acumuleaza 20 de absente nemotivate
primeste Avertisment scris.

Art.7 Elevul poate parasi scoala in urmatoarele
conditii: numai cu bilet de voie dat de catre directorul adjunct sau în lipsa
acestuia de catre profesorul de serviciu,  în prezenţa profesorului de
educaţie fizică (atunci cand au ora de educatie fizica)  sau în pauză de
masă pentru a servi  masa la cantina.

Art.8 Elevul care paraseste scoala  fără învoire
sau însoţitor primeşte observaţie individuală.

Art.9  Imbracamintea si uniforma:

             

Scoala a prevazut o uniforma pe care elevii au obligatia
sa o poarte in orice imprejurare, in cazul in care conducerea scolii nu dispune
altfel.

 

 

Art.10 Calculatorul si  internetul  pot
 fi utilizatete doar in scop educational oricare alta utilizare atrage
pedeapsa in functie de gravitatea faptei.

Art.11 Elevul  care gaseste bunuri materiale in
incinta scolii ce nu ii apartin, va  anunta imediat pe  directorul
adjunct, profesorul de servici sau dirigintele clasei.

Art.12 Şcoala nu-şi asumă responsabilitatea pentru
 pierderea sau distrugerea obiectelor personale aduse la şcoala.

Art. 13 Niciun obiect personal nu va fi lăsat la şcoala
in timpul vacanţelor.

Art. 14 Orice obiect gasit nu va fi păstrat mai mult de
un semestru pentru a fi revendicat.

Art.15 Toate regulile mai sus enuntate se vor aplica
in toate activitatile educative, de indrumare, culturale si sociale din cadrul
clasei.

Art.16 Preavizul de exmatriculare se intocmeste in
scris de catre dirigintele clasei sau de catre directorul unitatii pentru
elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu
sau 15 % din totalul orelor la o singura disciplina si se inmaneaza parintelui.
Sanctiunea se consemneaza in registrul matricol si in catalogul clasei si este
insotita de scaderea notei la purtare.

Art.17 Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul
scolar urmator se aplica pentru un numar de 40 absente nejustificate din
totalul orelor de studiu sau 30 % din totalul orelor la o singura disciplina
cumulate pe un an scolar. Sanctiunea se aproba in consiliul profesoral, fiind
conditionata de emiterea, in prealabil, a preavizului de exmatriculare si se
comunica parintelui elevului.

Art.18 Elevul poate fi controlat in geanta si buzunare
de catre conducerea liceului pentru a preveni  introducerea in scoala de
obiecte sau  substante  interzise elevilor.

Art.19 Elevul cu nota scazuta la purtare sub nota zece
(10.00) pierde dreptul de a avea orice reducere din taxele scolare pentru
urmatorul an  scolar.

Art.20  Elevii care
vor avea nota la purtare  scazuta
semestrial si /sau anual nu vor putea reinnoi contractul cu scoala, pentru anul
scolar urmator.

Art.21 Parintii pot semna un bilet de invoire pentru
motivarea a nu mai mult de 5 zile pe semestru in care elevul  a absentat
de la scoala. Este necesar ca biletul sa contina motivul pentru care elevul a
 absentat si sa fie adus la scoala in maximum 5 zile lucratoare de la data
formarii  absentelor. In caz de boala, se va inmana dirigintelui o scutire
medicala intr-o perioada de 5 zile de la ultima zi in care elevul  a fost
bolnav sau  sub supraveghere medicala. Scutirea/Adeverinta medicala se
avizeaza obligatoriu de catre Cabinetul medical al scolii dupa care se va
inmana Dirigintelui care va motiva absentele in timpul orei de consiliere.

Art.22 Comisia de disciplina isi rezerva dreptul de a
sanctiona elevii cu retinere la scoala dupa cursuri pentru a executa 
activitati  comunitare (aranjarea panourilor, curatenia si amenajarea
claselor s.a.m.d.). ,masura este aplicabila doar cu acordul parintilor /
sustinatorilor legali .

Art.23  La prima
ora de curs  , elevii pot intarsia cel
mult 5 minute dupa debutul orei de curs , depasirea acestui termen atrage
consemnarea elevului ca absent in Catalog si Raportul zilnic . In situatia
mentionata , elevul are obligatia sa ramana la ora de curs urmand sa anunte
Dirigintele clasei despre situatia aparuta .

Art. 24 Elevii care intarzie frecvent la prima ora de
curs vor fi sanctionati conform prezentului Regulament .

Art.25. Pentru abateri repetate de la Regulamentul de
Ordine interioara  si primirea de mai
multe Avertismente scrise  , cu avizul
Consiliului de administratie si aprobarea Consiliului profesoral Directorul
unitatii poate decide neincheierea Contractului pentru anul scolar urmator .

Art.26. Pentru
incalcarea Regulamentului de Ordine interioara se consemneaza urmatoarele
sanctiuni :

1.     
Deranjarea in mod repetat a orei – 1 puncte

 1. Folosirea
  telefonului mobil in timpul orei  -2 puncte
 2. Realizarea
  de video/fotografii cu telefonul in incinta scolii- 10 puncte
 3. Nepurtarea
  uniformei – 2 puncte
 4. Nerespectarea
  codului vestimentar – 1 puncte

6.     
Insultarea verbala a cadrelor didactice sau a personalului
didactic auxiliar- 10 puncte

 1. Bullying
  verbal    – 5 puncte
 2. Bullying
  fizic- 11 puncte
 3. Amenintari
  – 5 puncte
 4. Modificarea/distrugerea
  documentelor scolare – 10 puncte
 5. Instigarea
  la violenta- 10 puncte
 6. Blocarea
  intrarilor in scoala – 3 puncte
 7. Consumul/posesia
  tigarilor in scoala – 11 puncte
 8. Consumul/posesia
  tigarilor electronice in scoala – 11 puncte
 9. Furtul
  de obiecte – 11 puncte
 10. Refuzul
  de a intra la ore nemotivat -2 puncte
 11. Distrugerea
  materialelor scolii sau ale colegilor -5 puncte
 12. Consumul/posesia
  de bauturi alcoolice in scoala – 11 puncte
 13. Introducerea
  in scoala a materialelor cu continut politic, pornografic, de instigare la
  violenta etc. -11 puncte
 14. Introducerea
  in scoala/posesia de arme, cutite, obiecte contondente, spray lacrimogen
  etc.-11 puncte

–      
Parintii elevilor care acumuleaza 10 puncte vor fi instiintati iar
elevii respectivi vor beneficia de consiliere psihologica.  Pentru fiecare
20 de puncte acumulate se va scadea un punct la purtare. Scaderea se va face ca
urmare a deciziei consiliului profesoral

Sectiunea a 7-a
Transferul elevilor

Art.1 Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta,
de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o
specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de învatamânt la
alta, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si
functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si ale prezentului
regulamentului intern . Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile
de administratie ale celor doua unitati de învatamânt                                         .Art.2 (1) Elevii din clasa a IX-a se
pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel
putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita
transferul. În situatii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi
transferati si în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia,
pe baza avizului comisiei medicale judetene/ a municipiului Bucuresti, cu
respectarea conditiei de medie mentionate anterior                                    .      (2)
Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regula, la
clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului
promovat din clasa la care se solicita transferul. Exceptiile de la aceasta
prevedere se aproba de catre consiliul profesoral.
Art.3 În ciclul gimnazial al
învatamântului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot
transfera, dupa cum urmeaza                                                   
:
          a) în aceeasi unitate de
învatamânt, de la o clasa la alta, în limita efectivelor stabilita la clasa                                        ;
          b) de la o unitate de
învatamânt la alta, în limita efectivelor

Art.4 Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare,
sau invers, la cererea acestora.
Art.5 (1)Elevii din învatamântul
liceal se pot transfera, pastrând forma de învatamânt, numai cu aprobarea consiliului
de administratie , pe baza unor motive bine întemeiate, astfel:
         a) în aceeasi unitate de
învatamânt, de la o clasa la alta, cu aceeasi specializare, în limita
efectivelor de 20 – 22 de elevi la clasa  , in situatii exceptionale , numarul de
elevi/clasa poate fi suplimentat cu acordul C.A. al unitatii .                             ;
         b) în
aceeasi unitate de învatamânt, de la un profil la altul, de la o specializare
la alta, în limita efectivelor la clasa, dupa promovarea examenelor de
diferenta                                
;
         c) de
la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, în limita
efectivelor de 30 de elevi la clasa                                               ;
         d) de
la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, dupa
promovarea examenelor de diferenta                                            .
Art.6 Transferurile în care se
pastreaza forma de învatamânt se pot efectua numai în perioada intersemestriala
sau a vacantei de vara                            ;
Art.7 Transferul elevilor în timpul
anului scolar se poate efectua, în mod exceptional, în urmatoarele situatii                               :
           a) la schimbarea domiciliului
parintilor într-o alta localitate                        ;                    
           b) la recomandarea de
transfer, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de
Sanatate Publica                                    ;
Art.8  Dupa aprobarea transferului, serviciul
secretariat este obligat sa solicite situatia scolara a elevului în termen de 5
zile. Elevul nu este înscris în catalog pâna la primirea situatiei scolare de
catre scoala la care s-a transferat.

 

Sectiunea a 8-a
Încetarea calitatii de elev

Art.1 (1) Calitatea de elev înceteaza în urmatoarele situatii              :
          a) la absolvirea studiilor
învatamântului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
          b) în cazul exmatriculari                                   ;
          c) în cazul abandonului scolar                            ;
         d) la cererea scrisa a elevului
major sau a parintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se considera retrasi                                 ;
         e) în cazul în care elevul înscris/
admis la învatamântul secundar superior si postliceal nu se prezinta la cursuri
în termen de 20 de zile de la începerea lor fara sa justifice absentele.
          (2) Art. 2 lit. b) si d) nu se
aplica în învatamântul obligatoriu.

 

CAPITOLUL
IX

DISPOZITII
FINALE

Art.1 Prezentul
regulament
de ordine interioara al “Liceului International de Informatica” Bucuresti intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia în Consiliul
Profesoral şi înştiinţarea elevilor se va face sub semnătură de către
diriginţii claselor. Absenţa de la şcoală în ziua în care regulamentul este
prezentat elevilor nu îi exonerează pe cei absenţi de prevederile acestuia.

Art.2  Prevederile din regulament care contravin
următoarelor ordine şi instrucţiuni ale MEN  şi ale Inspectoratului Şcolar al municipiului
Bucuresti devin nule.

Art.3
Prevederile
prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau
nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora.

Art.4
Prevederile prezentului Regulament se pot modifica
şi / sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din
numărul membrilor Consiliului de Administraţie din cadrul liceului.
Modificările şi / sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa
întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.

Art.5 Regulamentul de
Ordine interioară al şcolii va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare şi
funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
, ori de câte ori va
fi cazul, pe articole impuse de situaţie.

Art.6
În unităţile de învăţământ
preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.

Art.7
Se interzice colectarea de fonduri
de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale
(teste nationale, examen de bacalaureat, examene de obtinere a atestatelor de
competenta)  conform art. 166 din Regulamentul
de organizare şi fucţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar..

Art.8
Necunoasterea sau ignorarea deliberate a prezentului regulament ca si a tuturor
regulamentelor care reglementeaza procesul de invatamant, nu absolva de
raspundere si nu pot fi invocate drept scuza.

Art.9. Conform Legii nr.29/2010 ,
art.3 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea
sigurantei in unitatile de invatamant , conditiile de acces in Liceul  Teoretic International de Informatica
Bucuresti sunt urmatoarele : profesorii pe baza cardului , elevii pe baza
uniformei cu sigla unitatii si cardului de acces , iar vizitatorilor li se
permite accesul in scoala doar dupa legitimarea cu un act de identitate ,
primind apoi ecusonul specific.

Art.10. Parasirea unitatii scolare de
catre elevi este permisa in timpul programului scolar doar in urmatoarele
conditii :

–       pe baza Biletului de voie ( confirmat
de catre parinte/tutore telefonic sau prin Mail catre Secretariatul unitatii )
,

–       Impreuna cu un parinte/tutore dupa
informarea Dirigintelui ,

–       pentru a participa la activitati
scolare organizate de catre scoala ,insotit de profesorul
organizator/coordonator si cu acordul prealabil al parintelui/tutorelui .

Art.11.Prezentul regulament a fost
aprobat în Consiliul de administraţie din data de 05.09.2019 , avand 9 capitole
si  49 pagini .

 

 

                                                                                    DIRECTOR

                                            Stoica Aurora Manuela